Preskočiť na obsah

LOS – LARPová Osobnosť SLADu

Poznáte člo­ve­ka, kto­rý do lar­pov inves­tu­je vše­tok svoj čas a ener­giu? Poznáte nie­ko­ho, kto svo­jou ini­cia­tí­vou a schop­nos­ťa­mi posú­va slo­ven­ské lar­py výraz­ne dopre­du? Je oso­ba, pri kto­rej sa na lar­pe cíti­te výraz­ne dobre?

Chcete mu za tie­to vlast­nos­ti poďa­ko­vať? Prihláste ho/ju do súťa­že LOS – LARPová Osobnost SLADu a daj­te mu tým vedieť, že koná správne!

Ozvite sa kto­ré­mu­koľ­vek admi­no­vi SLADu s menom danej oso­by a dôvo­dom jeho nomi­no­va­nia na LOSa! V prí­pa­de, že vašu voľ­bu potvr­dia aj uží­va­te­lia SLADu, daný LOS 🙂 zís­ka mate­riál­nu cenu na LarpFeste, ale naj­mä dob­rý pocit, že jeho prá­cu nie­kto ocenil.

Odmena čaká aj pre jed­ne­ho z navrhu­ju­cich užívatelov.