Tanec na hrane neznámej budúcnosti

Titulok člán­ku je veľ­mi voľ­nou citá­ci­ou z kni­hy Johna Wyndhama ´Den tri­fi­dů´. Na motí­vy tej­to kni­hy sa minu­lý víkend odo­hral v čes­kých Mikuloviciach LARP, na kto­rý som kvô­li covi­du čaka­la vyše roka a v krát­kom súhr­ne pri­ná­šam dôvo­dy, pre kto­ré sa to oplatilo.

Ako som 3krát začal robiť LARPy (a ako môžeš aj ty)

Poznáš to. Máš skve­lý nápad na hru, kvô­li kto­ré­mu nevieš spať a namies­to toho, aby si začal na ňom pra­co­vať, tak to stá­le odkla­dáš. Kreatívna ener­gia ide do vymýš­ľa­nia výho­vo­riek namies­to prvých riadkov.
Dúfam, že tým­to člán­kom pomô­žem pre­ko­nať aspoň prvú bari­é­ru pre začí­na­jú­cich LARPových organizátorov. 

Rysáčik – krvilačný čumáčik alebo report zo Zpěvů rytířských

Zpěvy rytí­řs­ké sú ori­gi­nál­ny larp z diel­ne Rollingu, odo­hrá­va­jú sa na Šumave v príz­nač­nej pev­nos­ti s náz­vom Sychravo v roku zhru­ba 2019. Čože? Veď sú tam rytie­ri v brne­ní, meče a ští­ty, dámy, kto­ré dáva­jú svo­jim vybra­ným favo­ri­tom vrec­kov­ku ako zásta­vu. No áno. A záro­veň mobi­ly, vysie­lač­ky, autá a piš­to­le. Viera živá a prí­tom­ná rov­na­ko ako mágia. Moderná výba­va a magic­ké tvo­ry. A všet­ko spo­lu to fun­gu­je. Ako?

Con-ec 5 žije

Kdo jste byli na minu­lých roč­ní­cích, již víte co máte čekat a pro vás ostat­ní, může­te se těšit na něko­lik sou­běž­ných linií prog­ra­mů (sci-fi, fan­ta­sy, Military, lite­ra­tu­ra, horor, Asie, komiks, ste­am­punk a tra­dič­ní mani­fest fan­tas­ti­ky). Množství komor­ních lar­pů a rpg her.

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

Larpové stretko v Novej Dubnici 2016

Ubehol už neja­ký čas od lar­po­vé­ho stret­ka kto­ré sme orga­ni­zo­va­li v Novej Dubnici. Stretnutia sa zúčast­ni­lo pri­bliž­ne dvad­sať lar­pis­tov. Po krát­kom úvo­de a vrúc­nych zví­ta­niach sa rozp­rú­di­la búr­li­vá deba­ta o aktu­ál­nom sta­ve lar­pov na Slovensku.

OZNAM

Prosíme všet­kých auto­rov člán­kov, aby sa regis­tro­va­li na novú zatiaľ tes­to­va­ciu ver­ziu SLAD‑u na adre­se http://​slad​.east​for​ce​.net, kvô­li dokon­če­niu pre­su­nu člán­kov na novú ver­ziu. V prí­pa­de, že sa neza­re­gis­tru­je­te teraz, bude člá­nok kla­si­fi­ko­va­ný ako sys­té­mo­vý, a pre­pí­sa­ný na Vás potom, po regis­trá­cii. Potom ale už kon­tak­tuj­te redak­to­rov (zatiaľ: Stelmi, Alcielle ) nové­ho SLAD‑u. Za pocho­pe­nie Ďakujeme. WebTeam … Pokračovať v číta­níOZNAM

Hľadáme práve Teba

SLAD stag­nu­je. Dokopy nikto nevie, čo je vlast­ne v nepo­riad­ku a čo tre­ba zme­niť. Zo živo­ta sa sta­la ruti­na a už ani sám admin nevie, kto na čom pra­cu­je, či vôbec pra­cu­je, kto stra­til elán a či náho­dou nie­kto, o koho mene zatiaľ ani nepo­čul, nemá geniál­ny nápad, čo s tým.

POZOR VÍRUS

Žiadame všet­kých uží­va­te­ľov sub­do­mén *.larp​.sk aby urých­le­ne pre­beh­li svo­je strán­ky a pre­sli vset­ky index súbo­ry, nakoľ­ko sa v nich nachá­dza červ, kto­rý odo­sie­la jeho tvor­co­vi súkrom­né úda­je. (iden­ti­fi­ku­je sa ako ifra­me na kon­ci index súbo­rov. šíri sa cez FTP) Taktiež sa odpo­rú­ča zme­niť hes­lá k FTP účtom. Ak sa ten­to worm rých­lo neza­sta­ví, môže to napá­chať pek­ne nepek­né ško­dy. Teraz to sú iba FTP účty, neskôr to môžu byť súkrom­né dáta z Vášho PC

Tiež si pre­ske­nuj­te Vaše PC od víru­sov, wor­mov, spa­mov atď…

Za pocho­pe­nie ďakujeme

Poradňa Dr. NEVIEM

Vítam Vás všet­kých, kto­rých trá­pi slov­ko „LARP“ (či už na teore­tic­kej ale­bo prak­tic­kej úrov­ni), ale­bo hľa­dá­te odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré Vás sužu­jú a bojí­te sa ich na fórach http://​www​.slad​.sk verej­ne opýtať.

Práve tu sa nachádza
– zoznam ľudí, kto­rí pat­ria do sku­pi­ny „Poradňa Dr. NEVIEM
– oblasť, v kto­rej Vám doká­žu pomôcť a
– spô­sob kon­tak­tu s nimi.