Preskočiť na obsah

Rôzne

To, čo sa nevoš­lo inam.

SUTAZ!!! larp​.sk a „Co je to LARP

  • by

Dnes, 9. mar­ca 2009 vyhla­su­je admi­ni­stra­tor­sky tym a redak­cia pri­pra­vo­va­nej stran­ky [url]http://www.larp.sk[/url] sutaz, kto­ra potr­va do 2. apr­la 2009. Do tej­to suta­ze sa mozu aktiv­ne zapo­jit vset­ci cle­no­via aj nec­le­no­via sla­du nehla­diac na vek, ci far­bu ple­ti, rov­na­ko ako ani na to, ci sa uz na tvor­be Tejto stran­ky podiela.

Podpora

Podpora slo­ven­skej LARPovej scé­ny posky­to­va­ním web­hos­tin­gu pre kla­ny a akcie – mož­nos­ti, podmienky, …

Reštrukturalizácia www​.slad​.sk

V rám­ci reštruk­tu­ra­li­zá­cie hlav­nej strán­ky boli zma­za­né všet­ky loka­li­zač­né úda­je u uží­va­te­ľov, kla­nov a akcií. Prosíme zadať nanovo.

LARPY​.CZ

Po mno­ha měsí­cích příp­rav a ladění bychom vám rádi před­sta­vi­li por­tál Larpy​.cz. Stránky lar​py​.cz slou­ží jako infor­mač­ní por­tál věno­va­ný feno­mé­nu „hra­ní rolí naži­vo“, zva­ných LARP (z anglic­ké­ho Live Action Role-Playing). Je určen jak pro samot­né hrá­če a orga­ni­zá­to­ry lar­pů, tak pro širo­kou veřejnost.

Cílem por­tá­lu lar​py​.cz je Čítať viac »LARPY​.CZ

2% z daní pre ViaCassa

  • by

Prispejte na čin­nosť mla­dé­ho šer­miar­ske­ho kolek­tí­vu, kto­rý sa venu­je štú­diu his­tó­rie a pred­vá­dza­niu šer­miar­skych a diva­del­ných vystúpení.