Preskočiť na obsah

LARP a my LARPisti

Je sobo­ta. Nastupujete do mest­skej hro­mad­nej dopra­vy za úče­lom náv­šte­vy babič­ky s ige­lit­kou plnou kolá­čov v ruke a zlý vlk zatiaľ v nedo­hľad­ne, keď tu zra­zu… Po nástu­pe ďal­ších pasa­žie­rov vám neja­ký kus ostré­ho dre­va zasta­ví vo vzdia­le­nos­ti 5 cm od oka a vy užas­nu­to pri­jí­ma­te ospra­vedl­ne­nie od rytie­ra s ned­ba­lo pre­ho­de­ným lukom, ved­ľa vás si sad­li dve uke­ca­né elf­ky so špi­ca­tý­mi uša­mi a k nim po chví­li aj bytosť nezná­mej rasy v čier­nom pláš­ti… Rytier? Elfky? Čože? Nie, nemá­te prob­lé­my s oča­mi ani halu­ci­ná­cie. Pravdepodobne býva vaša bab­ka v Moštenci…”

Tak taký­to úvod člán­ku si mno­hí štu­den­ti Gymnázia v Považskej Bystrici moh­li pre­čí­tať v posled­nom čís­le škol­ské­ho časo­pi­su Rozhľad. Pre súčas­ných štu­den­tov nasle­du­jú­ci text pri­ná­šal čas­to nové infor­má­cie, pre mňa osob­ne pred­sta­vo­val naj­mä prí­jem­né zaspo­mí­na­nie si na Moštenské aj gym­na­ziál­ne pome­ry. Ako lar­pis­tov nás v tej dobe bolo nemno­ho, avšak doká­za­li sme veľ­ké veci – bolo tu jed­no­du­ché nad­še­nec­tvo pre lar­ping, kto­ré nás moti­vo­va­lo a pohá­ňa­lo k akti­vi­te, mno­hí mla­dí ľudia sa násled­ne necha­li str­hnúť tým­to prú­dom. Robili sme lar­py, pro­pa­go­va­li sme ich, obha­jo­va­li sme ich, zdo­ko­na­ľo­va­li sme ich – pre­čo? Pretože sme LARPisti a basta 🙂

V súčas­nej dobe komu­ni­ta zaží­va krí­zu, akú ešte nepamätám…

Čítaj celý člá­nok na http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​201