Preskočiť na obsah

Včasná registrácia? Včasná platba? Áno, áno, áno!

V tom­to člán­ku som zhr­nu­la tri pohľa­dy na regis­trá­ciu a jej časo­vé ohra­ni­če­nie: z pohľa­du orga­ni­zá­to­ra, hrá­ča a CP/pomocníkov.

Prečo ako organizátor spustiť registráciu čo najskôr a aj ju ukončiť v určený čas pred akciou?

Pred regis­trá­ci­ou je nut­né dosta­toč­ne infor­mo­vať o zasa­de­ní hry, jej pra­vid­lách, ter­mí­ne a iných dôle­ži­tých úda­joch hrá­čov, aby sa moh­li roz­hod­núť, či na hru chcú ale­bo nech­cú ísť. Ale potom už by sa mali orga­ni­zá­to­ri pokú­siť spus­tiť regis­trá­ci­ou čo naj­skôr – hoci aj nie­koľ­ko mesia­cov pred hrou.

Dôležité je aj moti­vo­vať hrá­čov, aby sa regis­tro­va­li a to čo naj­skôr (čo nie je nikdy úpl­ne jed­no­du­ché). Môžu to byť naprí­klad zľa­vy v plat­be, bonu­so­vé balíč­ky, mož­nosť zvo­liť si pri­vi­le­go­va­nej­šiu posta­vu a pod. 

Prečo chcem, aby organizátori spustili registráciu čo najskôr? 

 • Musím vedieť, že budem mať dosta­toč­ný záu­jem, aby hra moh­la prebehnúť.
 • Musím mať dosta­toč­né zdro­je na jej uskutočnenie.
 • Musím mať dosť času na spra­co­va­nie regis­trá­cií, rozdelenie/prepojenie postáv a podobne.
 • Mám dosta­tok času komu­ni­ko­vať hrá­čom všet­ky pod­stat­né infor­má­cie aj v prí­pa­de, že svet, v kto­rom sa larp odo­hrá­va, má zlo­ži­té ale­bo dlhé reálie a pod.

Samozrejme, viem, aké ťaž­ké je moti­vo­vať hrá­čov na sko­rú regis­trá­ciu a ani tá nezab­rá­ni výpad­ku hrá­ča kvô­li cho­ro­be a pod., ale sto­jí za to pokú­šať sa o to zno­vu a zno­vu až kým sa to nesta­ne bež­nou pra­xou (v Česku nie­ke­dy pre­bie­ha­jú na lar­py aj loso­va­nia o mies­ta ale­bo obme­dze­né regis­trač­né vlny – a pol roka dopre­du, prí­pad­ne click-wars…). 

Prečo sa chcem ako hráč(ka) registrovať na hru čo najskôr?

Ak pozná­me ter­mín lar­pu dosta­toč­ne dopre­du, vie­me, že chce­me ísť, pre­čo sa neregistrovať? 

 • Zaistím si mies­to na hre, kto­rú chcem hrať.
 • Mám dosť času na to, vyba­viť si dovo­len­ku ale­bo upra­viť si prog­ram, aby som sa moh­la zúčast­niť. Plánujem dopredu.
 • Mám dosta­tok času pre­d­is­ku­to­vať ale­bo pre­štu­do­vať postavu.
 • Viac času na príp­ra­vu kos­tý­mu a doplnkov.
 • Viac času na to, pri­pra­viť sa na hru, aby bola taká ako si pred­sta­vu­jem, pre­mys­lieť si neja­ké mož­né scenáre.
 • Mám závä­zok voči sebe napr. finanč­ne a voči orga­ni­zá­to­rom, aby som pri­šiel (výho­da i nevýhoda).
 • Môžem sa dohod­núť s iný­mi hráč­mi na účas­ti a prí­pad­ne sa s nimi aj dohod­núť na veciach, kto­ré by sme tam chce­li spo­lu robiť.
 • Uľahčujem orga­ni­zá­to­rom prá­cu tým, že komu­ni­ku­jem a ofi­ciál­ne im dávam vedieť, že so mnou majú počítať.
 • Zabezpečujem si finanč­ne a regis­trá­ci­ou, že akcia bude môcť prebehnúť.

Áno, v nie­kto­rých povo­la­niach neviem odhad­núť dosta­toč­ne dopre­du, či dovo­len­ku dosta­nem ale­bo nie. Alebo si za ten čas našet­riť na výda­je s lar­pom spo­je­né. A vždy mi do toho môže prí­sť nie­čo dôle­ži­tej­šie­ho (svad­ba, poh­reb, cho­ro­ba…), ale ak beriem svo­ju regis­trá­ciu a záu­jem o larp váž­ne, tak aj s tým­to doká­žem pra­co­vať – napr. včas ohlá­siť neúčasť (hneď, ako to zis­tím). A neru­šiť účasť na zákla­de nála­dy (v tom by mi moh­lo zabrá­niť aj to, že už som zapla­ti­la) ale­bo neúčas­ti kama­rá­ta (orga­ni­zá­to­ri mi prav­de­po­dob­ne budú schop­ní zais­tiť kon­tak­ty aj na iné posta­vy). Tiež môžem pre­ko­nať leni­vosť a vypí­sať všet­ky potreb­né infor­má­cie orga­ni­zá­to­rom, rie­šiť s nimi posta­vu sko­ro – ak je to mož­né aj z ich stra­ny, písať im nápa­dy a zod­po­ved­ne sa chystať. 

Prečo sa chcem ako CP/pomocník registrovať včas na hru?

 • CP: Podobne ako hrá­či, mám čas rie­šiť kos­tý­my, zbra­ne, dopl­n­ky, posta­vy, kto­ré bude tre­ba zahrať, aký má byť ich účel a vyznenie.
 • orga­ni­zá­to­ri vedia, kto a koľ­ko ľudí im bude schop­ných a s čím pomôcť.
 • mám moti­vá­ciu prí­sť na hru – nevia­že ma mož­no regis­trač­ný popla­tok, ale závä­zok voči organizátorom.
 • orga­ni­zá­to­ri si môžu naplá­no­vať napr. hro­mad­né scé­ny, kto­ré pre nich CP uro­bia s hráč­mi a zais­tiť prí­pad­né rekvizity.
 • nie­len na bojov­kách majú CP mož­nosť podie­ľať sa na tvor­be hry a jej pre­ve­de­ní – napr. ako veli­te­lia frak­cií, dôle­ži­té posta­vy, orga­ni­zá­to­ri musia mať tie­to posta­vy obsa­de­né dosť dlho pred hrou, aby moh­li dostať všet­ko dôle­ži­té info.

Prečo sa neregistrovať na larp tak skoro, ako je to možné?

Nenapadá mi pop­rav­de iný dôvod ako ten, že sa pre mňa vyskyt­nú neja­ké závaž­né dôvo­dy, pre­čo na hru nako­niec nebu­dem môcť ísť a môj čas strá­ve­ný tvorbou/štúdiom posta­vy a moje penia­ze vlo­že­né do regis­trá­cie ale­bo do kos­tý­mu by tak boli stratené. 

Koľkokrát sa mi to sta­lo za tých 92 odo­hra­ných lar­poch v posled­ných 13 rokov? Nula. 

Slová na záver: Buďte milí na svo­jich orga­ni­zá­to­rov a regis­truj­te sa čo naj­skôr, keď vie­te, že je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že na hru bude­te môcť ísť. Nerušte regis­trá­ciu na posled­nú chví­ľu z iných ako váž­nych dôvo­dov. Komunikujte, zlep­ší­te tým hru nie­len sebe. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.