Preskočiť na obsah

Larpový prieskum trhu

  • by

Tento malý člá­nok je pozván­kou na (zatiaľ iba) fóra tu na sla­de, nájsť ich už nechá­me na šikov­nos­ti a dôvti­pe záu­jem­cov. Zároveň je tiež malou pozván­kou podu­jať sa rôz­nych výsku­mov, tzv. zbe­ru dát v našom fachu tiež zná­me ako vstu­py. Výstupom potom bude samot­ný larp. Ide o nie­koľ­ko tém kto­ré by som rád pre­skú­mal pred defi­ni­tív­nym sta­no­ve­ním nie­kto­rých pra­vi­diel a zákla­dov lar­pu. Tieto prob­lé­my budú mať vlast­ný topic vo fórach. Medzi hlav­né prob­lé­my zatiaľ pat­ria: Mena, Spojenie her­né­ho a neher­né­ho jed­la, Ako ďale­ko je hráč schop­ný zájsť pri stvár­ne­ní posta­vy, Koľko ste ochot­ní dať za 3 dňo­vý larp, Otázky zbra­ňo­vých tabu­liek, pra­vi­diel, RP, her­ných „skil­lov“ a samot­né­ho sveta.

dis­ku­sia vo fóre