Preskočiť na obsah

Rysáčik – krvilačný čumáčik alebo report zo Zpěvů rytířských

Rytier s psí­mi rys­mi, kyrys, pril­ba, samo­pal. To bol veli­tel našej dru­žin­ky, rytier Jan Sladký z Hojsovy strá­že ale­bo pre­krs­te­ný jed­ným z našich dru­hov na “rytí­ře Čumáka Odnikud”.
Než budem pokra­čo­vať, poži­čiam si citát z čes­kej wiki­pé­die, slo­ven­ská bohu­žiaľ toto hes­lo neobsahuje. 

Chansons de ges­te (pís­ně o činech) je sou­hr­n­né žán­ro­vé ozna­če­ní pro více než sto tři­cet vel­kých epic­kých skla­deb sta­rof­ran­couz­ské hrdin­ské epi­ky pře­váž­ně z 12. a 13. Století.

Hrdinou chan­sons de ges­te je rytíř obvyk­le nada­ný nad­lid­skou silou, kte­rý je scho­pen vydr­žet nej­růz­něj­ší fyzic­ké nebo dušev­ní utr­pe­ní. Nemusí být nut­ně šlech­tic­ké­ho půvo­du (ozna­če­ní rytíř jako šlech­tic­ký titul se zača­lo pou­ží­vat až ve 12. sto­le­tí), důle­ži­té je, aby pří­klad­ně plnil rytí­řs­ký mrav­ní kodex, to jest:

  • sta­teč­nost, tedy schop­nost doká­zat fyzic­kou sílu a odva­hu v boji,
  •  věr­nost páno­vi, dodr­žo­vá­ní vazal­ských slibů,
  •  štěd­rost (rytíř opo­vr­hu­je bohat­stvím a odmí­tá je hromadit),
  •  důle­ži­tá je rov­něž úcta k ženě a povin­nost ochra­ňo­vat chu­dé, sirot­ky a vdovy.

Zpěvy rytí­řs­ké sú ori­gi­nál­ny larp z diel­ne Rollingu, odo­hrá­va­jú sa na Šumave v príz­nač­nej pev­nos­ti s náz­vom Sychravo v roku zhru­ba 2019. Čože? Veď sú tam rytie­ri v brne­ní, meče a ští­ty, dámy, kto­ré dáva­jú svo­jim vybra­ným favo­ri­tom vrec­kov­ku ako zásta­vu. No áno. A záro­veň mobi­ly, vysie­lač­ky, autá a piš­to­le. Viera živá a prí­tom­ná rov­na­ko ako mágia. Moderná výba­va a magic­ké tvo­ry. A všet­ko spo­lu to fun­gu­je. Ako?

    Zásadné je vziať do úva­hy základ­nú pre­mi­su lar­pu a tj, že na Šumave rytie­ri pre­ži­li do dneš­ných dôb a s nimi ich ide­ály – česť, ver­nosť, dvo­re­nie dámam apod. Náčrt alter­na­tív­nej his­tó­rie s moder­ný­mi uda­los­ťa­mi som potom zhl­t­la na pose­de­nie, špe­ciál­ne som si vší­ma­la úlo­hu zvie­rat a teda mojej sku­pi­ny v nedáv­nej his­tó­rii, z čoho vyply­nu­lo, pre­čo sa na nich nie­kto­rí díva­jú s odpo­rom, iní so stra­chom, iní tak tro­chu bla­ho­sklon­ne a pár s pocho­pe­ním a súci­tom, mož­no dokon­ca s rešpek­tom, ale ten si tre­ba pre­važ­ne zaslú­žiť. Už bež­ná zna­losť star­ších aj novo­do­bých reálií – hlav­ne 20 sto­ro­čia, dá základ pre dob­rú zna­losť sve­ta, kde je to len troš­ku inak. Ale hlav­ne netre­ba špr­tať sto­ro­čia his­tó­rie úpl­ne fik­tív­ne­ho sve­ta, všet­ko je tak nejak povedomé. 

    Tak teda rytier­stvo je stá­le živé a hrám zvie­ra neur­či­té­ho (skôr muž­ské­ho) pohla­via, Rysáka, kto­rý boju­je so svo­jou v zása­de krvi­lač­nou pova­hou, usi­lu­je o rešpekt a uzna­nie, občas sa pre­ja­vu­je viac zver­sky – zvlášť keď tečie krv – a občas viac ľud­sky, keď dis­ku­tu­je s aba­ty­šou o ctnos­tiach a o oba­vách o svo­ju dušu. Nechá sa zajať, sko­pať a cel­kom cie­le­ne zba­be­lo kňu­čí u nôh svo­jich väz­ni­te­ľov, lebo nemá rytier­sku česť a tak ju nemô­že tým­to stra­tiť, len aby si vo vhod­nej chví­li pre­hrý­zol putá a zose­kal ich, kedy vrčí a pre­má­ha túž­bu roz­tr­hať im hrd­lá. Ale zasta­ví sa a všet­ko sto­jí za to, keď mu rytie­ri kýv­nu uznan­li­vo hla­vou ale­bo mu veli­teľ polo­ží ruku na rame­no a povie: “Dobre.”

    Každá posta­va je vlast­ne dosť zlo­ži­tá, má vlast­nú his­tó­riu, tem­né tajom­stvá, vinu, má rôz­ne strán­ky a aspek­ty, kto­ré môžu v rôz­nych oka­mi­hoch hry vyply­núť na povrch. Pre slo­ven­ských hrá­čov pomer­ne neob­vyk­lý skript je na tej­to hre dosť zásad­ne potla­če­ný. Existuje roz­pis výprav, na kto­ré posta­vy cho­dia vo vopred daných sku­pi­nách, aby boli výpra­vy tak aku­rát ťaž­ké a aby sa týka­li ich záple­tiek. A potom exis­tu­je roz­pis mod­li­tieb, kto­ré dáva­jú hrá­čo­vi ďal­šie pod­ne­ty, ale inak je kona­nie dosť na hrá­čo­vi, dané len pova­hou jeho posta­vy a rov­na­ko ukon­če­nie živo­ta posta­vy je veľ­mi voľ­né. Tak isto zakon­če­nie lar­pu môže byť rôz­ne a závi­sí na kľú­čo­vých roz­hod­nu­tiach a i na tom jed­nom posled­nom – čo ďalej so svo­jím životom. 

    Môj Rysák sa roz­hod­ne nasle­do­vať ces­tu rytier­skych ctnos­tí, ťaž­kú a nevďač­nú, kto­rá sľu­bu­je bolesť a odrie­ka­nie, v duchu chan­sons de ges­te sľú­bi ver­nú služ­bu svoj­mu veli­te­ľo­vi a neza­bud­ne kaž­dé­mu zo svo­jich pria­te­ľov poďa­ko­vať za lek­cie, kto­ré ho nauči­li. Emócie sú sil­né, asi pre­to, že všet­ko na tom­to lar­pe má ten­den­ciu byť veľ­ké, osu­do­vé, pod­po­ru­je sa všet­ko, čo si pred­sta­vu­je­me pod hrdin­ský­mi epos­mi od výziev na súboj po úklo­nu dáme, kto­rá prá­ve pre­chá­dza oko­lo, a kto­rej úsmev zahre­je viac ako roz­pá­le­ná hla­veň po bit­ke s rarachmi. 

    Výbavu si môže hráč po doho­de doniesť vlast­nú ale­bo ju dosta­ne spo­lu s kos­tý­mom od orga­ni­zá­cie, čo mne osob­ne zvlášť u kyry­su a hel­my vyho­vo­va­lo, keď­že ich inak nevlast­ním a jed­not­li­vé dru­ži­ny tak pôso­bi­li pomer­ne jed­not­ne. Doplnky ku kos­tý­mom sme si rie­ši­li vlast­né, zbra­ne doda­li orga­ni­zá­to­ri. Ubytovanie, jed­lo, záze­mie a rek­vi­zi­ty boli zais­te­né, v tom­to ohľa­de Rolling drží svo­je all-inc­lu­si­ve štandardy. 

    Najdôležitejšie pre mňa však boli už tra­dič­ne sil­né prí­be­hy, uve­ri­teľ­né posta­vy, ich pre­via­za­nie a pod­ne­ty, kto­ré spo­lu utvo­ri­li pro­stred­níc­tvom orga­ni­zá­o­rov, CP a hrá­čov kva­lit­ný larp, na kto­rý budem ešte dlho spomínať. 

    Takže, ak uvi­dí­te vypí­sa­né ďal­šie behy Zpěvů rytí­řs­kých, nevá­haj­te. Je to netra­dič­né a to je dobré. 

Web: http://​zpe​vy​.rol​ling​.cz/

Fotky od Lenky Anois Kopečkové

https://​www​.face​bo​ok​.com/​a​n​o​i​s​/​m​e​d​i​a​_​s​e​t​?​s​e​t​=​a​.​1​0​2​1​8​2​8​2​2​1​1​1​7​9​4​5​0​&​t​y​p​e=3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.