Preskočiť na obsah

SUTAZ!!! larp​.sk a „Co je to LARP

  • by

POZOR POZOR ❗ ❗ ❗

Dnes, 9. mar­ca 2009 vyhla­su­je admi­ni­stra­tor­sky tym a redak­cia pri­pra­vo­va­nej stran­ky http://​www​.larp​.sk sutaz, kto­ra potr­va do 2. apr­la 2009. Do tej­to suta­ze sa mozu aktiv­ne zapo­jit vset­ci cle­no­via aj nec­le­no­via sla­du nehla­diac na vek, ci far­bu ple­ti, rov­na­ko ako ani na to, ci sa uz na tvor­be Tejto stran­ky podiela.

O co sutazite?

O moz­nost vol­ne­ho vstu­pu na jeden LARP pod­la Vasho vybe­ru, kona­ju­ci sa v roku 2009, kto­re­ho ucast­nic­ky popla­tok nepre­siah­ne 15 eur. Zda sa Vam to malo? Vyhercovi bude odme­nou okrem nehy­nu­cej sla­vy aj uzas­ny a neuve­ri­tel­ny rank (text nad ava­ta­rom) „Uvadzac larp​.sk“ (ak by sa vel­mi vzpie­ral, da sa s nami dohodnut).

Co je vlast­ne Vasou ulohou?

Priniest genial­ny, ino­van­tiv­ny, no zaro­ven jed­no­du­chy a vystiz­ny text (maxi­mal­na dlz­ka 750 zna­kov), kto­ry nezna­le­mu, ci lai­ko­vy vyra­zi dych svo­jim odka­zom. Kazdy, kto sa nan pozrie nie len, ze bude vediet, co to LARP je, ale bude pre­sved­ce­ny, ze LARP je pres­ne to, co mu cely zivot chy­ba­lo. To, co mu pri­ne­sie tu pra­vu dav­ku vzru­se­nia, oddy­chu a rados­ti nie­len do vsed­nych dni jeho dote­raj­sie­ho bytia.

Chcete byt Tymi, kto­ri sa navzdy zapi­su do ana­lov Slovenskej lar­po­vej his­to­rie? Nevahajte a zapoj­te sa uz dnes!

(P.S.: nena­chaj­te sa odra­tit mojim vyle­vom… len som sa nechal tro­chu uniest… 😳 … a naza­ver, ten­to text by mal byt puta­vym uvo­dom k pod­rob­nej­sie­mu a vycer­pa­va­ju­cej­sie­mu clan­ku, kto­ry by mal nasled­ne pres­nej­sie ilus­tor­vat co to LARP je a co od neho cakat… oce­ni­li by sme ak by ste doda­li aj ten, nie je vsak nutnostou…:-)…)…

Vase napa­dy pis­te pria­mo do fora v sek­cii sutaze.