Prístup k tvorbe postavy vo svete WoD

Niekedy sa zdá, že pre mno­hých ľudí (hrá­čov) samot­ný fakt, že budú upí­rom, na hru posta­ču­je. Iné detai­ly ako klan, poza­die, výho­dy kla­nu, nevý­ho­dy kla­nu a podob­ne, sa pre nich javia ako pros­tried­ky, kto­ré si môžu vybrať tak, aby im to vyho­vo­va­lo a aby ich posta­va mala lep­šiu schop­nosť pre­žiť. Poprípade na to, aby vystih­li neja­ký limi­to­va­ný pod­tón cha­rak­te­ru. Klan si zvy­čaj­ne vybe­ra­jú viac na zákla­de povr­ch­né­ho osl­ne­nia a pod­ľa toho aké dosta­nú dis­cip­lí­ny za odme­nu, ak si ho vybe­rú. Málokedy je to na zákla­de hlb­šie­ho chá­pa­nia a hlb­šie­ho prí­stu­pu ku kla­nu a k jeho krá­se skr­ze jeho poza­die, ale aj výho­dy či nevýhody.

Máme strach z čísiel?

Najprv sa lar­py na Slovensku hrá­va­li cel­kom na čís­lach. Telo malo svo­je čís­lo, útok svo­je, prí­pad­ne obra­na (zbroj) svo­je, kaž­dé kúz­lo malo svo­ju cenu v magic­kej ener­gii a svoj efekt vyjad­re­ný čís­lom. Bolo toho dosť. Takže si nie­kto­rí ľudia pove­da­li – čo tak uro­biť to jed­no­duch­šie? Vynechali čís­la na boj. Potom vyne­cha­li aj čís­la na manu a útoč­né čís­la mágie a nako­niec čís­la opus­ti­li úpl­ne. Fajn.

Poloviční, ne polovičatý larp

Larpy stá­le při­bý­va­jí a nabí­ze­jí svým hrá­čům růz­né mož­nos­ti her­ních mecha­nik, námětů a pří­stu­pů. Bohužel čas­to v jed­né hře sou­čas­ně. Známe ten pocit asi všich­ni – když už jed­nou něco vytvá­řím, chci v tom zúro­čit všech­ny své nápa­dy a zku­še­nos­ti, kte­ré jsem si sta­čil uvědo­mit. Autoři zkrát­ka chtějí, aby jejich larp byl ten nej­lep­ší a nejo­ri­gi­nál­něj­ší, což si ovšem čas­to myl­ně vyklá­da­jí jako larp, kte­rý uspo­ko­jí co nej­ví­ce hrá­čů zároveň.

Jak na organizaci larpového festivalu

Na poli lar­po­vé tvor­by se mno­ží sna­hy o akce s vět­ším roz­poč­tem a vět­ším počtem účast­ní­ků. Coby občan­ské sdru­že­ní cítí­me potře­bu podělit se s dal­ší­mi orga­ni­zá­to­ry o naše zku­še­nos­ti a postře­hy. Nikoliv ze samot­né tvor­by nebo rea­li­za­ce – to je téma na dip­lo­mo­vou prá­ci, ne na krát­ký člá­nek – ale z organizace.

Turku Manifesto

Kritizovaná a obá­va­ná, osla­vo­va­ná a uctie­va­ná Škola Turku je tu aby pove­da­la sve­tu, čo je role-pla­y­ing, ako a pre­čo sa má robiť a pre­čo sa všet­ci ostat­ní mýlia. Škola Turku je pome­no­va­ná pod­ľa domov­ské­ho mes­ta jej hlav­ných pro­vo­ka­té­rov, ale žiť v Turku nezna­me­ná mať zaru­če­nú kva­li­tu – žiť kde­koľ­vek inde nezna­me­ná, že nemô­že­te pocho­piť a pod­po­ro­vať Manifest.

Teoretický trojúhelník

Nemáte rádi, když lidé na por­tá­lu pou­ží­va­jí výra­zy z divo­kých zahra­nič­ních teorií a vy neví­te o čem mlu­ví. Nebo máte tuše­ní, ale nej­ste si jis­ti, jesl­ti to vní­má­te stej­ně jako oni? Pak je ten­to člá­nek pro vás. Přiblížení teore­tic­ké­ho mode­lu běž­ným hrá­čům a organizátorům.

Boj proti primitivizmu

Pred sto rok­mi, sa čas­to stá­va­lo, že fil­má­ri toči­li fil­my tak, že posta­vi­li sta­tic­kú kame­ru pred diva­del­nú hru. Pozerať sa na taký film je v súčas­nos­ti straš­né. Takmer vôbec to film nepri­po­mí­na. Dobrý film síce puží­va scé­nu a sta­tic­kú kame­ru, plné využi­tie média si však vyža­du­je strih, pohyb­li­vú kame­ru, detai­ly, post­pro­duk­ciu a všet­ky ostat­né ino­vá­cie, kto­ré boli vymys­le­né od čias Lumiéra. Príbehy sú pre role-pla­y­ing ako divad­lo pre film. Kým neus­ta­nú neko­neč­né reči oko­lo roz­prá­va­nia prí­be­hu, kame­ra sa nepohne.