Preskočiť na obsah

8 vecí, ktoré by som chcel vedieť

  • by

napí­sal Nathan Hook

Pripravujete váš úžas­ný nový larp, pro­pa­gu­je­te ho a zhá­ňa­te hrá­čov. Účasť na vašom lar­pe však vyža­du­je úsi­lie (v zmys­le času a peňa­zí) a tak by som o ňom rád vedel viac, aby som mohol uro­biť dôsled­né roz­hod­nu­tie o tom, či mi váš larp poskyt­ne to, čo hľadám.

Tu sú infor­má­cie, pod­ľa kto­rých sa ria­dim pri roz­ho­do­va­ní. Dobrý člá­nok ale­bo video navo­dzu­jú­ce atmo­sfé­ru je síce super, ale pre­dov­šet­kým oce­ním zro­zu­mi­teľ­né a výstiž­né vyjad­re­nie o akcii.

  1. LOGISTIKA – Aký je oča­ká­va­ný počet hrá­čov, ako dlho trvá akcia, čo bude poskyt­nu­té a čo si hráč má pri­niesť so sebou. Koľko to sto­jí a je v cene zahr­nu­té aj jed­lo? Aj vedieť, kde to je / kde sa to koná, pomô­že (rov­na­ko ako rada, ako sa tam dostať). Ak sa tam neviem dostať, tak neprídem.
  2. PROSTREDIE & ŽÁNER – Do aké­ho bodu v his­tó­rií ale­bo fik­cii je larp zasa­de­ný? Ak je to vlast­né fik­tív­ne pro­stre­die, aké­mu zná­me­mu pro­stre­diu je podob­né? Môžete orga­ni­zo­vať Cthulhu larp, ale to mi nič nepo­vie o tom, či je to rých­la, jed­no­du­chá a hrdin­ská akcia pro­ti mýtu, kla­sic­ký koz­mic­ký horor ale­bo fil­mo­vý noiro­vý horor. Aj keď hra nie je zalo­že­ná na kon­krét­nej exis­tu­jú­cej fik­cii, pri­rov­nať ju k jed­nej ale­bo trom jes­tvu­jú­cim je jas­ná ces­ta ako na to. 
  3. TÉMA – Aké tema­tic­ké prv­ky sa sna­ží larp roz­ví­jať? Toto je ešte dôle­ži­tej­šie v prí­pa­de, že si mám posta­vu písať sám, aby som ju mohol vytvo­riť tak, že bude neja­kým spô­so­bom vyjad­ro­vať a pod­po­ro­vať tému/-y.
  4. POSTAVY – Kto ich píše? Ak to robia hrá­či, aké kon­cep­ty sú (ne)vhodné a aký druh backg­roun­du sa k nim hodí? V súvis­los­ti s tým­to, je hra jed­no­rá­zo­vá ale­bo súčas­ťou pokra­ču­jú­cej série s pre­ná­ša­ný­mi postavami?
  5. POZÍCIAGNS MODELI – Áno, je to pri­mi­tív­ne, ale to sú aj Newtonove pohy­bo­vé záko­ny a pova­žu­je­me ich za uži­toč­né. Je cie­ľom váš­ho lar­pu, aby uspokojoval/povzbudzoval/podporoval súťa­ži­vých gamis­tov, ume­lec­kých nara­ti­vis­tov, ale­bo akč­no-reakč­ných simu­la­ci­onis­tov? Keď už sme pri tom, je imer­zia dôle­ži­tým cie­ľom ale­bo nie? Ak áno, aký druh imer­zie? Aj keď nemá­te radi GNS model, stá­le môže­te vysvet­liť, aký štýl hry váš larp podporuje.
  6. VÝSLEDOK (CIEĽ) ALEBO EMÓCIA (CESTA) – Je váš larp o posta­vách, kto­ré sa sna­žia, aby dosiah­li cie­ľo­vý stav, ale­bo skôr o akcep­to­va­ní situ­ácie takej, aká je, a jej pre­ží­va­ní? Napríklad, ak orga­ni­zu­je­te larp v stre­do­ve­kom pro­stre­dí, čaká sa od hrá­čov, že budú vzdo­ro­vať sociál­ne­mu uspo­ria­da­niu, ale­bo okú­sia život v ňom?
  7. KONFLIKT – Aké dru­hy kon­flik­tov sa v lar­pe oča­ká­va­jú? Bude sa s prob­lé­ma­mi vyspo­ria­dá­vať late­xo­vý­mi meč­mi, rie­še­ním morál­nych dilem, sociál­ny­mi intri­ga­mi ale­bo vnú­tor­ný­mi osob­ný­mi kon­flikt­mi? Aké systémy/pravidlá pou­ží­va­te na rie­še­nie tých­to konfliktov? 
  8. HARDCORE – Plánuje larp vytlá­čať ľudí z ich kom­fort­nej zóny, a ak áno akým spô­so­bom; fyzic­ky, emo­ci­onál­ne ale­bo inak? Je závaž­ná šan­ca, že by hrá­či mali trau­ma­tic­ký záži­tok? V tej­to súvis­los­ti, zamýš­ľa­te zahr­núť nároč­ný obsah?

Nech sa páči, jed­no­du­cho a jas­ne. Všetko, čo potre­bu­je­te je iba dať tie­to infor­má­cie na strán­ku váš­ho larpu.

Nathan Hook je vyso­ký, tma­vo­vla­sý Angličan. Žije v Bristole, kde cez deň pra­cu­je pre Jej Veličenstvo a v noci štu­du­je psy­cho­ló­giu. Niekam vtes­nal aj veľa lar­po­va­nia. Toto je jeho tre­tí člá­nok v zbor­ní­koch z Knutpunktu. Medzi jeho dote­raj­šie prá­ce pat­ria čas­ti pra­vi­diel D&DArs Magica, počí­ta­čo­vých hier Gangsters a Cut-thro­ats. Takisto v súčas­nos­ti píše mesač­ne člán­ky o lar­pe na RPG​.net a prí­le­ži­tost­ne spí.

Poznámky pre­kla­da­te­ľa:
Informácie o GNS a imer­zii mož­no nájsť na Larpédii:

Pôvodný člá­nok je zo zbor­ní­ka z Knutpunktu 2010.