Preskočiť na obsah

BHW

LARPy v časopise Týždeň

  • by

Radi by sme vás upo­zor­ni­li na ten­to člá­nok http://​tyz​den​.sk/​s​k​/​f​e​n​o​m​e​n​/​l​a​r​p​.​php, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v naj­nov­šom čís­le časo­pi­su .týž­deň. Jeden z redak­to­rov toh­to týž­den­ní­ka sa zúčast­nil nami orga­ni­zo­va­né­ho LARPu a roz­ho­dol sa o našom poči­ne a tiež o LARPe, ako moder­nej for­me zába­vy napí­sať rela­tív­ne obsiah­ly článok.

Projekt ARCHA – Video

  • by

Komorný LARP Projekt ARCHA je už neja­ký ten týž­deň za nami a dnes vám všet­kým koneč­ne pri­ná­ša­me krát­ke video z hry. Veríme, že by moh­lo pote­šiť hrá­čov ako pek­ná spo­mien­ka na ató­mo­vý kryt a na uda­los­ti z Augusta 2018. Nezúčastneným ten­to krát­ky klip mož­no aspoň tro­chu pri­blí­ži atmo­sfé­ru hry samotnej.