Preskočiť na obsah

Operácia P

Operácia P (6.11. – 5.12. 2009) je našou novou hrou, kto­rou chce­me otes­to­vať nie­koľ­ko nových prí­stu­pov a prv­kov. Hra je urče­ná pre­dov­šet­kým nová­či­kom z Nitry a oko­lia, nakoľ­ko bude pre­bie­hať 5 týž­dňov. Bude sa jed­nať o nový typ hry, kto­rý zatiaľ na Slovensku nie je zná­my, pre­to do neho chce­me zapo­jiť čo naj­viac ľudí – Vás, kto­rých potre­bu­je­me ako hrá­čov do urči­tých scén, ako posta­vy v záku­li­sí a tech­nic­kú výpo­moc. Veríme, že aj také­to úlo­hy Vás budú baviť a pokú­si­me sa spra­viť ich aj Vám, čo najzaujímavejšie.

Dej hry sa bude odo­hrá­vať v reál­nom dneš­nom sve­te, v kto­rom sa hrá­či postup­ne dosta­nú k obja­vu taj­né­ho vlád­ne­ho výsku­mu hava­ro­va­nej mimo­zem­skej lode. Hra bude pre­bie­hať dvo­ma rôz­ny­mi spô­sob­mi. Prvým bude kla­sic­ké hra­nie aké pozná­me z lar­pov rea­li­zo­va­né počas pia­tich víken­dov (vždy buď v pia­tok, ale­bo v sobo­tu). Druhým typom bude hra pomo­cou inter­ne­tu , kde sa budú hrá­či počas týžd­ňa dozve­dať pod­stat­né infor­má­cie cez fóra, wiki­pé­diu, you­tu­be a pod. Postupne by sme chce­li dosiah­nuť, aby hrá­či nado­bud­li dojem, že hra má pre­sah do reality.

Čo potre­bu­je­me?

  1. pred zača­tím hry a počas celé­ho prie­be­hu hry:
  • nie­koľ­ko dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí budú pris­pie­vať na nami vytvo­re­né fórum (vždy nie­koľ­ko­krát do týždňa)
  • takis­to nie­koľ­ko dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí budú ochot­ní písať člán­ky na wiki­pé­diu, prí­pad­ne vyhľa­dá­vať člán­ky hodia­ce sa k téme hry a násled­ne ich na wiki­pé­diu a na fóra kopí­ro­vať (pri­bliž­ne raz do týždňa)
  • pár schop­ných ľudí, kto­rí nato­čia nie­koľ­ko podoz­ri­vých videí (nie­koľ­ko­krát za hru), pri­čom videá môžu byť natá­ča­né na mobil, či foto­apa­rát (nekva­lit­nosť je vítaná)
  • v nepo­sled­nom rade ľudí, schop­ných spra­viť záhad­né foto­gra­fie, kto­ré sa obja­via pri člán­koch na wiki­pé­dii, na fóre a v her­ných mate­riá­loch pre hráčov


(jeden člo­vek sa môže nahlá­siť aj na všet­ky šty­ri pozí­cie, keď­že na živo sa s hráč­mi počas celej hry nestretne)

  1. úlo­hy na kon­krét­ne scény/minihry, kto­ré sa odo­hra­jú počas víkendov:
  • 7.11. – PREDNÁŠAJÚCI (ufo­lóg) – potre­bu­je­me hrá­ča schop­né­ho odpred­ná­šať nami napí­sa­nú pred­náš­ku a zahrať s hráč­mi nie­koľ­ko scén v ten istý deň (táto posta­va sa obja­ví aj na her­ných fórach a jej menom budú ozna­če­né nie­kto­ré člán­ky, pre­to by bolo vhod­né – nie je to však nut­né – aby hráč, hra­jú­ci túto roľu, hral aj cez fóra)
  • 7.11. – POSLUCHÁČI na pred­náš­ke – nie­koľ­ko hrá­čov (čím viac, tým lep­šie), hra­jú­cich ľudí zau­jí­ma­jú­cich sa o ufo, para­nor­mál­ne javy a pod.
  • 14.11. – VNUKVNUČKA pro­fe­so­ra pra­cu­jú­ce­ho na vlád­nom výsku­me – dve posta­vy, kto­ré sa obja­via na krat­šej scé­ne odo­hrá­va­jú­cej sa kúsok pri Nitre
  • 5.12. – sa odo­hrá after­par­ty, na kto­rej začiat­ku sa odo­hrá krát­ka scén­ka ukon­ču­jú­ca celú hru – pozva­ní sú všet­ci záu­jem­co­via, aj tí, kto­rí sa na hre nezú­čast­ni­li, len sa chcú čerstvo dozve­dieť, ako hra dopadla 🙂

Čo vyža­du­je­me?

V prí­pa­de, že sa záväz­ne pri­hlá­si­te na nie­kto­rú z pozí­cií, bude­me vyža­do­vať, aby ste si svo­ju úlo­hu plni­li čo naj­sve­do­mi­tej­šie. V prí­pa­de, že bude­te napr. odchá­dzať na dlh­šie preč a nebu­de­te v tom čase môcť pris­pie­vať na fórum, aby ste nám to ohlá­si­li v dosta­toč­nom pred­sti­hu. Spríjemní to prá­cu nám aj Vám.

V prí­pa­de, že máte záu­jem o nie­kto­rú z pozí­cií kon­tak­tuj­te nás pro­sím pomo­cou mai­lu: zazitok.era@gmail.com
Po pri­hlá­se­ní zís­ka­te prí­stup na súkrom­né fórum na Slade a kon­krét­ne požia­dav­ky na Vašu rolu.

Tešíme sa na spo­lu­prá­cu a skve­lé zážitky,

ERA