Preskočiť na obsah

Larperi do Guinessovej knihy rekordov

Pondelok, 22. Septembra 2008 o 15:00 – The Hour, CBC TV s George Stroumboulopoulos a špe­ciál­nym hos­ťom Craig Glenday – Editor Guinnnesovej Knihy Rekordov.

Radi by sme zapí­sa­li rekord v kate­gó­rií „Najväčšie LARPové zhro­maž­de­nie“. Každý, kto sa zúčast­ní, bude zazna­me­na­ný ako spo­lu­ú­čast­ník na sve­to­vom rekorde.

Každý musí byť v plnom kos­tý­me – pre­pra­co­va­nej­šom, detail­nom a ešte lepšom!

Craig Glenday bude kaž­dé­ho účast­ní­ka hod­no­tiť pred začiat­kom vysie­la­nia, či sa kva­li­fi­ku­je pre účasť na sve­to­vom rekorde.

Jednotlivci, kto­rí sa chcú zúčast­niť musia zaslať e‑mail na Jeff.Perrin@cbc.ca do 19. Septembra 2008.

Ten MUSÍ obsahovať:
Predmet: LARPs
Meno a Priezvisko (občian­ske)
Meno postavy
Telefónne čislo
E‑mail (na kto­rý bude zasla­ný potvr­dzu­jú­ci e‑mail s časom prí­cho­du a mies­tom konania)
*Ideálne pri­lož­te svo­ju fot­ku v kostýme

Pôvodný člá­nok v AJ: http://​www​.larp​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​t​a​s​k​=​v​i​e​w​&​i​d​=​1​7​1​&​I​t​e​m​i​d​=​9​9​9​9​9​999