Preskočiť na obsah

LARPY​.CZ

Po mno­ha měsí­cích příp­rav a ladění bychom vám rádi před­sta­vi­li por­tál Larpy​.cz. Stránky lar​py​.cz slou­ží jako infor­mač­ní por­tál věno­va­ný feno­mé­nu „hra­ní rolí naži­vo“, zva­ných LARP (z anglic­ké­ho Live Action Role-Playing). Je určen jak pro samot­né hrá­če a orga­ni­zá­to­ry lar­pů, tak pro širo­kou veřejnost.

Cílem por­tá­lu lar​py​.cz je přib­lí­žit ten­to druh zába­vy širo­ké veřej­nos­ti, infor­mo­vat o novin­kách ze světa lar­pu jak v Česku, tak v zahra­ni­čí, při­ná­šet pozván­ky na zají­ma­vé akce, pre­zen­to­vat nové pro­jek­ty a v nepo­sled­ní řadě také při­ná­šet repor­tá­že z pro­běh­lých larpů.

Budeme rádi, když se lar​py​.cz sta­nou vaším oblí­be­ným portálem.