Preskočiť na obsah

Tordhan 2010 – prvá vízia

  • by

Toto je prvý ofi­ciál­ny text k budú­co­roč­né­mu Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem ten­to člá­nok, prí­bú­da do kalen­dá­ru lar­pov na strán­ke SLADu aj pev­ný dátum tej­to hry, kto­rý je sta­no­ve­ný na 14. – 18. 8. 2010.

Hra by mala byť dejo­vo posu­nu­tá o pri­bliž­ne dva roky dopre­du opro­ti minu­lé­mu roč­ní­ku. Postavy, kto­ré pred­tým hra­li orga­ni­zá­to­ri budú ponúk­nu­té hrá­čom v prvých vlnách regis­trá­cie. Tiež už sa inten­zív­ne pra­cu­je na idei a dvoch ústred­ných dejo­vých líniách. Ďalej už v tom­to sme­re nebu­dem pre­zrá­dzať – bolo by pri­sko­ro, skôr sa teraz zame­ria­me na tech­nic­kej­šie zále­ži­tos­ti, kto­ré by mali pre­be­hnúť ešte pred hrou.

Prvá zau­jí­ma­vá novin­ka je regis­trá­cia v 3 vlnách, pre 3 vrstvy postáv (za túto inšpi­rá­ciu ďaku­je­me Dogfoodovi). V prvej vlne sa budú regis­tro­vať hrá­či na význam­né pozí­cie, kto­rým budú na mie­ru vytvo­re­né posta­vy (šlach­ti­ci, obchod­ník s dlho­pis­mi, zástup­ca správ­cu, apod). Po uzav­re­tí tej­to regis­trá­cie bude mož­ná regis­trá­cia do stred­nej sociál­nej vrstvy, kedy posta­vy dosta­nú pri­ra­de­né rôz­ne cie­le, infor­má­cie a vzťa­hy. V tej­to vrstve môže byť naprí­klad hos­tin­ský, veli­teľ gar­dy, význam­ní gar­dis­ti, ale aj pod­ni­ka­te­lia. Do tre­tej vlny regis­trá­cie sa budú môcť pri­hlá­siť hrá­či, kto­rí budú chcieť hrať “spo­di­nu”, teda žob­rá­ci, nevoľ­ní­ci, kla­sic­ká chu­do­ba, a iné dopa­dy sociál­nej situ­ácie 🙂 . Samozrejme, že počet mož­ných regis­tro­va­ných hrá­čov bude v prvých dvoch vrstvách strikt­ne obme­dze­ný – v tre­tej vrstve sa pár hrá­čov navy­še stra­tí. Pre samot­nú regis­trá­ciu budú pri­pra­ve­né dotaz­ní­ky o posta­ve, pre­to­že his­tó­rie a backg­roun­dy postáv sa nám pri množ­stve hrá­čov veľ­mi neo­sved­či­li. Na dru­hú stra­nu sa za posled­né dva roky dotaz­ní­ky uká­za­li ako veľ­mi pek­ný nástroj na dotvá­ra­nie atmo­sfé­ry hry, pre­to – aby sme naše “milo­va­né” backg­roun­dy neod­kop­li len tak – bude­me vše­mož­ne pod­po­ro­vať a povzbu­dzo­vať hrá­čov, aby si backg­round napí­sa­li a ten násled­ne uve­rej­ní­me ako súčasť hry…

Chceš vedieť viac? Pozri sa sem: http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​290