Preskočiť na obsah

Reštrukturalizácia www​.slad​.sk

V rám­ci reštruk­tu­ra­li­zá­cie infor­má­cií v pro­fi­loch bola na HLAVNEJ STRÁNKE kolón­ka „Mesto“ u všet­kých uží­va­te­ľov, kla­nov a akcií zma­za­ná. Prosíme uží­va­te­ľov, aby si svoj pro­fil podo­pĺňa­li a oso­by zod­po­ved­né za kla­ny a akcie, aby dopl­ni­li loka­li­zač­né info.

Ide o to, aby bolo mož­né vytvo­riť zmys­lu­pl­né šta­tis­ti­ky na zákla­de mes­ta, či okre­su a aby sme uľah­či­li vyhľa­dá­va­nie uží­va­te­ľov. V posled­nej dobe sa zača­li hro­ma­diť byd­lis­ká typu „Gondor“, „Humnianska 123“, „doma pri mame“, „met­ro­po­la výcho­du“, kto­ré su síce poetic­ké a urči­te aj krás­ne, avšak zne­mož­ňu­jú aké­koľ­vek sna­hy o vyhľa­dá­va­nie, či štatistiku.

Za pocho­pe­nie ďakujeme.