Larpový prieskum trhu

Možno ste poču­li zne­po­ko­ji­vé sprá­vy že Vik sa podu­jal na orga­ni­zá­ciu lar­pu. Možno ste tiež poču­li ešte zne­po­ko­jiv­šie zves­ti že Vik štu­du­je poli­to­ló­giu. Táto pro­fe­si­onál­na defor­má­cia zna­me­ná, že orga­ni­zá­cia lar­pu bude vo veľ­kej mie­re závis­lá od zbe­ru pre­men­ných, for­mo­va­nia hypo­téz, vypra­co­vá­va­nia rôz­nych dotaz­ní­kov a rôz­nych ďal­ších „vedec­kých vecí“. Možno v tom všet­kom náj­de­me čas aj na samot­ný larp. Možno…

Nábor SHŠ Corvus Arma

SHŠ Corvus Arma ale­bo tiež Havrani z Bratislavy si dovo­lu­je upo­zor­niť prí­pad­ných záu­jem­cov na nábor nových čle­nov. Viac na http://​www​.hav​ra​ni​.sk/​c​o​r​v​u​s​.​htm