Tanec na hrane neznámej budúcnosti

Titulok člán­ku je veľ­mi voľ­nou citá­ci­ou z kni­hy Johna Wyndhama ´Den tri­fi­dů´. Na motí­vy tej­to kni­hy sa minu­lý víkend odo­hral v čes­kých Mikuloviciach LARP, na kto­rý som kvô­li covi­du čaka­la vyše roka a v krát­kom súhr­ne pri­ná­šam dôvo­dy, pre kto­ré sa to oplatilo.

Člověk je víc než republika

Je to čas Milady Horákovej, záko­na na ochra­nu republiky,kolektivizácie a tábo­rov núte­nej prá­ce, čas neslo­bo­dy. Odísť je však ľah­šie, než tomu bude po roku 1950“ 

Mývalica napí­sa­la recen­ziu k hre Čára od Rollingu. Čítaj, kým ju zakážu!

Divoké Karpaty

Na Divoké Karpaty som sa dosta­la ako náh­rad­níč­ka po tom, ako vypad­la jed­na z hrá­čok. Celkový počet dopre­du pri­pra­ve­ných cha­rak­te­rov sa pohy­bo­val oko­lo desiat­ky a všet­ky boli záro­veň pre­via­za­né, tak­že výpa­dok jed­nej oso­by by citeľ­ne ovplyv­nil mini­mál­ne päť ďal­ších hrá­čov. Pokúsim sa svoj záži­tok zre­cen­zo­vať bez zby­toč­ných spo­ile­rov, pre­to­že prek­va­pe­nie hrá na tej­to hre veľ­kú úlohu.