Preskočiť na obsah

Cesta dlouhým dnem do noci

Cesta dlou­hým dnem do noci je prv­ní čes­ký (veřej­ně pre­zen­to­va­ný) larp, kte­rý si svo­ji před­lo­hu našel v diva­del­ní hře. Nečerpá z ní pou­ze téma a atmo­sfé­ru, ale i svým způso­bem prá­ce s rolí celý larp sku­teč­ně přib­li­žu­je diva­del­ní­mu kusu. V Cestě dlou­hým dnem tak oží­vá pří­běh rodi­ny irských přis­těho­val­ců ze začát­ku 20. sto­le­tí, pros­třed­nic­tvím kte­ré­ho si ke svým hrá­čům hle­dá ces­tu psy­cho­lo­gic­ké dra­ma o vině, bez­mo­ci a uza­vře­ném kru­hu obviňování.

Protože se v řadě ohle­dů jed­ná o larp, kte­rý patří mezi mino­ri­tu komor­ní­ho lar­pin­gu, roz­hodl se mu Lischai věno­vat celý člá­nek, kte­rý si může­te nyní přečíst.

Celou recen­zi nalez­ne­te v člán­ku na Larpy​.cz
(http://​www​.lar​py​.cz/​r​e​p​o​r​t​a​z​e​/​r​e​c​e​n​z​e​/​c​e​s​t​a​-​d​l​o​u​h​y​m​-​d​n​e​m​-​d​o​-​n​o​ci/)