Preskočiť na obsah

Vražda v saloonu „U prérijní růže“

Saloon se odeh­rá­vá v obdo­bí Divokého zápa­du v malém měs­teč­ku příz­nač­ně nazva­ném Smalltown. Zde má dojít k pro­de­ji pozem­ku. A to ne leda­ja­ké­ho. Ve hře je hod­ně, neboť se na něm nachá­zí zdroj vody. Komu však při­pad­ne? Statkáři Stoneovi či želez­ni­čá­ři Willisovi? A co sta­ros­ta? Jeho syn na pozem­ku obje­vil něja­ké pohře­biš­tě. A co na to ostat­ní oby­va­te­lé měs­teč­ka? Mnozí si něco nepěk­né­ho dlu­ží a ve zlo­mo­vou chví­li poznáš kud­lu v zádech.

Organizátoři Hrej PV sep­sa­li repor­táž jejich oči­ma o pořá­dá­ní komor­ních lar­pu z divo­ké­ho zápa­du. Pokud si chce­te pře­číst, jaké to bylo a nechat se ins­pi­ro­vat, pak máte možnost.

Celou repor­táž nalez­ne­te v člán­ku na Larpy​.cz.