Preskočiť na obsah

POZOR VÍRUS

  • by

Žiadame všet­kých uží­va­te­ľov sub­do­mén *.larp​.sk aby urých­le­ne pre­beh­li svo­je strán­ky a pre­sli vset­ky index súbo­ry, nakoľ­ko sa v nich nachá­dza červ, kto­rý odo­sie­la jeho tvor­co­vi súkrom­né úda­je. (iden­ti­fi­ku­je sa ako ifra­me na kon­ci index súbo­rov. šíri sa cez FTP) Taktiež sa odpo­rú­ča zme­niť hes­lá k FTP účtom. Ak sa ten­to worm rých­lo neza­sta­ví, môže to napá­chať pek­ne nepek­né ško­dy. Teraz to sú iba FTP účty, neskôr to môžu byť súkrom­né dáta z Vášho PC

Tiež si pre­ske­nuj­te Vaše PC od víru­sov, wor­mov, spa­mov atď…

Za pocho­pe­nie ďakujeme