Preskočiť na obsah

Recenzie

Spätná väz­ba k hrám, fil­mom, kni­hám, vedec­kým štú­diám, orga­ni­zač­ným sku­pi­nám ale­bo hráčom.

Dobývání hradu Branč

Byli jsme pozvá­ni na bit­vu na Slovensko přes­něji kou­sek od Hodonína za hra­ni­ce­mi.. Měla se odeh­rá­vat na jaké­si zří­ce­ni­ně hra­du. Řekli jsme si proč né, podí­vá­me se jak to na Slovensku cho­dí. Ale teh­dy jsme ješ­tě nevěděli jak moc bude­me všich­ni ohro­me­ni výji­meč­nos­tí této bitvy….

Osudy vězňů pohledem organizátora

  • by

Tábor byl jed­no­rá­zo­vým kro­kem do nezná­ma. Spolu s Rothasem jsme ho pořá­da­li z potře­by vyzkou­šet něco nové­ho, pros­vět­lit vybra­ná téma­ta a poru­šit něk­te­rá lar­po­vá tabu. Základním cílem bylo vytvo­řit hru, kte­rá bude co nejau­ten­tič­těj­ší, prak­tic­ky bez pra­vi­del, bude stát na přís­né roz­díl­nos­ti hráčs­kých sku­pin, bude zahr­no­vat fyzic­ký i psy­chic­ký nátlak a záro­veň bude zajiš­ťo­vat bezpečnost.

Jeepforma v Bratislave

Odkedy sme spo­lu s Morwen a Dogfoodom mali mož­nosť repre­zen­to­vať východ­nú časť Československa na stret­nu­tí s Frederikom a hrať jeep­form­vú hru The Upgrade!, nemoh­la som odo­lať myš­lien­ke, že si to chcem ešte zahrať, ešte vyskú­šať – a naj­mä, že to tre­ba uviesť aj u nás, na Slovensku. Morwen súhlasila…

Nultý Poludník

  • by

V mene kom­pá­nie Osobné Kakavo Productions by som tým­to chcel poďa­ko­vať všet­kým cca 50 hrá­čom, kto­rí si toho roku zahra­li náš komor­ný larp Nultý Poludník. V sobo­tu v rám­ci LarpVíkendu 5 v Brne sme ten­to larp der­ni­é­ro­va­li a zrej­me necha­li navž­dy zaspať zim­ným spánkom.

IstroCON & Comics Salón 2008

Oba tie­to CONy majú na Slovensku dlhú tra­dí­ciu. Comics Salón ako komerč­ný CON zame­ra­ný na Mangu a Anime a IstroCON ako kedy­si jedi­ný fan­ta­sy posi­ti­ve CON na Slovensku. Comics Salón je od začiat­ku orga­ni­zo­va­ný OZ AnimeCrew a od minu­lé­ho roku si toto OZ zobra­lo na sta­ros­ti aj IstroCON, kto­rý sa pod pôvod­nou orga­ni­zá­ci­ou konal napo­sle­dy v roku 2003. Tohoto roku to bol 5. roč­ník Comics Salónu a 21. roč­ník IstroCONu. Ako zme­nil tvár pod novým vede­ním? Boli napra­ve­né sta­ré chy­by? Aké boli nové pries­to­ry v Istropolise?

Subkultúra

Zhruba na šest hodin se sta­rá kamen­ná budo­va, kde­si na okra­je malé ves­ni­ce poblíž Nitry, pro­měni­la v mís­to jako vytr­že­né z Gaimanovských romá­nů a pra­zvlášt­ních snů. Na dva­cet slo­ven­ských a čes­kých hrá­čů zde vytvo­ři­lo pří­běh sku­pi­ny lidí, žijí­cích – beze vší obraz­nos­ti – na kra­ji naše­ho světa. Kompletní recen­ze na ten­to ste­am-pun­ko­vý larp je jen dvě klik­nu­tí od vás.

Upíří tanec smrti

Zapomeňte na všech­no, co jste si kdy mys­le­li, že víte o Brně. Loňský podzim v jeho zdech zane­chal více stop, než se mùže zdát. Před rokem, v době, kdy všich­ni sla­bo­du­ší zača­li zou­fa­le tlouct o mří­že svých cel, ješ­tě nikdo z komu­ni­ty netu­šil, že to je pou­ze začá­tek. Soukolí, kte­ré měla zùs­tat navěky zrez­lá, jsou nyní v pohy­bu. Blíží se nej­del­ší noci pro spo­leč­nost brněn­ských Rodných.

Na kafe po Odrazu

Jsou to dva měsí­ce, co skon­čil prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Odraz věno­va­né lar­pu a s ním sou­vi­se­jí­cí tema­ti­ce. Dostatečná doba, abych si mohl uva­řit kafe, rozp­ros­třít po sto­le zápis­ky z prùběhu plá­no­vá­ní i rea­li­za­ce, a shr­nout celou akci z pohle­du koor­di­ná­to­ra orga­ni­zač­ní­ho týmu.