Preskočiť na obsah

Recenzie

Spätná väz­ba k hrám, fil­mom, kni­hám, vedec­kým štú­diám, orga­ni­zač­ným sku­pi­nám ale­bo hráčom.

Dobrofanth 2004

  • by

Report z jed­né­ho z naj­star­ších pra­vi­del­ných LARPov na Slovensku, napí­sa­ný z pohľa­du orga­ni­zá­to­ra i hráča.

LARP Betliar 2004

  • by

Hlavný orga­ni­zá­tor­ský report dru­hé­ho roč­ní­ku zná­me­ho výcho­do­slo­ven­ské­ho LARPu.