Preskočiť na obsah

LARP Kráľovstvo Vína očami organizátora.

Dlho ma na srd­ci ťažil dôvod, pre kto­rý som pre­stal orga­ni­zo­vať LARP. S odstu­pom tak­mer dvoch rokov som pre­dý­chal túto ťažo­bu a nabral som odva­hu sa nie­len podie­ľať na orga­ni­zá­cií ďal­ších LARPov Kráľovstva Vína, ale aj pris­pieť člán­kom do Slovenskej LARPovej komu­ni­ty.  Pre tých čo ma mož­no nepoz­na­jú poviem na rovi­nu, že som nikdy nebol LARPista v pra­vom slo­va zmys­le. Keď sa nad tým zamys­lím tak až na zopár bojo­viek a LARPov, kto­ré som orga­ni­zo­val, som vlast­ne na žiad­nom nebol. Viem nie je to na chvá­lu, ale LARPové mecha­niz­my v Kráľovstve Vína rie­šil maj­ster­ský tím pod vede­ním arci­maj­stra Romana Szomolaia. Mojou úlo­hou bolo viesť LARP po orga­ni­zač­nej strán­ke a tej sa budem veno­vať aj v tom­to článku.

1. Úvod

Čo je to tá orga­ni­zač­ná strán­ka LARPu ? To sú naj­mä finan­cie, logis­ti­ka a tech­nic­ké zabez­pe­če­nie podu­ja­tia. V Kráľovstve Vína sme mali na rea­li­zá­ciu LARPu krás­ny mecha­niz­mus navr­hnu­tý Romanom Szomolaiom, kto­rý zabez­pe­čo­val kom­fort tvor­com prí­be­hu, aby sa nemu­se­li orga­ni­zač­nou strán­kou LARPu vôbec zapodievať.

Nie je nič hor­šie, ako keď sa novo­vznik­nu­tý orga­ni­zač­ný tím bez skú­se­nos­tí pus­tí do orga­ni­zá­cie s pred­sta­vou, že hneď prvý roč­ník bude doko­na­lý. Neviem o tom, že by sa to nie­ko­mu nie­ke­dy poda­ri­lo. Často to dopad­ne skla­ma­ním a stra­tou elá­nu do ďal­ších pro­jek­tov. Treba začať pek­ne po poriad­ku a s men­ší­mi cieľ­mi. No v tom­to člán­ku sa chcem zame­rať na orga­ni­zá­ciu väč­šie­ho LARPu, pre porov­na­nie LARPy orga­ni­zu­je­me od roku 2009. LARP popi­so­va­ný v člán­ku je let­né Kráľovstvo vína z roku 2015. Ako sa teda orga­ni­zá­cia také­ho­to LARPu začí­na ? Začína sa prak­tic­ky okam­ži­te ako skon­čí pre­doš­lý roč­ník. Mesiac po roč­ní­ku 2014 sme si sad­li a zhod­no­ti­li, čo bolo dob­ré a čo bolo zlé na roč­ní­ku 2014. S tým­to nám pomoh­li aj samot­ní hrá­či, kto­rí vypl­ni­li for­mu­lár so spät­nou väz­bou. Je dob­ré také­to stret­nu­tie zre­a­li­zo­vať čím skôr avšak nie prí­liš sko­ro, aby viac ako reál­ne postre­hy nepre­bí­ja­li dis­ku­siu zážit­ky. Pre náš prí­pad bol ide­ál­ny odstup jed­né­ho mesia­ca, kedy emó­cie stih­li vyc­hlad­núť a LARP bol stá­le v pamä­ti. Výstupom také­ho­to stret­nu­tia sú väč­ši­nou zoznam toho, čo bolo dob­ré a čo bolo zlé.

Nasleduje plá­no­va­nie a pred­sta­vy ako bude vyze­rať ďal­ší roč­ník. Kedže orga­ni­zač­ný tím LARPu 2015 mal 24 čle­nov, neda­lo sa všet­ko plá­no­vať pri osob­ných stret­nu­tiach. Veľká časť komu­ni­ká­cie pre­to pre­bie­ha­la cez inter­net pomo­cou video­ho­vo­rov a písa­nia si v spo­loč­nej pra­cov­nej sku­pi­ne.  Jedným z prí­kla­dov ako vyze­rá LARPová lokač­ka v pred­sta­vách orga­ni­zá­to­ra je nasle­du­jú­ce video.

Popri tom vzni­ka­jú pra­cov­né doku­men­ty s kry­cím náz­vom „Hlavná tabuľ­ka“. Excel, res­pek­tí­ve jeho goog­le modi­fi­ká­cia sú veľ­mi dob­rým pomoc­ní­kom pre orga­ni­zá­to­ra a to naj­mä vďa­ka mož­nos­ti tvor­by vzor­cov, čo výraz­ne uľah­ču­je prá­cu. Možno nie­kto dáva pred­nosť papie­ru a peru, avšak ak orga­ni­zu­je­te via­ce­ro podu­ja­tí podob­né­ho cha­rak­te­ru, je for­ma evi­den­cie jed­not­ným sys­té­mom nad­mie­ru uži­toč­ná. Okrem pria­me­ho efek­tu „ušet­re­nia času pri výpoč­toch“ vám poskyt­ne mož­nosť nahliad­nuť do sfé­ry šta­tis­ti­ky, o čom dúfam, že vás pre­sved­čí aj ten­to člá­nok, kto­rý je výsled­kom prá­ve evi­den­cie našich LARPov v tabuľkách.

Organizačný tím je zosta­ve­ný, pred­sta­va je a teraz je dôle­ži­té určiť ter­mín. Mať ter­mín na takú­to veľ­kú akciu nie je o tom, že si orga­ni­zač­ný tím sad­ne na pivo, pozrie do kalen­dá­ra a uká­že prs­tom na dátum. Termín závi­sí v prvom rade od toho, kedy sa kona­jú podu­ja­tia podob­né­ho cha­rak­te­ru. V našom prí­pa­de musí­me zis­tiť aj to, či sa ter­mín nek­rí­ži s ter­mí­nom neja­ké­ho veľ­ké­ho podu­ja­tia na hra­de Červený Kameň, akti­vít štát­nych lesov v našej loka­li­te a tak­tiež miest­nych poľov­ní­kov. Všetky tie­to orga­ni­zá­cie tre­ba obte­le­fo­no­vať a zis­tiť mož­né ter­mí­ny pre kona­nie podu­ja­tia. Tu nará­ža­me na prvé skry­té výdav­ky na orga­ni­zá­ciu „Mobilný tele­fón“. Viac v kapi­to­le finan­cie . Keď už je ter­mín odo­bre­ný zo všet­kých strán, tre­ba naplá­no­vať stra­té­giu ohlá­se­nia kona­nia LARPu sve­tu. Viac o tej­to prob­le­ma­ti­ke napí­sal kole­ga Roman Vizváry v člán­ku Marketing à la Kráľovstvo vína a pre­to sa v tom­to člán­ku nebu­dem tej­to prob­le­ma­ti­ke hlb­šie venovať.

2. Koľko by stála práca organizátorov ? 

Mali ste pocit, že na LARPe už pra­cu­je­me? Teraz sa začí­na boj s časom. Každý člen orga­ni­zač­né­ho tímu má okrem LARPu aj svoj vlast­ný život, kto­rí ukra­ju­je z 24hodinového dňa hneď po spán­ku naj­viac času. Či už pre maj­stra ale­bo čle­na orga­ni­zač­né­ho tímu je potreb­né, aby si vybo­jo­val pre LARP v prie­me­re aspoň 1 hodi­nu den­ne. Verte, či never­te nie je to také ľah­ké ako sa zdá, hlav­ne ak pra­cu­je­te, máte frajera/frajerku, nedaj­bo­že býva­te v rodin­nom dome, máte záh­ra­du a podobne.

Možno si povie­te načo je tre­ba hodi­nu kaž­dý deň. Práve kvô­li tej­to otáz­ke prob­le­ma­ti­ke boja s časom pove­nu­jem viac. Hráčom sa sna­ží­me zabez­pe­čiť čo mož­no naj­rých­lej­šiu odoz­vu. Sledovanie e‑mailov a odpi­so­va­nie na e‑maily – 5 minút. (Pre tých čo si pove­dia, že sta­čí ak to robí len jeden tak áno, ale potom nerá­taj­te 5 minút, ale výraz­ne viac). Sledovanie ban­ko­vé­ho účtu a evi­den­cia pla­tieb – 5 minút. Porady, plá­no­va­nie a rie­še­nie prob­lé­mov (sprie­me­ro­va­né naprí­klad schô­dza raz za týž­deň 2 hodi­ny tak na deň to je zaok­rúh­le­ne 20 minút). Ešte sme ani poriad­ne neza­ča­li a už máme 30 minút den­ne, začí­na byť horú­co. Vybavovačky, stret­nu­tia s par­tner­mi – 10 minút. Sem spa­da­jú veci ako spí­sa­nie ozná­me­ní pre hasi­čov, obec, polí­ciu , lesy stret­nu­tia s par­tner­mi a podob­ne . Telefonovanie – 5 minút. Občas len krát­ke vola­nie pre drob­nos­ti, ino­ke­dy dlh­šie tele­fo­ná­ty pri rie­še­ní závaž­ných prob­lé­mov, kto­ré nepoč­ka­jú na inter­ne­to­vú komu­ni­ká­ciu v sku­pi­ne. Komunikácia s rodič­mi hrá­čov - 5 minút. Neuveríte, ale rodi­čia nepl­no­le­tých prvoh­rá­čov sa veľ­mi zau­jí­ma­jú kam to ich syn ale­bo dcé­ra vlast­ne idú. Pri veľ­kom množ­stve prvoh­rá­čov takých­to čas­to aj hodi­no­vých tele­fo­ná­tov nie­je málo. A zvyš­ných 10 minút sa strá­vi s vyrá­ba­ním rek­vi­zít, kulís, meš­cov a vša­ko­va­kých iných drob­nos­tí, kto­ré sa dajú pri­pra­viť v predstihu.

Táto hodi­na den­ne pre­bie­ha­jú­ca počas 180 dní pred LARPom nám zabez­pe­či­la do skó­re 180 člo­ve­ko­ho­dín.

Hodinu den­ne sme vyčer­pa­li a to sme vlast­ne ešte poriad­ne neza­ča­li pra­co­vať. Skutočná prá­ca nastá­va týž­deň pred LARPom, kedy okrem spán­ku a stra­vo­va­nie neos­tá­va čas na nič iné ako na LARP. Denne tak­mer 12 hodín prá­ce pri­dá k už aj tak poriad­ne­mu čís­lu ďal­ších 84 člo­ve­ko­ho­dín.

Ak sa vám zda­lo 7 dní vku­se ťahať 12 hodi­no­vé služ­by ako nároč­né, prie­beh LARPu vás pre­sved­čí o tom, že to stá­le nebo­lo to naj­hor­šie. Hráči síce spia na hre v prie­me­re 8 hodín avšak nie sme na pionier­skom tábo­re, kedy všet­ci idú v rov­na­kom čase spať a v rov­na­kom čase vstá­va­jú. Organizátori musia byť hore viac ako hrá­či, a pre­to si na kaž­dý deň hry pri­pi­su­je orga­ni­zá­tor 16 hodín plné­ho pra­cov­né­ho nasa­de­nia . To je ďal­ších čle­na 48 člo­ve­ko­ho­dín na kaž­dé­ho čle­na orga­ni­zač­né­ho tímu .

Zazvonil zvo­nec a LARPu je koniec, avšak nie pre orga­ni­zá­to­ra, her­nú loká­ciu plnú kulís, rek­vi­zít a bor­de­lu po hrá­čoch tre­ba poba­liť . Ak si mys­lí­te, že také­to bale­nie je hoto­vé za jed­no poobe­die ste na omy­le. LARP 2015 sme bali­li 3 dni, prie­mer­ne 10 hodín den­ne . To je ďal­ších 30 člo­ve­ko­ho­dín.

Teraz si orga­ni­zá­tor môže koneč­ne pove­dať, že je hoto­vo. Pokiaľ však rie­ši­te gran­ty ako my, tre­ba rátať ešte s vyúč­to­va­ním gran­tov – čo bude záve­reč­ných 10 člo­ve­ko­ho­dín. Spolu sme tak priš­li k cel­ko­vé­mu čís­lu, koľ­ko času strá­vi kaž­dý orga­ni­zá­tor LARPu, Kráľovstva Vína s orga­ni­zá­ci­ou. Dohromady je to neuve­ri­tel­ných 352 hodín. Môžete namie­tať, že nie kaž­dý orga­ni­zá­tor strá­vi LARPom také množ­stvo času. V tom prí­pa­de odpo­čí­taj­me neja­ké tie hodi­ny avšak zno­va ich pri­po­čí­taj­te o sumu, kto­rú som nerá­tal pri príp­ra­vách LARPu v mesia­coch September až December 2014.

A máme tu naj­väč­ší skry­tý výda­vok a to je prá­ca orga­ni­zá­to­rov, kto­rú sme pre rok 2015 vyčís­li­li na zákla­de člo­ve­ko­ho­dín. Zaokrúhlene 352 hodín sú 2 pra­cov­né mesia­ce. Pri mini­mál­nej mzde by boli nákla­dy na zamest­na­nie jed­né­ho čle­na orga­ni­zač­né­ho tímu pod­ľa mzdo­vej kal­ku­lač­ky 1176 eur . Na LARPe Kráľovstvo Vína sa zúčast­ni­lo 24 čle­nov orga­ni­zač­né­ho tímu, avšak kedže nie všet­ci pra­co­va­li rov­na­ko, pod­mien­ky sme zjem­ni­li a 12 viac pra­cu­jú­cim čle­nom dáme 2 mesač­nú mzdu a ostat­ným menej pra­cu­jú­cim 1 mesač­nú mzdu. Čiže na zamest­nan­cov by sme minu­li 12×1176 a 12× 588,1 čo je spo­lu 21 777 eur. A to sme nasta­vi­li pod­mien­ky mini­mál­nej mzdy a zohľad­ni­li sme, že nie všet­ci čle­no­via org tímu pra­cu­jú rovnako.

Problematike ceny prá­ce orga­ni­zač­né­ho tímu som sa tu veno­val pod­rob­nej­šie, pre­to­že to pova­žu­jem za naj­hod­not­nej­ší skry­tý náklad na LARP. Iné skry­té nákla­dy na LARPe 2015 odha­lím v posled­nej kapi­to­le toh­to článku .

3. Financie, dá sa to bez nich ?

Ako ste si isto všim­li postup­ne člá­nok pre­chá­dza stá­le viac a viac k penia­zom. Prečo som sa vlast­ne v člán­ku roz­ho­dol zame­rať prá­ve na reál­ne nákla­dy na orga­ni­zá­ciu LARPu? Jednoducho pre­to, že nie­kto­rí hrá­či či už chtiac ale­bo nech­tiac žijú v pred­sta­ve, že z LARPu Kráľovstvo Vína sme si spra­vi­li biz­nis. Ak by to tak bolo, tak by sme si pri­naj­men­šom mali vypla­tiť aspoň mini­mál­nu mzdu za odro­be­ný čas, čo by nákla­dy zdvih­lo o vyš­šie spo­mí­na­ných  21 777 eur. Hmm. Bohužiaľ sme na vstup­nom a na pre­da­ji v krč­me vybra­li „iba“ 6377,89 eura. Biznis nám kto­vie­ako nevy­šiel, čo? Ak by som chcel v tom­to člán­ku vyvrá­tiť mýtus o biz­nis LARPe sta­či­lo by, ak by sa člá­nok skon­čil prá­ve tu. Mojím hlav­ným cie­ľom však nie je vyvrá­tiť mýtus, ale pred­sta­viť začí­na­jú­cim orga­ni­zá­to­rom čo všet­ko sto­jí za orga­ni­zá­ci­ou veľ­ké­ho LARPu pre viac ako 200 hrá­čov. Dá sa to aj bez peňa­zí ? Áno dá, ale nemoh­li by ste sa pus­tiť do pro­jek­tu, akým bolo Kráľovstvo Vína 2015.

4. Kráľovstvo Vína 2015 v číslach

Každý LARP má iné požia­dav­ky na roz­po­čet, ale mys­lím si, že pre začí­na­jú­cich orga­ni­zá­to­rov by moh­lo byť uži­toč­né nahliad­nuť do sku­toč­ných čísel. Zároveň je dôle­ži­té si uve­do­miť, že pri podu­ja­tí, kto­ré nie­je zame­ra­ní na zisk, sú naj­dô­le­ži­tej­šie skry­té nákla­dy, kto­ré do veľ­kej mie­ry roz­ho­du­jú o výsled­nej podo­be LARPu. Taktiež by som Vás rád upo­zor­nil nato, že Kráľovstvo Vína 2015 bol z pohľa­du výsled­né­ho sta­vu finan­cí najús­peš­nej­ším LARPom, pre porov­na­nie v roku 2013 zazna­me­na­lo Kráľovstvo Vína stra­tu ‑814,5 eura. Na stra­te sa čas­to pria­mo či nepria­mo podie­la­jú orga­ni­zá­to­ri LARPu, v našom prí­pa­de však tie­to stra­ty ťahá občian­ske zdru­že­nie Schatmansdorf, pro­stred­níc­tvom his­to­ric­kej sek­cie, kto­rá je zis­ko­vá. Avšak aj pri tom tre­ba pamä­tať nato, že tie penia­ze bolo tre­ba poc­ti­vo odpra­co­vať nepad­li z neba zadarmo.

4.1 Priame náklady podujatia

Nákupy maj­strov Rekvizity a spot­reb­ný mate­riál na hru 174,44 €
Catering Jedlo do krč­my, jed­lo na hos­ti­nu, jed­lo pre ORGov 2 196,72 €
Marketing Plagáty, letá­ky, facebook 150,00 €
Výstavba Dosky, klin­ce, atď 1 035,39 €
Organizácia Darčeky pre hrá­čov, rek­vi­zi­ty, hygie­na a podobne 2 620,54 €
Rezerva Ked sa nie­čo pokaš­le a vrá­te­nie regis­trač­ných poplatkov 215,20 €
SPOLU 6392,29

 4.2 Skryté náklady podujatia

Cena prá­ce orga­ni­zač­né­ho tímu 21 777 €
Nájom hra­du za par­ko­vis­ko + voda a elektrina 1000 €
Mobilné tele­fó­ny 120 €
Amortizácia vozi­diel 105,9 €
Inventár pou­ži­tý z pre­doš­lých ročníkov 3000 €
Inventár občian­ske­ho zdru­že­nia Schatmansdorf Častá 5000 €
Náradie čle­nov orga­ni­zač­né­ho tímu  1000 €
Vybavenie cate­rin­gu 300 €
Web strán­ka 46,56 €
Vedenie účtu v tat­ra banke 60 €
Vedenie účtov­níc­tva 200 €
Spolu 32609,46

 4.3 Príjmy na podujatí 

Predaj min­cí 1520,5 €
Registračné poplat­ky 4857,39 €
Spolu 6377,89 €

 4.4 Sumár

Príjmy – Náklady -14,4
Náklady + Skryté náklady 39001,75
Príjmy – Náklady – Skryté Náklady -32623,86
Reálna cena na osobu 30,37€
Cena na oso­bu so zará­ta­ný­mi skry­tý­mi nákladmi 164 €

 

4.1 Priame náklady na podujatie

Teraz namies­to sia­ho­dl­hé­ho tex­tu vám sprí­stup­ňu­jem pria­my roz­po­čet Kráľovstva Vína 2015 taký aký bol. Ak by ste mali neja­ké otáz­ky na kon­krét­nu polož­ku, pýtaj­te sa.  

Arcimajster 174,44 € Catering 2 196,72 €
Sviečky, sviet­ni­ky, bonsaj(rekvizita), lam­po­vý olej, obál­ky, kra­bi­ce, zápis­ní­ky, exo­tic­ké ovo­cie (rek­vi­zi­ta) 101,1 Nákupy tácok a pohá­rov na LARP (plas­to­vé a papie­ro­vé ) ZALT 58,3
Sírne knô­ty 1,8 Potraviny na hostinu 631,9
Pyrotechnika, suchý ľad 71,54 Náklady na peče­nie – Reštaurácia Schwarz 60
Potraviny na pre­daj v Krčme 1446,52

 

Marketing 150,00 € Výstavba 1 035,39 €
Plagáty 60 2 m³ smre­ko­vej kra­ti­ny (dosky, 130€ za m3)
1,5 m³ čereš­no­vých fošen/desek (200 € za m3)
560,00 €
Letáky 30 Dosky na LARP z drevomarketu  260,00 €
Distribúcia 10 Hranoly – dre­vo market 80,60 €
Reklama Facebook 50 Nákupy na LARP u nila­ša = šrú­by, pán­ty, klin­ce a pod. 134,79 €

 

Organizácia 2 620,54 € Rezerva 215,20 €
Kožené meš­ce veľ­ké (larp darček) 105 Návrat regis­trač­né­ho poplat­ku , cho­ro­ba id 189 a 188 . 90% z registracie  54
Vysielačky 326,28 Kolieska na dodzi­ga­nu Tomášovu káru  17
Keramické pohá­re (dar­ček) záloha 250 Tomáš opra­va auta príspevok  50
Mešce od Bobríka na zla­té her­né mince 100 Tomáš opra­va auta príspevok  20
Galahad vystú­pe­nie a poži­ča­nie vyba­ve­nia na LARPe 150 Návrat regis­trač­né­ho poplat­ku – ID 125 25,9
Nákup do lekárničky  13,15 Zrušenie regis­trá­cie na LARPe  16,8
Pásky s potla­čou a ID kodom (250 kusov) 87 Zrušenie regis­trá­cie, hráč s ID 166  31,5
40,03 = Juraj Šramo
91,68 = Octavia združenie
19,9 = pro­pan buta­no­va fla­ša na cate­ring 5 lit­rov ben­zín do púí­ly + ben­zín s kanistrom
175,95
tlač ševt larp bro­žur­ky a pra­vid­la + veľ­ký nákup 144,87
Doplatok za kera­mi­ku u Malinovského – darčeky 400
Plyn ron­son 4,94
nákup na larp IKEA 79,65
HAGARD HAL predlžovačky 173,7
nákup hadíc 122,4
tone­ry do tlačiarní  27,6
Zdravotná služ­ba, hasičs­ká služ­ba, infostánok 240
TOI TOI na LARPe 220

A teraz môže­me zase počí­tať. LARP vybral 6377,89 eura. Aby som bol kon­krét­nej­ší na vstup­nom sa vybra­lo 4857,39 eura a pre­daj min­cí pri­nie­sol do roz­poč­tu 1520,5 eura. Cena na oso­bu teda dosiah­la sumu 30,37 eura. Ako prí­lo­ha k člán­ku sú šta­tis­tic­ké gra­fy z orga­ni­zá­cie Kráľovstva Vína, kde si môže­te pozrieť vývoj ceny za LARP na osobu.

4.2 Skryté náklady na LARPe

Nie všet­ko je nut­né pla­tiť ak sú ľudia šikov­ní. V prí­pa­de Kráľovstva Vína som veľ­mi hrdý na čle­nov orga­ni­zač­né­ho tímu, kto­rí kaž­dý svo­jou troš­kou pris­pe­li k tomu, že skry­tých polo­žiek v nákla­doch LARPu je naozaj neúrekom .

Cena prá­ce orga­ni­zač­né­ho tímu – 21 777 €

Podrobne popí­sa­né v kapi­to­le 2

Nájom hra­du za par­ko­vis­ko + voda a elek­tri­ka – 1000 eur

Číslo nie je vymys­le­né. Je vyrá­ta­né na zákla­de sku­toč­né­ho náj­mu na web strán­ke hra­du. Zaokrúhlil som ho výraz­ne nadol.

Mobilné tele­fó­ny – 120 eur

Toto sa dosť ťaž­ko ráta, pre­to som to pod­stre­lil a dal prís­pe­vok 5 eur na čle­na orga­ni­zač­né­ho tímu

Amortizácia vozi­diel – 105,9 eura

V pria­mych nákla­doch je len ben­zín a naf­ta, kto­rá sa reál­ne spá­li­la. Na LARPe sme spo­lu najaz­di­li 2118 km. Pri amor­ti­zá­cií 5 cen­tov na kilo­me­ter, kto­rá je úpl­ne bež­ná, priam až pod­stre­le­ná, dosiah­ne­te sumu, kto­rú som pri­rá­tal ako skry­tú polož­ku za amor­ti­zá­ciu vozidiel.

Inventár pou­ži­tý z pre­doš­lých roč­ní­kov – 3000 eur

Ak by sme LARP išli orga­ni­zo­vať prvý krát v takom roz­sa­hu ako v roku 2015 mno­hé z vecí by sme muse­li kupo­vať avšak mali sme ich k dispozícií.

Inventár občian­ske­ho zdru­že­nia Schatmansdorf Častá – 5000 eur

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf sa venu­je LARPu, ale gro príj­mov pri­chá­dza z oblas­ti his­tó­rie, kto­rej sa venu­je­me už tak­mer na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni. Vďaka tomu bol LARP obo­ha­te­ný o dobo­vé kuli­sy, kto­ré by inak stá­li urči­te viac ako zapí­sa­ných 5 000 eur.

Náradie čle­nov orga­ni­zač­né­ho tímu  – 1000 eur

Nejeden otec čle­na orga­ni­zač­né­ho tímu sa dodnes čudu­je, pre­čo sú na vŕtač­ke zodra­né bity, kedy sa zlo­mi­lo poris­ko seke­ry, či pre­čo je moto­ro­vá píla tupá, aj keď ju od posled­nej reví­zie nikto nepou­žil. Dali by sa o tom­to napí­sať sia­ho­dl­hé sta­te, avšak skús­te posta­viť dre­ve­nú pali­sá­du o dĺž­ke 75 met­rov. Veľmi rých­lo zis­tí­te, že bez moder­ných nástro­jov to jed­no­du­cho nejde.

Vybavenie cate­rin­gu – 300 eur

Plynový gril, kot­li­na, sto­ly, nože a iné veci, kto­ré sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou hry. Pomáhajú aj tomu, aby bolo jed­lo na hre za dostup­né ceny .

Web strán­ka – 46,56 eur

SK domé­na 14,76 ,  Custom hos­ting 31,8. Tieto nákla­dy sa do LARPu neza­rá­ta­va­jú, kedže web pries­tor pre LARP zabez­pe­ču­je občian­ske zdru­že­nie Schatmansdorf.

Vedenie účtu v tat­ra ban­ke – 60 eur

Mesačný popla­tok 5 eur hra­dí občian­ske zdru­že­nie Schatmansdorf.

Vedenie účtov­níc­tva – 200 eur

Naše LARPy sú riad­ne vyúč­to­va­né, občian­ske zdru­že­nie Schatmansdorf podá­va kaž­do­roč­né daňo­vé pri­zna­nie, kde sú evi­do­va­né aj všet­ky príj­my a výdav­ky na LARPe.

Isto iste by som skôr či neskôr pri­šiel aj na ďal­šie skry­té nákla­dy avšak už teraz sa blí­ži­me k sume, kto­rá by sa zda­la byť na hony zdia­le­ná od reality.

Aká je teda rea­li­ta ? Áno je prav­dou, že ak by sme LARP išli robiť za úče­lom biz­ni­su, mno­hé skry­té nákla­dy by sa s počtom hier rapíd­ne zača­li zni­žo­vať. Avšak aj keď si tie­to skry­té nákla­dy odmys­lí­me, LARP ešte stá­le neza­ro­bil ani toľ­ko, aby orga­ni­zá­to­rom osta­lo viac ako 10 eur na osobu.

4.3 Príjmy na podujatí

Registračný popla­tok sa navy­šo­val s blí­žia­cou sa akci­ou. Celkovo si regis­trač­ný popla­tok zapla­ti­lo z 234 prí­tom­ných 209 hrá­čov. Zvyšok bol orga­ni­zač­ný tím a hrá­či, kto­rí pre rôz­ne dôvo­dy dosta­li hru zdar­ma. (Výhra v súťa­ži v rám­ci mar­ke­tin­gu, špe­ciál­ne záslu­hy, výpo­moc a podob­ne). Priamo regis­trač­ný popla­tok stál hrá­ča prie­mer­ne 23,24 eura. Každý hráč mal mož­nosť zame­niť si eurá za her­né min­ce, kto­rý­mi sa dalo kupo­vať hlav­ne jed­lo a pitie v krč­me. Hráči si prie­mer­ne zame­ni­li 7,26 eura na oso­bu. Tu musím dať do pove­do­mia, že bol zazna­me­na­ný výraz­ný pokles opro­ti roku 2014 a to prá­ve pre sys­tém, kto­rý máme zave­de­ný, že hrá­či si min­ce, kto­ré im osta­nú, necha­jú a môžu ich pou­žiť na ďaľ­šom ročníku.

4.4 Sumár

Aké sú teda sku­toč­né výsled­ky ? LARP stál hrá­ča v prie­me­re 30,37€ (23,24 + 7,26), nie­ko­ho viac iné­ho menej. Ak by sme Však chce­li LARP robiť na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni a živiť sa ním muse­lo by vstup­né stáť 164 € na oso­bu. Zdá sa vám to pri­ve­ľa za 4 dňo­vý non stop LARP v krás­nom pro­stre­dí plnom kulís a pre­pra­co­va­ným prí­be­hom ? Viď repor­táž na sme​.sk. Ak sa vám to ešte stá­le zdá dra­hé, tak si pozri­te úpl­ne jed­no­du­ché det­ské tábo­ry. Napríklad cena tábo­ra Čarovný les blu­di­čiek cez Bombovo sto­jí 149€ na oso­bu. A to prá­ca v det­skom tábo­re neza­hŕňa hodi­ny príp­rav postáv, prí­be­hu a podob­ne. Je zrej­mé, že sa to nedá úpl­ne porov­ná­vať, avšak mini­mál­ne základ­ná pred­sta­va je zjav­ná a čís­lo 164 eur na oso­bu sa zra­zu nez­dá až také pre­mr­š­te­né. Preto ak sa najb­ližš­šie bude­te zapo­die­vať biz­nis LARPom Kráľovstvo Vína pre­čí­taj­te si ešte raz pozor­ne ten­to člá­nok. Rozumiem, že nie kaž­dý má penia­ze nato aby si zapla­til vstup 30 eur, k tomu hra­dil nákla­dy na kos­tým a ces­tov­né, avšak to ešte nezna­me­ná, že sa také­to LARPy nemô­žu robiť a tre­ba na ne pou­ka­zo­vať, že si z nich orga­ni­zá­to­ri spra­vi­li biz­nis. Ak neja­kej veci nero­zu­mie­te, neška­tul­kuj­te, pre­to­že nespra­ví­te hlu­pá­kov z orga­ni­zá­to­ra, ale sami zo seba.

5. Trocha štatistiky na záver

LARP Kráľovstvo Vína – Príbehy spod Vlčích skál má za sebou 5 úspeš­ných roč­ní­kov a my sme vďa­ka tomu naz­bie­ra­li mno­ho zau­jí­ma­vých šta­tis­tík. Nazrite na ne spo­lu s nami.

LARPov Schatmansdorfu sa cel­ko­vo zúčast­ni­lo 259 mužov a 165 žien, ak počí­ta­me hrá­ča ako jedi­neč­nú oso­bu. Ak ráta­me iba počet hrá­čov (to zna­me­ná, že hráč, kto­rý sa zúčast­nil 5 LARPov, sa ráta 5krát) tak sa Kráľovstva Vína zúčast­ni­lo 695 mužov a 379 žien. Na tej­to sku­toč­nos­ti je pozo­ru­hod­né naj­mä to, že muži sa v prie­me­re čas­tej­šie vra­ca­li na náš LARP ako ženy. Jeden muž sa prie­mer­ne zúčast­nil na 2,68 hrách zatiaľ čo jed­na žena sa prie­mer­ne zúčast­ni­la na 2,29 hrách Kráľovstva Vína.

Priemerný vek hrá­čov z roka na rok naras­tal, nie je to však tým, že pri­chá­dza­li stá­le tí istí star­nú­ci hrá­či, ale tým, že sme oslo­vi­li aj star­šiu veko­vú kategóriu.

K tomu­to asi nie­je moc čo pove­dať, z roka na rok na naše hry pri­chá­dza­lo stá­le viac hrá­čov napriek tomu, že cena z roka na rok narastala.

Tento graf je veľ­mi zau­jí­ma­vý naj­mä kvô­li tomu, že nie­kto­rí kri­ti­ci drah­ších hier si mys­lia, že dra­hý LARP odrá­dza nová­či­kov. Môj osob­ný názor je, že v mno­hých prí­pa­doch nastá­va pres­ne opač­ný trend. Hráč, kto­rý prí­de na níz­ko­roz­poč­to­vý LARP si môže pomys­lieť, že všet­ky LARPy sú o špa­gá­ti­koch, tep­lá­koch a her­ný drak nevy­ze­rá ako naozaj­st­ný drak, ale ako veľ­mi podi­vu­hod­ne oble­če­ný člo­vek s fak­lou v ruke, ak však prí­de na Kráľovstvo Vína atmo­sfé­ra ho môže natoľ­ko oslo­viť, že sa z neho sta­ne nad­še­ný LARPista. Krásnym prí­kla­dom je fakt, že na našich LARPoch so vzras­ta­jú­cim vstup­ným nezaz­na­me­ná­va­me pokles prvoh­rá­čov, ale prá­ve naopak. Ak si však nie­kto mys­lí, že nám nezá­le­ží na níz­kop­rí­mo­vej sku­pi­ne mlá­de­že, je na omy­le. Týždeň pred let­ným LARPom moh­li hrá­či prí­sť vypo­má­hať na LARP a za kaž­dý deň prá­ce na lokač­ke sme im zní­ži­li vstup­né o 5 eur. Počas toh­to dňa sme im samoz­rej­me zabez­pe­či­li stra­vu a noc­ľah. V čís­lach vza­té ak  níz­kop­ríj­mo­vý LARPista pri­šiel od pon­del­ka do štvr­t­ka pomá­hať na her­nú loka­li­tu, zís­kal zľa­vu na vstup 20 eur a ešte sme sa oňho posta­ra­li, čiže si v tom čase nemu­sel kupo­vať jed­lo, pitie. Navyše nemu­sel rie­šiť ani nocľah.

Áno poda­ri­lo sa nám to, postup­ne sa nám poda­ri­lo spra­viť LARP s nulo­vým sumá­rom. Samozrejme skry­té nákla­dy v danom gra­fe nie sú zahr­nu­té, čiže ak aj LARP skon­čil 70 eur v plu­se , nezna­me­ná, že za tie­to penia­ze išli orga­ni­zá­to­ri na pivo.

Ak ste si mys­le­li, že nákla­dy vzras­ta­jú s pri­bú­da­jú­cim počtom ľudí line­ár­ne ste na omy­le. S pri­bú­da­jú­cim počtom ľudí, je nároč­nej­šie rie­šiť  toale­ty, vodu, stra­vu, zdra­vot­nú služ­bu a podob­ne. Čím viac ľudí tým nákla­dý stú­pa­jú exponenciálne.

Áno prie­mer­ná cena za LARP Kráľovstvo Vína z roka narok naras­tá, avšak skva­lit­ňu­jú sa aj služ­by posky­to­va­né hrá­čom. Zatiaľ čo v roku 2011 ste muse­li ísť na záchod do lesa, v roku 2015 boli pria­mo na hre k dis­po­zí­cií WC TOI TOI búd­ky, spr­cha, neob­me­dze­ný prí­sun vody a elek­tri­na na dobí­ja­nie mobil­ných tele­fó­nov. Je to na LARPe tre­ba ? Nie, nie je, ale množ­stvo ľudí to oce­ní a rado si za také­to pohod­lie priplatí.

6. Záverečné posolstvo

Chceš sa stať orga­ni­zá­to­rom? Pridaj sa do Schatmansdorfu, zaži plné orga­ni­zač­né nasa­de­nie, naber skú­se­nos­ti a roz­beh­ni svoj vlast­ný LARPový pro­jekt. Larpovej scé­ne na Slovensku nepo­mô­že done­ko­neč­na začí­nať od samé­ho začiat­ku. Schatmansdorf je pri­pra­ve­ný pod­po­riť aj men­šie LARPové pro­jek­ty, sta­čí keď nás oslo­ví­te, naj­lep­šie pria­mo na e‑mail schatmansdorf@schatmansdorf.sk.

3 názory na “LARP Kráľovstvo Vína očami organizátora.”

  1. Komentoval som to na FB, dám to aj sem;
    Pokiaľ bereš účast­ní­kov na akcií ako zákaz­ní­kov, tak s tebou napros­to súhla­sím. Pre mňa sú to ľudia, kto­rých poznám, s kto­rý­mi sa rád bavím, kama­rá­ti. A mož­no to, čo sme zor­ga­ni­zo­va­li, ani zďa­le­ka nema­lo úro­veň KV, ale prí­de mi blbé robiť biz­nis na kamarátoch.

  2. Na LARP Kráľovstvo Vína cho­dí veľa mojich kama­rá­tov a som rád, že si uve­do­mu­jú, že na nich nero­bí­me biz­nis, čoho dôka­zom je aj ten­to člá­nok. Pokiaľ aj po pre­čí­ta­ní toh­to člán­ku máš pocit, že ten­to LARP bol o biz­ni­se orga­ni­zá­to­rov, mám pochyb­nos­ti o tom či vieš čo je to biznis.

    1. vda­ka za tvr­du pra­cu orga­ni­za­to­rov, ja by som na to nemal, ten­to krat ide prvy krat a uz sa neviem doc­kat, regis­tro­val som sa minu­ly tyz­den (40 Euro doko­py aj s min­ca­mi), to mi pri­de ako sym­bo­lic­ka cena za vse­tok cas, kto­ry nam orga­ni­za­to­ri vedia poskyt­nut a nako­niec… za aku akciu na tri dni zapla­tis 40 Euro? tak­mer za ziadnu..

      Bohatstvo Fragmundskych lesov nesmie byt ohrozene“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.