Preskočiť na obsah

Alcielle

Poradňa Dr. NEVIEM

Vítam Vás všet­kých, kto­rých trá­pi slov­ko „LARP“ (či už na teore­tic­kej ale­bo prak­tic­kej úrov­ni), ale­bo hľa­dá­te odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré Vás sužu­jú a bojí­te sa ich na fórach http://​www​.slad​.sk verej­ne opýtať.

Práve tu sa nachádza
– zoznam ľudí, kto­rí pat­ria do sku­pi­ny „Poradňa Dr. NEVIEM
– oblasť, v kto­rej Vám doká­žu pomôcť a
– spô­sob kon­tak­tu s nimi.