Preskočiť na obsah

Ganjalf

História SLADu

Pohľad späť na his­tó­riu a vývoj náš­ho pre­dra­hé­ho por­tá­lu SLAD​.sk.

Krátka správa o Dracone

Ďalší Bratislavský Urban LARP menom Dracon máme úspeš­ne za nami. Chcete vedieť čo to je a ako tam vlast­ne bolo? Tak nevá­haj­te a pre­čí­taj­te si túto krát­ku Správu o Dracone.

GANGY PREŠPORKU 2007 – diskusia Slavcon07

Vážení pria­te­lia,

v mene pro­dukč­né­ho domu BHW&Friends by sme vás radi pozva­li na pod­ve­čer­né dis­kus­né stret­nu­tie z cyk­lu Otázky a odpo­ve­de, kto­ré sa usku­toč­ní v rám­ci podu­ja­tia Slavcon 2007.

Hrana

Přejeme krás­ný den,

rádi bychom tě pozva­li na měst­ský larp Hrana, kte­rý pro­běh­ne v ter­mí­nu 2. – 4. břez­na (Marec) Brně.

LARP Víkend

Kino? Všechno jsem videl.
Posilovna? Dnes se mi nechce.
Divadlo? Pěkná nuda.
Hospoda? Už zas?
Přijďte vyzkou­šet něco nového!

Víkend pný 4 hodi­no­vých lar­pú. Múžete při­jít na jed­nu hru ze tří nabí­ze­ných, nebo zku­sit všech­ny. Každý larp pro­běh­ne v neko­li­ka reprí­zách, tak­že se urči­te vej­de i do vaší vol­né chví­le. Larpy jsou vhod­né i pro začá­teč­ní­ky, tak­že pokud jste chtěli začít a nevěli kde, tak larp víkend je tím správ­ným víkendem.

Errónis a.k.a. Errotix

…Čertvučký a voňa­vuč­ký repor­tík z uply­nu­lé­ho prvé­ho roč­ní­ku skve­lo poda­re­né­ho LARPu.
Neboli ste? Tak aspoň čítajte …

Aprílová Mestská hra XXX

Malá pro­pa­gá­cia Bratislavskej Mestskej hry XXX, kto­rá začí­na mať pek­nú tra­dí­ciu a tak­po­ve­diac spa­dá pod naše poní­ma­nie LARPu.

Stretnutie ST

Stretnutie Spoločenstva Tolkiena zame­ra­né na nábor nová­či­kov, pezen­tá­ciu združenia.