Preskočiť na obsah

Marketing à la Kráľovstvo vína

 • by

Na Kráľovstve Vína sa nám za posled­ných pár rokov poda­ri­lo posu­núť sa z rela­tív­ne malé­ho Larpu až na akciu, kde prí­de viac než 200 hrá­čov. Pritom veľa z nich pred­sta­vo­va­lo novoh­rá­čov. Budem tu písať o tom ako dostať hrá­ča na podu­ja­tie a ako ho infor­mo­vať o hre. Čo zna­me­ná samot­né slo­vo mar­ke­ting nebu­dem roz­vá­dzať, aby som sa nestráp­nil ešte viac.

Ako to robíme my:

Kde sa všade propagujeme?

 • Web
 • Facebookovský fun­pa­ge
 • Facebook uda­losť
 • Youtube chan­nel
 • Repostovanie na prí­buz­né portály
 • Cony (Slavcon, Istrocon, Unicon…)
 • Osobné agi­to­va­nie

Čo chceme dosiahnuť?

 • Informovať verej­nosť o tom, že exis­tu­je LARP a že si ho u nás môžu vyskúšať.
 • Larperov pri­tiah­nuť na naše podujatie.
 • Hráčov infor­mo­vať o hre.

Náš proces:

Spustenie marketingu:

 1. Vytvoríme si kon­cept podu­ja­tia a tla­čo­vú sprá­vu (text, kto­rý v krát­kos­ti vysti­hu­je a pozý­va na naše podujatie).
 2. Na webo­vej strán­ke pri­pra­ví­me člá­nok o podu­ja­tí aj s výzvou k akcii – blíz­ko sa nachá­dza regis­trá­cia na podu­ja­tie. Na tom­to mies­te je aj odkaz na dôle­ži­té infor­má­cie: čo je to LARP, ako vyze­rá náš LARP, čo všet­ko by mal hráč vedieť, ako by sa mal pri­pra­viť a v nepo­sled­nom rade aj pra­vid­lá a reálie hry.
 3. K spus­te­niu regis­trá­cie pri­dá­va­me aj pozván­ko­vé video (neskôr, ak to dovo­lí čas, tak aj trai­ler). Jednak to zvy­šu­je pri­da­nú hod­no­tu, ale pod­ľa môj­ho názo­ru to pri­dá­va aj ľud­ský ele­ment k veci. Ak máte mož­nosť orga­ni­zá­to­ra vidieť, lep­šie ho spoz­ná­te. Podujatie tak zís­ka­va aj na váž­nos­ti, závä­zok usku­toč­niť akciu vyze­rá ove­ľa pre­sved­či­vej­šie, ako len samot­né tex­ty na webe.
 4. Podujatie nahla­su­je­me aj na data­bá­zo­vé a kalen­dá­ro­vé por­tá­ly (lar​py​.sk, lar​po​va​da​ta​be​.cz…).
 5. Na face­bo­oku vytvo­rí­me uda­losť, do kto­rej napo­zý­va­me čo naj­viac ľudí a násled­ne ju repos­tu­je­me na svo­ju strán­ku a na prí­buz­né por­tá­ly. Dôležitá je aj pros­ba, aby ju ďalej zdieľali.
 6. Keďže nie sme na scé­ne noví, posie­la­me túto infor­má­ciu mai­lom aj našim minu­lým hráčom.

Keď máme hoto­vých tých­to šesť kro­kov, uro­bi­li sme všet­ko pre to, aby o hre vede­la lar­po­vá komu­ni­ta. Potom prí­de to ťaž­šie – pri­lá­kať nových ľudí.

Nováčikovia

Aby sme oslo­vi­li lar­po­vých nová­či­kov, cho­dí­me tam, kde sa zdru­žu­je naša cie­ľov­ka – na cony. Cieľom je hlav­ne zves­to­vať, že LARP exis­tu­je. Začali sme s pred­náš­ka­mi a works­hop­mi, ale  naj­viac sa nám zatiaľ osved­či­lo uvá­dzať malé komor­né hry ale­bo jee­py, kde si ľudia môžu lar­po­vú zába­vu zažiť na vlast­nej koži. Pomerne efek­tív­ne môžu byť aj works­ho­py tvor­by kos­tý­mov a zbra­ní, keď­že ide o tému šir­šiu ako je samot­ný LARP.

Tieto výjaz­dy môžu so sebou pri­niesť aj prvé nákla­dy, keď­že na conoch aj roz­dá­va­me letá­ky (výhod­né je letá­ko­va­nie spo­jiť aj s rekla­mou na náš prog­ram na cone – aby tam vôbec nie­kto prišiel).

Najefektívnejšie však, čo sa zís­ka­va­nia nových hrá­čov týka, je prá­ve osob­ná agi­tá­cia. Jednak my orga­ni­zá­to­ri pri­vá­dza­me na LARP svo­jich pria­te­ľov a zná­mych a aj naši hrá­či pri­vá­dza­jú svo­jich zná­mych. K tomu­to nie je žiad­na pouč­ka ani trik, jed­no­du­cho to chce dáv­ku aser­ti­vi­ty. Hráčom je dob­ré pri­po­mí­nať, nech pri­ne­sú kama­rá­tov, ale v zása­de, ak sa im páči­lo na našej akcii, tak je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že pri­ve­dú aj nie­ko­ho ďal­šie­ho. Metódy v štý­le pri­veď nová­či­ka a zís­kaj zľa­vu sme ešte nejak veľ­mi neap­li­ko­va­li, ale zatiaľ to ako­si nebo­lo tre­ba, tak­že sa neviem bliž­šie vyjad­riť k ich efektivite.

Udržovanie hladiny

Prvú vlnu ozná­me­ní o tom, že bude­me orga­ni­zo­vať LARP, máme za sebou. Teraz tre­ba udr­žať hrá­čov a poten­ciál­nych hrá­čov nabu­de­ných. Na začiat­ku určí­me mini­mál­ne jed­nu oso­bu, kto­rá je zod­po­ved­ná za týž­den­ný obsah mar­ke­tin­gu. Toto je dôle­ži­té kvô­li tomu, aby sme uká­za­li, že prie­bež­ne stá­le pra­cu­je­me na pro­jek­te. Nie je nič hor­šie ako vyhlá­siť podu­ja­tie a na dva mesia­ce sa odml­čať. Preto si vždy naplá­nu­je­me aspoň raz týž­den­ne prís­pe­vok. Nielenže drží­me ľudí v nabu­de­nom sta­ve, ale vytvá­ra­me si záro­veň pries­tor na to, aby sme moh­li postup­ne dáv­ko­vať pred­her­ný obsah – infor­má­cie, kto­ré sú pre hru potrebné.

Čo je týmto predherným obsahom?

Výťahy z reálií – hrá­či majú mož­nosť spoz­nať svet, v kto­rom sa bude prí­beh odo­hrá­vať. Sú to zväč­ša kro­ni­ky (lite­rár­ne spra­co­va­né uda­los­ti, kto­ré sa odo­hra­li na minu­lých lar­poch) ale­bo výňat­ky zo sve­ta (mapy, erby rodov s popi­som a podob­ne). Z desig­no­vé­ho hľa­dis­ka sa hodí, ak si sem naplá­nu­je­te aj dôle­ži­té infor­má­cie, kto­ré na hre hrá­či zúročia.
Príklad:

Novinky (update‑y) k podu­ja­tiu – Informácie, že sa bude zvy­šo­vať popla­tok, že už je pri­hlá­se­ných XY hrá­čov, že na podu­ja­tí bude drak (ak to nie je tajom­stvo), že už máme len mesiac do hry atď. V tých­to prís­pev­koch netre­ba zabud­núť na výzvu k akcii (regis­truj­te sa čo naj­skôr…) Príklad prís­pev­ku o zme­ne ceny na našom face­bo­oku.

Príspevky zo záku­li­sia – V ten a ten víkend nás môže­te stret­núť na tom a tom cone, kde bude­me robiť to a to. Zároveň ak robí­me neja­kú bri­gá­du, tak si na jej kon­ci spra­ví­me svoj­ku (a.k.a. sel­fíč­ko), aby ľudia vide­li, ako ťaž­ko kvô­li nim pra­cu­je­me. – ku podi­vu majú tie­to prís­pev­ky veľ­ký úspech a zdie­ľa­nie. Príklad spo­loč­nej fot­ky na face­bo­oku po brigáde.

Minireklamy – ako je naprí­klad trai­ler ale­bo fot­ky v štý­le strýč­ka Sama, kto­rý vás chce LARPe. To už je vec ini­cia­tí­vy a vkusu.
Príklad:

Príklad: VideoPozvánka Zima 2016:

Linky na tuto­riá­ly a manu­ály, prí­pad­ne na pra­vid­lá - My sme si pri­pra­vi­li zopár videí, ale mož­no pre­lin­ko­vá­vať aj na tuto­riá­ly iných stránok.
Príklad: Ako vyro­biť mäk­če­ný meč:

Súťaže – o naj­lep­šiu povied­ku, o zdie­ľa­nie prís­pev­ku, o dar­ček… – toto vždy robí­me, ale nemá­me na to veľ­kú odozvu.

Ak už nevie­te kam z kono­pe, tak je mož­né tam hádzať aj neja­ké súvi­sia­ce pop­kul­túr­ne refe­ren­cie a memy.
Príklad:

Ako tento obsah tvoríme?

Pred spus­te­ním regis­trá­cie už čas­to máme pri­chys­ta­ných cca 10 prís­pev­kov, kto­ré vie­me dopre­du naplá­no­vať ale­bo pou­žiť ak máme kre­a­tív­ne suchý týž­deň. Postujeme si to na uda­losť a potom to zdie­ľa­me na našu fun­pa­ge (prí­pad­ne naopak). Facebook má mož­nosť plá­no­vať posty – a my odpo­rú­ča­me, aby ste si ich tam pri­pra­vi­li dopre­du, aby ste dodr­ža­li pra­vi­del­nosť a boli tak viac kon­zis­tent­ní – plus to môže­te nasta­viť tak, aby sa to zve­rej­ňo­va­lo prá­ve vte­dy, keď je to naje­fek­tív­nej­šie. (nám sa osved­či­lo dávať posty oko­lo obe­da, kedy si ľudia čeku­jú fejs­bú­či­ky, ale na inter­ne­te si náj­de­te aj viac ana­ly­tic­kej­šie návody).

Príspevky sa sna­ží­me tvo­riť tak, aby to nebo­li len pla­né tex­ty – pri­po­jí­me vždy aj neja­ký obrá­zok z našej galé­rie ale­bo nie­čo čo sa k tomu hodí. Dnešný fejs­bú­či­ko­vý spot­re­bi­teľ už je náročný.

Celá poin­ta prís­pev­ku by mala byť krát­ka, infor­ma­tív­na a hlav­ne zábavná.

Odporúčam pri­dá­vať aj hash­ta­gy – v tom­to sme dote­raz nebo­li kon­zis­te­ní, ale prís­pev­ky, kde som pri­dal aj hash­ta­gy, boli výraz­ne populárnejšie.

Vizuál

Toto všet­ko by ešte nád­her­ne dotvá­ra­lo to, ak by ste mali neja­ké logo, mot­to a na svo­jich mate­riá­loch kon­zis­tent­ný font a vzhľad. Toto je však vec gra­fi­ka a vku­su. Oslovte kama­rá­ta gra­fi­ka nech vám pomô­že ak si nevie­te rady.

Pre agentov bez minulosti

Model mar­ke­tin­gu, kto­rý som pre­do­strel sto­jí aj na tom, že už máme vybu­do­va­nú svo­ju komu­ni­tu (hrá­či, kto­rí už naše hry hra­li, čas­to pre­ta­ve­ní do funpage‑u, či iných zdro­jov očí, uší a úst), pre­to sa hodí ak pri­dám aj pár pozná­mok pre tých, čo ešte len začínajú.

Web – nemu­sí­te mať vlast­ný, podu­ja­tie môže­te regis­tro­vať aj na tom­to por­tá­li (lar​py​.sk).

Facebooková akti­vi­ta – ak nevyt­vá­ra­te dlho­do­bý pro­dukt (LARPy na pokra­čo­va­nie), posta­čí vám aj kva­lit­ne spra­vo­va­ná uda­losť bez funpage‑u, ale môže­te si vytvo­riť aj ten (nič to nestojí).

Osobné agi­to­va­nie – toto je pod­ľa mňa aj tak naj­dô­le­ži­tej­šia časť, kto­rú nesmú ani väč­šie pro­jek­ty pod­ce­niť. Zahoďte han­bu a pozý­vaj­te všet­kých zná­mych, kto­rým by sa to moh­lo páčiť. A keby ste vo svo­jom oko­lí niko­ho také­ho nenaš­li ale­bo len málo, obráť­te sa na iných lar­po­vých orga­ni­zá­to­rov, odpre­zen­tuj­te im váš pro­jekt – a môžu vás pod­po­riť oni.

Zhrnutie:

Na webe je dôle­ži­té si udr­žať pra­vi­del­nosť a kon­zis­ten­tnosť. Na face­bo­oku je už sko­ro kaž­dý, tak­že tá troš­ka príp­ra­vy a pra­vi­del­nosť vám vie výraz­ne napomôcť.

Nečakajte však, že face­bo­ok všet­ko uro­bí za vás. Stále pla­tí, že sa infor­má­cie šíria hlav­ne osob­ným kon­tak­tom. Či už ste to vy, ale­bo vaši hrá­či, či už na pive ale­bo na cha­te (toto je dvoj­tvar: onli­ne­chat aj chata).

V koneč­nom dôsled­ku je aj tak naj­lep­šou rekla­mou dob­re zor­ga­ni­zo­va­né podujatie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.