Preskočiť na obsah

Majú aj LARPisti korbáče?

[Pozor, pou­žil som vojen­ské časy totož­né s GMT po vzo­re jed­né­ho neme­no­va­né­ho seriá­lu o Vojenskej Prokuratúre ;D ]

24.03.2008 11:12 ZULU, Bratislava

Pokojné pon­del­ko­vé doobe­die. Človek sa zobu­dí s poci­tom, že veď je už na tie­to veci pred­sa­len troš­ku sta­rý a dámy ho iba pochvá­lia za zdr­žan­li­vosť pri tých­to „pre­žit­koch“ ako ozna­či­la Veľkú Noc moja kama­rát­ka. Ako je mojím zvy­kom, zapí­nam počí­tač a naha­dzu­jem štan­dard­né prog­ra­my, nie­čo pre ICQ a logu­jem sa na IRC. Chvíľu sa roz­hlia­dam a zra­zu vidím, že Morwen s Morgothom už ten­to svia­tok pre­be­ra­li. (Kto si tipol správ­ne, že Morgothovi sa nech­ce­lo vytiah­nuť päty z domu má exp.) Záčital som sa do cudzie­ho roz­ho­vo­ru, keď to zne­zaz­daj­ky priš­lo. Za minú­tu ma už počú­va­lo chlap­ské osa­den­stvo kaná­lu #slad a do nie­koľ­kých minút už JohnNy64 nastu­po­val do auto­bu­su, smer Bratislava a ja s Morgothom sme sa psy­chic­ky pri­pra­vo­va­li na to, čo nás čakalo…
(Mimochodom, tým­to ozna­ču­jem Androsa za verej­né­ho nepri­te­ľa čís­lo 1, keď­že sa nie­len napri­dal, ale ešte aj pre­po­sie­lal logy s naši­mi dohadovačkami 😛 )

13:13 ZULU, Bratislava – Mlynské Nivy

Prichádzam na auto­bu­so­vá sta­ni­cu kde už čaká Johnny. Zvítame sa, poke­cá­me a nadá­va­me na Morgotha, že zase meš­ká. Po krát­kom tele­fo­ná­te a čaka­ní však sku­toč­ne pri­chá­dza a my sa môže­me vydať na výpra­vu za udr­ža­nie našich tra­dí­cií. Po krát­kej pre­chádz­ke sme u Morgotha doma a napĺňa­me vodu do dvoj­lit­ro­vých fliaš. Chvíľka príp­rav a ja hrdo hľa­dím na našu výba­vu. Jeden kor­báč („Som kla­sik, naj­mä ráno…“), dmg: 2, jeden trub­káč ( kor­bac neviem ci mam… moze byt ako nahra­da pou­zi­ty mec? 🙂 ) dmg: 3, jeden dre­ve­ný meč ( dreveny/PN? dre­ve­ny 😀 ) so štý­lo­vou čer­ve­nou maš­lou dmg: 4 + ulti­ma­te kill za maš­lu a cca. 6 lit­rov tep­lej vody (Mal som neja­kú ohľa­du­pl­nú nála­du…) dmg: Whatever. Teraz nám už nič neb­rá­ni­lo zobrať naše milo­va­né LARPistky úto­kom a doká­zať im, že na ne myslíme.

[Ďalej sú časy len orientačné.]

13:30 ZULU, Bratislava – U Morwen

Po tele­fo­ná­te v štý­le „Poď dole“ „Nie“ „Áno“ „Nie“ „Áno“… koneč­ne ziš­la dole. Opatrne poot­vo­ri­la dve­re a veno­va­li sme sa spo­lo­čen­skej kon­ver­zá­cií. Teta domov­níč­ka asi nebu­de rada, pre­to­že Morwen nech­ce­la vyjsť von ani za nič, tak­že Morgoth začal útok vodou aj v inte­ri­é­roch domu. Morgoth žial nez­vlá­dol svo­ju bojo­vú úlo­hu vymys­lieť LARPistickú bás­nič­ku, tak­že sme osta­li pri fyzic­kých pre­ja­voch našej nák­lon­nos­ti, čiže sme Morwenku okú­pa­li a zahlá­si­li jej dmg (Za dva 😉 ). Dostali sme nie­čo dob­ré­ho na zub­ný kaz a chys­ta­li sme sa ísť obťa­žo­vať ďalej, keď zra­zu Morwen dosta­la nápad, že jej mama si tiež zaslú­ži pre­ja­vy našej pozor­nos­ti a tak nás vytiah­la hore (aj tak sme potre­bo­va­li dopl­niť vodu, spot­re­bo­va­li sme celú fla­šu). Jej mama však kate­go­ric­ky odmie­ta­la výjsť z bytu, ali­bis­tic­ky sa vyho­vo­ri­la na účes a rad­šej nás upla­ti­la ďal­ší­mi noč­ný­mi mora­mi kaž­dé­ho zubá­ra. (Pozdravujem ^^ ) Ako sme neskôr uva­žo­va­li, keď vide­la svo­ju dcé­ru, vlast­ne sa jej ani neču­du­je­me… Každopádne sme vyra­zi­li ďalej v dob­rej nálade.

Malá vsuv­ka, ak by si naiv­ný čita­teľ mys­lel, že Morwen to, že sme si na ňu spo­me­nu­li oce­ni­la, nech si spra­ví názor sám. Shadik: Morgoth87: _JohnNy64: SADISTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
😛

14:00 ZULU, Bratislava – U Aryanny

Prechádzame iným bra­ti­slav­ským síd­lis­kom a blí­ži­me sa k ďal­šej obe­ti. Tentoraz bol za šar­mant­nú tele­fo­nis­t­ku zvo­le­ný Morgoth, kto­rý sa však nedo­vo­lal a tak sme skú­si­li zvon­ček, spo­ľah­núc sa na taj­né­ho infor­má­to­ra, že Aryanna je doma.

12:51:57 Morgoth: Ahoj 🙂 Nevies, ci bude dnes Alla doma, ale­bo sa bude skry­vat u babky/v pivnici/whatever? 🙂
12:53:19 <taj­ný infor­má­tor>: Touto infor­ma­ci­ou dis­po­nu­jem, ale nie som oprav­ne­ny ju rozsirovat 😉
12:54:16 Morgoth: nik sa to pred­sa nedoz­vie, ze si ju rozsiril 😉
12:57:47 <taj­ný infor­má­tor>: Sestra Ti odka­zu­je, ze roz­hod­ne nie je doma 😛

Opak bol však prav­dou, záker­ne utiek­la ku kama­rát­ke. Sklamane sme odiš­li k auto­bu­so­vej zastávke…

14:20 ZULU, Bratislava – Trnavské mýto

Kríza. Nevieme kto je doma a kto nie. Vyťahujeme mobi­ly. Morgoth zis­til, že Shadow so Sachmet už v Bratislave nie sú. Telefonát s Lothmíril však dopa­dol sľub­nej­šie, za hodi­nu v Bratislave. A potom pri­šiel ten samov­ra­žed­ný nápad. Cranky. Volám, zis­ťu­jem, že sa prá­ve nechá­dza v Krasňanoch. Hrá nám to do karát, máme to ces­tou k Loth. Vyrážame, netu­šiac, do čoho ideme.

15:00 ZULU – U Cranky

Prichádzame k bytu. Stále v dob­rej nála­de pri­chá­dza­me ku vcho­do­vým dve­rám. Volám. Po krát­kej chví­li sa otvá­ra­jú dve­re. V nich Cranky s dre­ve­ným mečom. Nálada pokles­la. Strhol sa epic­ký boj. Meče švi­ha­li, vzdu­chom lie­ta­la kr…ehm, voda, útoč­ní­ci ute­ka­li. Konečné skó­re Cranky:my bolo 2:4 (v pou­ži­tých lit­roch vody), ško­dy na stra­ne obran­cov: mok­rá Cranky, ško­dy na stra­ne útoč­ní­kov: mok­rý kabát a ube­ha­ný Morgoth. Hore nás popo­nú­ka­li všet­kým mož­ným, pochvá­li­li nás za odva­hu a s dob­rým poci­tom, že nič hor­šie nás už stret­núť nemô­že, sme sa vybra­li ďalej.

Ak by mal naiv­ný čita­teľ pocit, že Cranky oce­ni­la, že sme si na ňu spo­me­nu­li, nech si ešte raz pre­čí­ta pre­doš­lý odsta­vec a ak pocit pre­tr­vá­va aj po pia­tom pre­čí­ta­ní, nech sa nad sebou váž­ne zamyslí.

15:30 ZULU – U Lothmíril

Krátky tele­fo­nát. „Poď von“ „Čo? Hneď som tam.“ Voda pri­pra­ve­ná. Loth vyšla zo štast­ným úsme­vom, obja­la Morgotha, obja­la mňa. Potom si všim­la, čo máme v rukách. Výkrik, sna­ha utiecť. Nepomohlo 😛 Minuli sme asi 4 lit­re vody, poc­ti­vo zahlá­si­li dmg a necha­li sa vytiah­nuť na kolo­to­če. Pozdravili sme sa teda s Lothinou mamou, posa­di­li sa a počka­li, kým sa Loth dá do sta­vu, keď z nej nek­vap­ká voda kade cho­dí. Na jej obra­nu by som len rád pove­dal, že doces­to­va­la do Bratislavy krát­ko pred našim prí­cho­dom a tak bola jem­ne zmä­te­ná z dátu­mov a tak 🙂

16:30 ZULU – Kolotoče

Žiadna slá­va ale nie­čo málo tam bolo a z toho mála nie­kto­ré aj fun­go­va­li. Chvíľu sme so záuj­mom hľa­de­li na zvrá­te­nos­ti ako naprí­klad cen­tri­fú­ga, ale tie sme postup­ne zamiet­li ako vyra­de­né či prí­liš šia­le­né a tak sme skon­či­li na auto­d­ro­me. Zvrátená zábav­ka… Zabavili sme sa však, no bolo nám už dosť zima, tak sme zakot­vi­li neďa­le­ko na tep­lý čaj. Príjemne sme poke­ca­li a ku kon­cu som skon­tro­lo­val cez mobil IM kli­en­ta. Aryanna onli­ne. Rozhodli sme sa vlast­ne okam­ži­te, srdeč­ný pozdrav od Morwen tre­ba doru­čiť (2 lit­re stu­de­nej vody). Nenápadne som zapo­čal roz­ho­vor a my sme sa pobra­li do miest, kde sme raz už obiš­li na prázdno…

Loth to zobra­la zo všet­kých asi naj­lep­šie, za čo sme jej vďační 🙂

19:00 ZULU – U Aryanny (opäť)

Presúvame sa ulič­ka­mi, ja stá­le udr­žu­jem kon­ver­zá­ciu. Práve sme nie­čo pre­be­ra­li, keď som sa roz­ho­dol spô­so­biť jej jem­ný šok.

Shade: Vies co, ja ti to rad­sej vysvet­lim live. pod dole
Aryanna: o.O
Aryanna: to vazne?
Shade: jj

Mierne prek­va­pe­ná po hod­nej chví­li priš­la. Nerozumne v bun­de a naob­lie­ka­ná. Stačilo asi pol lit­ra vody a už som jej držal bun­du aj sve­ter :o). Schytala si pozdrav od Morwen a vlast­ne aj od Loth (tuším naj­viac vody). Očividne nás však rada vide­la, pre­to­že prvé čo spra­vi­la po oblia­tí bolo vyob­jí­ma­nie. 😛 Vyfasovali sme zase neja­kú zlo­bu na zuby a šťast­ne sme strá­vi­li neja­ký čas diš­pu­tá­ci­ou o tom, aké sme záker­né svi­ne a ako nám to vrá­ti. (Všetci nad­še­ne čaká­me na plán, kto­rý vymys­le­la a hod­lá ho na rok aplikovať. 😉 )

Na záver som odko­pol Johnnyho na auto­bu­so­vú sta­ni­cu, akciu sme zhod­no­ti­li ako prud­ko pozi­tív­nu a o rok hod­lá­me svo­je cie­le a arze­nál znač­ne roz­ší­riť 😉 . A mož­no kvô­li tomu aj vsta­ne­me sko­ro ráno ^^

P.S.: Ale inak naše LARPistky máme radi… FAKT! 😀

Grammar check by: Morgoth & JohnNy64 – diky 🙂