Preskočiť na obsah

LarpFest 2010 – wanted dead or alive

Dobré rán­ko, vospolok.

S ostat­ný­mi BOSSákmi sme sa roz­hod­li, že sa nebu­de­me podie­ľať na hlav­nej orga­ni­zá­cii budú­ce­ho roč­ní­ka LarpFestu. Prečo?

Nechceme ostať pre­šľa­po­vať na jed­nom mies­te. V sezó­ne 2010 chce­me hrá­čom ponúk­nuť množ­stvo novi­niek, ino­vá­cií v rám­ci zabe­hnu­tých aj úpl­ne nových akcií. Organizáciu LarpFestu by sme v takom prí­pa­de moh­li vní­mať jedi­ne ako prí­ťaž, keď­že by nás zby­toč­ne časo­vo a ener­ge­tic­ky vyčerpávala…

Viac infor­má­cií náj­de­te na http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​164