Preskočiť na obsah

Projekt ARCHA – Video

  • by

Komorný LARP Projekt ARCHA je už neja­ký ten týž­deň za nami a dnes vám všet­kým koneč­ne pri­ná­ša­me krát­ke video z hry. Veríme, že by moh­lo pote­šiť hrá­čov ako pek­ná spo­mien­ka na ató­mo­vý kryt a na uda­los­ti z Augusta 2018. Nezúčastneným ten­to krát­ky klip mož­no aspoň tro­chu pri­blí­ži atmo­sfé­ru hry samotnej.

Na SlavCone 2008 by sme v rám­ci pre­zen­tá­cie našich komor­ných LARPOV radi pre­miet­li aj dlh­šie video z hry. Keďže má však obra­zo­vý mate­riál z Projektu ARCHA nie­koľ­ko hodín, uvi­dí­me čo (a či) sa nám nako­niec poda­rí zostrihať.

Rád by som ešte uvie­dol, že toto video pochá­dza z diel­ne Filmového spo­lo­čen­stva TICHÝ DOM (www​.tichy​dom​.sk), kto­ré­mu tou­to ces­tou veľ­mi pek­ne ďakujeme.

Osobné Kakavo Producitons / BHWW Productions


A teraz – hor sa do sťa­ho­va­nia ! (71 Mb) 🙂
http://​down​lo​ad​.you​sen​dit​.com/​8​4​9​3​F​F​4​2​4​A​B​2​6​8AE

Vaše komen­tá­re k videu radi uví­ta­me v dis­ku­sií tu:
http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​p​=​4​3​2​3​1​#​4​3​231