Preskočiť na obsah

Zlúčenie článkotvornej činnosti SLAD​.sk a LARP​.sk

Po dlhej dobe, keď boli člán­ky ohľa­dom LARPov štie­pe­né na dvoch weboch (slad​.sk a larp​.sk) doš­lo k spo­je­niu. Články z larp​.sk budú prie­bež­ne pre­sú­va­né na SLAD, pri­čom strán­ka larp​.sk je pre­sme­ro­va­ná na slad​.sk.

K záni­ku por­tá­lu larp​.sk však nedo­chá­dza! Portál bude nada­ľej posky­to­vať pod­po­ru LARPom posky­to­va­ním nadš­tan­dard­né­ho webo­vé­ho pries­to­ru. Všetky pod­mien­ky a nále­ži­tos­ti budú zve­rej­ne­né na hlav­nej strán­ke slad​.sk.

Osobne dúfam, že toto spo­je­nie člán­kot­vor­nej čin­nos­ti len pris­pe­je k zvy­šo­va­niu úrov­ne našich LARPov a infor­mo­va­nos­ti o nich. Je už len na nás a našej sna­he, aby nezna­me­na­lo krok späť, ale skok dopredu.