Preskočiť na obsah

OZNAM

  • by

Prosíme všet­kých auto­rov člán­kov, aby sa regis­tro­va­li na novú zatiaľ tes­to­va­ciu ver­ziu SLAD‑u na adre­se http://​slad​.east​for​ce​.net, kvô­li dokon­če­niu pre­su­nu člán­kov na novú verziu.

V prí­pa­de, že sa neza­re­gis­tru­je­te teraz, bude člá­nok kla­si­fi­ko­va­ný ako sys­té­mo­vý, a pre­pí­sa­ný na Vás potom, po regis­trá­cii. Potom ale už kon­tak­tuj­te redak­to­rov (zatiaľ: Stelmi, Alcielle ) nové­ho SLAD‑u.

Za pocho­pe­nie Ďakujeme.

WebTeam SLAD.