Včasná registrácia? Včasná platba? Áno, áno, áno!

V tom­to člán­ku som zhr­nu­la tri pohľa­dy na regis­trá­ciu a jej časo­vé ohra­ni­če­nie: z pohľa­du orga­ni­zá­to­ra, hrá­ča a CP/pomocníkov. Prečo ako orga­ni­zá­tor spus­tiť regis­trá­ciu čo naj­skôr a aj ju ukon­čiť v urče­ný čas pred akci­ou? Pred regis­trá­ci­ou je nut­né dosta­toč­ne infor­mo­vať o zasa­de­ní hry, jej pra­vid­lách, ter­mí­ne a iných dôle­ži­tých úda­joch hrá­čov, aby sa moh­li roz­hod­núť, či na hru chcú ale­bo nech­cú … Pokračovať v číta­ní „Včasná regis­trá­cia? Včasná plat­ba? Áno, áno, áno!“

LARP Kráľovstvo Vína očami organizátora.

Dlho ma na srd­ci ťažil dôvod, pre kto­rý som pre­stal orga­ni­zo­vať LARP. S odstu­pom tak­mer dvoch rokov som pre­dý­chal túto ťažo­bu a nabral som odva­hu sa nie­len podie­ľať na orga­ni­zá­cií ďal­ších LARPov Kráľovstva Vína, ale aj pris­pieť člán­kom do Slovenskej LARPovej komu­ni­ty. Pre tých čo ma mož­no nepoz­na­jú poviem na rovi­nu, že som nikdy nebol LARPista v pra­vom slo­va zmys­le.

Marketing à la Kráľovstvo vína

Na Královstve Vína sa nám za posled­ných pár rokov poda­ri­lo posu­núť sa z rela­tív­ne malé­ho Larpu až na akciu, kde prí­de viac než 200 hrá­čov. Pritom veľa z nich pred­sta­vo­va­lo novoh­rá­čov. Budem tu písať o tom ako dostať hrá­ča na podu­ja­tie a ako ho infor­mo­vať o hre

Podpora mladých organizátorov

Tento člá­nok vzni­kol na zákla­de dis­ku­sie usku­toč­ne­nej na Stretnutí 2010: Zoznámte sa! 27.2.2010. Nie je pre­pi­som dis­ku­sie, ale vychá­dza z jej zákla­dov, kto­ré som sa pokú­si­la štruk­tu­ra­li­zo­vať a načrt­núť mož­né výcho­dis­ká. Nie je však ani náho­dou uzat­vo­re­nou vecou a má byť pod­ne­tom pre ďal­šie dis­ku­sie.

Prístup k tvorbe postavy vo svete WoD

Niekedy sa zdá, že pre mno­hých ľudí (hrá­čov) samot­ný fakt, že budú upí­rom, na hru posta­ču­je. Iné detai­ly ako klan, poza­die, výho­dy kla­nu, nevý­ho­dy kla­nu a podob­ne, sa pre nich javia ako pros­tried­ky, kto­ré si môžu vybrať tak, aby im to vyho­vo­va­lo a aby ich posta­va mala lep­šiu schop­nosť pre­žiť. Poprípade na to, aby vystih­li neja­ký limi­to­va­ný pod­tón cha­rak­te­ru. Klan si zvy­čaj­ne vybe­ra­jú viac na zákla­de povr­ch­né­ho osl­ne­nia a pod­ľa toho aké dosta­nú dis­cip­lí­ny za odme­nu, ak si ho vybe­rú. Málokedy je to na zákla­de hlb­šie­ho chá­pa­nia a hlb­šie­ho prí­stu­pu ku kla­nu a k jeho krá­se skr­ze jeho poza­die, ale aj výho­dy či nevý­ho­dy.