Preskočiť na obsah

Podpora

Pre tých, kto­rí majú záu­jem o pre­zen­tá­ciu a ria­de­nie svo­jich akcií skrz inter­net je mož­nosť poskyt­nu­tia webo­vé­ho pries­to­ru a domény.

****** MENO_AKCIE.LARP.sk ******

V prí­pa­de záuj­mu o ude­le­nie takej domé­ny, pro­sím, zašli­te email na adre­su info@larp.sk s tými­to údajmi:

 • Meno žia­da­te­ľa
 • Názov domé­ny akú si pred­sta­vu­je­te zriadiť 
 • Minimálny poža­do­va­ný dis­ko­vý priestor 
 • Či poža­du­je­te aj SQL databázu
  (keď áno tak na aký účel. Databázy sú dosť limi­to­va­né počtomm, pre­to ak ju naozaj nepot­re­bu­je­te, tak o ňu pro­sím nežiadajte.)

  Podmienky
  – Stránka sa musí veno­vať LARP-om prí­pad­ne musí byť z oblas­ti fan­ta­sy či scifi.
  – Stránka musí rešpek­to­vať zákon SR a jej obsa­ho­vá náplň nesmie byť v roz­po­re so záko­nom SR
  – Stránka musí mať jas­ný obsah a nesmie slú­žiť iba ako sklad súborov
  – Pri nedo­dr­ža­ní tých­to pod­mie­nok bude strán­ka vymazaná

  ****** MENO_KLANU.SLAD.sk ******

  Poskytuje sa na pre­zen­tá­ciu kla­nov (nie na strán­ky akcií!) na zákla­de prís­pev­ku na chod SLADu.

  ****** Zahraničné domé­ny: ******

  Do pozor­nos­ti tak­tiež dáva­me mož­nosť si vybrať z hos­tin­gu nasle­dov­ných čes­kých domén:
  www.MENO_AKCIE.moravianlarp.eu,
  www.MENO_AKCIE.bitva.cz,
  www.MENO_AKCIE.drevarna.cz,
  www.MENO_AKCIE.larp.cz,
  www.MENO_AKCIE.drevarny.cz,
  www.MENO_AKCIE.larpy.cz
  a to na tej­to adre­se zdru­že­nia Moravian LARP‑u www​.mora​vian​larp​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​=​w​e​b​h​o​s​t​ing.