Preskočiť na obsah

Poradňa Dr. NEVIEM

Poradňa Dr. NEVIEM … ale­bo koho sa opý­tať, keď si neviem rady?!

Ordinačné hodi­ny:
24/7/365
resp. NON-STOP

Vítam Vás všet­kých, kto­rých trá­pi slov­ko „LARP“ (či už na teore­tic­kej ale­bo prak­tic­kej úrov­ni), ale­bo hľa­dá­te odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré Vás sužu­jú a bojí­te sa ich na fórach http://​www​.slad​.sk verej­ne opýtať.

Práve tu sa nachádza
– zoznam ľudí, kto­rí pat­ria do sku­pi­ny „Poradňa Dr. NEVIEM
– oblasť, v kto­rej Vám doká­žu pomôcť a
– spô­sob kon­tak­tu s nimi.

Ich úlo­hou bude kedy­koľ­vek, keď sa na nich obrá­ti­te, odpo­ve­dať na Vaše otáz­ky, rie­šiť s Vami neja­ké tie nejas­nos­ti, posky­to­vať Vám know-how. Proste pomá­hať Vám v začiat­koch Vášho aktív­ne­ho lar­po­vé­ho života.

Nick uží­va­te­ľa / Oblasť / Kontakt

Alcielle / Všeobecné otáz­ky- čo je to larp, tvor­ba posta­vy, ako sa pri­pra­vo­vať na larp, na koho sa obrá­tiť, na akej hre začať… / PM, ICQ, Mobil

Aryanna / Kostýmy, tvor­ba posta­vy- písa­nie background‑u / PMICQ

Cahir / Teoretická úro­veň- rolep­la­y­ing, posta­va / PMICQ

Crypto / Praktická úro­veň- tvor­ba kos­tý­mu, zbra­ní / PM

(DArk)_OnDro#1 / Všeobecné otáz­ky, orga­ni­zá­cia akcií, vychy­tá­va­nie chýb, úra­dy a povo­le­nia / PM, ICQ, e‑mail

Fyrgon / Všeobecné otáz­ky- čo je to larp, tvor­ba posta­vy, ako sa pri­pra­vo­vať na larp, na koho sa obrá­tiť, na akej hre začať… / PM, ICQ, Skype, Mobil

Krtkoo / Praktická úro­veň- tvor­ba kos­tý­mov / PM

Lothmíril / Všeobecné otáz­ky- čo je to larp, tvor­ba posta­vy, ako sa pri­pra­vo­vať na larp, na koho sa obrá­tiť, na akej hre začať… / PM

Milias / Všeobecné otáz­ky- čo je to larp, tvor­ba posta­vy, ako sa pri­pra­vo­vať na larp, na koho sa obrá­tiť, na akej hre začať… / PMICQ

Moše / Tvorba posta­vy, rolep­la­y­ing / PMICQ

Nenwen / Všeobecné otáz­ky- čo je to larp, tvor­ba posta­vy, ako sa pri­pra­vo­vať na larp, na koho sa obrá­tiť, na akej hre začať… / PMICQ

Pitkin / Bojovky- ako s nimi začať, kde sa čo deje, tre­nin­gy, povo­le­nia ohľad­ne zbra­ní a kos­tý­mov… / PM, ICQ, Mobil

Tak na záver…

  1. Link v nic­ku uží­va­te­ľa Vás zave­die do jeho pro­fi­lu, aby ste lep­šie vede­li s kým máte tu česť. Ale neza­bud­ni­te! Aby ste sa tam dosta­li, musí­te byť regis­tro­va­ní a pri­hlá­se­ní na hlav­nej strán­ke www​.slad​.sk 😉
  2. Oblasť- S jas­ným prob­lé­mom sa obráť na toho uží­va­te­ľa, kto­rý Ti bude vedieť pomôcť. Ak nemáš kon­krét­nu otáz­ku, obráť sa na uží­va­te­ľov „Všeobecné otázky“.
  3. So sluš­nos­ťou ďalej zájdeš.
  4. Táto porad­ňa nie je žia­den vtip, ani nič podob­né. Ak sa nudíš a nemáš si s kým poke­cať, neo­pla­tí sa Ti otra­vo­vať tých­to ľudí.

Autor člán­ku, kon­takt­ná a zod­po­ved­ná oso­ba: Alcielle