Preskočiť na obsah

Zmeny na portáli SLAD​.sk

Vaša obľú­be­ná a jedi­neč­ná strán­ka SLAD​.sk x) sa pre­su­nu­la na ser­ver taran­tu­la. Čo nám to pri­ne­sie? Prakticky neob­me­dze­ný pries­tor na webe, mož­nosť rie­še­nia roz­ší­re­ných skrip­tov a množ­stvo iných, zau­jí­ma­vých vychy­tá­vok. V súčas­nos­ti sa pra­cu­je na novom ski­ne, nepre­pa­daj­te teda panike :).

Ďalej sme pri prí­le­ži­tos­ti odstáv­ky danú odstáv­ku využi­li viac­ná­sob­ne a vyme­ni­li sme sys­tém fór za ich nov­šiu a „vyma­ka­nej­šiu“ ver­ziu. Kód hlav­nej strán­ky tak­tiež neušiel pozor­nos­ti našich váže­ných a cte­ných webmástrov.

Zmeny v súčas­nos­ti ešte trva­jú, čiže nechy­taj­te pani­ku, ak by nie­čo dočas­ne nešlo. Pracuje sa na tom :).

S pria­ním pek­né­ho a slneč­né­ho dňa (nepla­tí pre upírov)
za celý admi­nis­trá­tor­ský tým
(DArk)_OnDro#1