A zrodil sa mág…

Mnohým obča­nom zo „sla­dov­níc­kej“ obce prav­de­po­dob­ne bude mini­mál­ne zvlášt­ne, že ten­to člá­nok, pojed­ná­va­jú­ci o mágoch som napí­sal ja, Olaff, zná­my svo­jím posto­jom k mágii a ich uží­va­te­ľom na LARPoch. Každopádne sa však naz­dá­vam, že prá­ve môj odstup je to, čo milov­ní­ci vied okult­ných po pre­čí­ta­ní toh­to „návo­du“ oce­nia a vybe­rú si z neho aspoň nie­čo tak, aby doká­za­li zlo­miť kliat­bu „magic­kej uni­for­mi­ty“ na slo­ven­ských LARPoch. A pre­to, budiž článok!

Les Garoton 2005

Pseudoreport, ale­bo čo mi na hre vadilo“
Horúca repor­táž z uply­nu­lé­ho Erkenoveho LARPu na plo­chách kaš­tia­ľa Betliarského, písa­ná perom zbož­ňo­va­né­ho a nená­vi­de­né­ho maj­stra pro­vo­ka­té­ra. Vyprovokuje Vás?