Preskočiť na obsah

Nultý Poludník

 • by

Ahojte,

v mene kom­pá­nie Osobné Kakavo Productions by som tým­to chcel poďa­ko­vať všet­kým cca 50 hrá­čom, kto­rí si toho roku zahra­li náš komor­ný larp Nultý Poludník. V sobo­tu v rám­ci LarpVíkendu 5 v Brne sme ten­to larp der­ni­é­ro­va­li a zrej­me necha­li navž­dy zaspať zim­ným spánkom.

Teraz mi pro­sím dovoľ­te v krát­kos­ti zosu­ma­ri­zo­vať všet­ky šty­ri behy a pode­liť sa s Vami o rôz­ne zau­jí­ma­vos­ti, infor­má­cie, skú­se­nos­ti a his­tor­ky, kto­ré sme počas pla­vieb na zaoce­án­skom par­ní­ku Teutonic II spo­lu prežili.

Prvý beh sa odo­hral kon­com jari vo Fričovciach pri Košiciach a zúčast­ni­lo sa ho okrem NPC posád­ky 12 hrá­čov. Organizačne ho spo­lu s nami zastre­šil naj­mä Vratko, kto­ré­mu tým­to chce­me srdeč­ne poďa­ko­vať a osob­ne pred ním tým­to sní­mam klo­búk aj s paroch­ňou. Vratko spra­vil neuve­ri­teľ­ný kus prá­ce a iba vďa­ka nemu sme mali zabez­pe­če­né také skve­lé pries­to­ry, rek­vi­zi­ty, logis­ti­ku a v nepo­sled­nom rade aj hrá­čov. Vratkova pomoc pri orga­ni­zá­cií lar­pov, jeho skve­lý prí­stup k veci a tiež odhod­la­nie je na neza­pla­te­nie a všet­ci orga­ni­zá­to­ri nám také­ho Vratka môžu iba závidieť.

Na hre boli obsa­de­né nasle­dov­né postavy:

Francis Drake – „Dobrodruh“
Jevgenij Grigorov – „Sovietsky špión“
Jean-Pascal Leroux baron de Perignon – „Barón Prášil“
Edward McCain – „Pán prevlekov“
Camilla Parker-Stewart, gróf­ka z Canterburry – „Aristokratka v služ­be vlasti“
Winston Ewing – „Továrnik“
prof. Ernst Jung Moriarty – „Profesor“
Joachim Schwitters – „Umelec“
Arthur Sellers jr. – „Obchodný cestujúci“
Giovanni Trappatoni – „Turista“
Arthur van Herrensgracht – „Pokrový hráč“
Ettien Pierre Nazzarin – „Mŕtvola“

Posádku tvo­ri­li:

Kapitán Edwards, zná­my tiež ako „Charizmatický pašerák“
William – „Barman“
Marianna – „Šarmatná časníčka“
Írska swin­go­vá kape­la – The Droogs v zložení:
Rose (pia­no, hus­le), Georgie (kon­tra­bas), Pete (per­ku­sie), Dim (akus­tic­ká gitara)

FAKTY:

 • Hra trva­la 5 hodín čis­té­ho času.
 • V hre sa vyskyt­la jed­na mŕtvola.
 • Večerné ban­ke­to­vé menu pozos­tá­va­lo z troch cho­dov: 1. Slepačia poliev­ka domá­ca 2. Vyprážany brav­čo­vý rezeň so zemia­ko­vým šalá­tom 3. Dezert (zdá sa mi, že zmrz­li­na). Všetky tri cho­dy boli vskut­ku deli­ka­tes­né a tým­to ďaku­je­me pani domá­cej a spol.
 • Menu bolo ser­ví­ro­va­né na sva­dob­nom por­ce­lá­no­vom kom­ple­te. Hráči jed­li exklu­zív­nym strie­bor­ným príborom. 
 • V rám­ci hry hrá­či a posád­ka skon­zu­mo­va­li 5l vína (bie­le suché cha­ron­nay a čer­ve­né caber­net sau­vig­non, obe zna­me­ni­té a slo­ven­skej proveniencie)
 • Pravý vrah nebol odhalený.
 • Cieľovým prí­sta­vom lode Teutonic II sa nako­niec stal pirát­sky ostrov pri Pobreží Slonoviny.

Druhý beh sa odo­hral v októb­ri v loka­li­te Modra-Piesok a orga­ni­zač­ne ho spo­lu s nami zastre­šil Randir, kto­ré­mu tým­to ďaku­je­me za per­fekt­nú prá­cu, nasa­de­nie a skve­lé kuchár­ske ume­nie. Herný zoznam rolí bol pre dru­hý beh zme­ne­ný a roz­ší­re­ný. Doplnené boli dve postavy:

Teodora LaFayette – „Okultistka“
Annete van Hoygaarden – „Zlatokopka“

Postava „ume­lec“ bola nahra­de­ná posta­vou Lorelei Schwitters – „umel­ky­ňa“. Postavy „obchod­ný ces­tu­jú­ci“ a „zla­to­kop­ka“ boli stvár­ne­né hráč­mi, kto­rí ich dosta­li až na posled­nú chví­ľu. Napriek tomu sa ich zhos­ti­li výbor­ne a boli veľ­kým prí­no­som pre kva­li­tu behu. Ďakujeme Samuraiovi a Alcielle.

FAKTY:

 • Hra trva­la 5,5 hodín čis­té­ho času a ukon­če­ná bola až po polnoci.
 • Postavy spo­lu na kry­tej palu­be vyfaj­či­li viac než 10 cigár a cigarillos.
 • Mŕtvola bola náj­de­ná v stro­jov­ni lode. V pries­to­roch stro­jov­ne boli obja­ve­né mŕt­ve myši pochy­ta­né v pas­ci. Dámy sa ich nezlakli.
 • V stro­jov­ni sa usku­toč­ni­la sean­sa. Hráči vyvo­la­li ducha mŕt­ve­ho, kto­rý im prav­di­vo odpo­ve­dal na ich tri otázky. 
 • V rám­ci sláv­nost­nej veče­re boli ako hlav­ný chod ser­ví­ro­va­né gri­lo­va­né ryby, kto­ré sa pri­pra­vo­va­li už od sko­rých popo­lud­ňaj­ších hodín. 
 • Pravý vrah nebol odhalený.
 • Cieľovým prí­sta­vom lode Teutonic II sa nako­niec stal Abidjan. Kapitán bol via­ce­rý­mi posta­va­mi uplatený. 
 • Najkrajší kos­tým mal barón prášil.

Tretí beh sa odo­hral v novem­bri v Brne v rám­ci LarpVíkendu 5 a orga­ni­zač­ne ho s nami zastre­ši­li naši pria­te­lia z pro­dukč­né­ho domu Court of Moravia. Pre hru boli poskyt­nu­té veľ­mi prí­jem­né pries­to­ry pen­zi­ó­nu v tichej čas­ti mes­ta. Po orga­ni­zač­nej strán­ke bola hra opäť per­fek­ne zastre­še­ná, na čo sme ostat­ne u ľudí z CoM zvyk­nu­tí. Hra sa bohu­žiaľ zača­la so sko­ro dvoj­ho­di­no­vým meš­ka­ním. Zoznam postáv bol obme­ne­ný. Pokrový hráč bol nahra­de­ný posta­vou Hercula Merlota – „Detektíva“. Posádka bola roz­ší­re­ná o šar­mant­nú Ulriku Liteckú, kto­rá stvár­ni­la posta­vu hostiteľky.

FAKTY:

 • Hra trva­la cca 4.5 hodi­ny čis­té­ho času a ukon­če­ná bola až po polnoci.
 • Kapitán lode bol stvár­ne­ný hos­ťu­jú­cim her­com – Romanom Nemcom.
 • Na hre bola väč­ši­na čes­ky hovo­ria­cich postáv.
 • Slávnostná veče­ra bola z pries­to­ro­vých dôvo­dov zme­ne­ná na ban­ket so švéd­sky­mi stolmi. 
 • Na prí­pi­tok sa podá­val suchý sekt Hubert BRUT.
 • Barmanovi pri otvá­ra­ní sek­tu pred­čas­ne vystre­li­la kor­ko­vá zát­ka, kto­rá roz­bi­la jeden pohár a posta­ra­la sa o vše­obec­ný rozruch.
 • V kaju­te zavraž­de­né­ho sa opäť usku­toč­ni­la sean­sa. Zúčastnila sa jej väč­ši­na postáv. Seansa nedos­pe­la k žiad­ne­mu kon­krét­ne­mu výsledku. 
 • Pravý vrah nebol odha­le­ný. Z vraž­dy bola obvi­ne­ná umel­ky­ňa, kto­rá bola násled­ne eskor­to­va­ná do svo­jej kajuty.
 • Cieľovým prí­sta­vom lode Teutonic II nako­niec ostal nezme­ne­ný a loď na záver vplá­va­la do Kapského mesta. 
 • Kapitán zís­kal polo­vi­cu zla­té­ho pokladu.

Štvrtý beh sa tak­tiež odo­hrá­val v Brne a to o deň neskôr. Hra sa zača­la už o pol pia­tej pod­ve­čer. Posádka bola roz­ší­re­ná o sleč­nu Frankovskú a pána Holuba, kto­rí sa s pre­hľa­dom sta­ra­li o bez­prob­lé­mo­vý chod večier­ku. Posádku tak tvo­ril rekord­ný počet her­cov – v jed­nom momen­te až deväť. Štvrtý beh bol pod­ľa orga­ni­zá­tor­ské­ho de-brí­fin­gu vyhod­no­te­ný za naj­lep­ší zo všet­kých šty­roch behov.

FAKTY:

 • Hra trva­la cca 4 hodiny.
 • Bol to čes­ko­slo­ven­ský beh.
 • Ponuka baru bola roz­ší­re­ná o alko­ho­lic­ké a neal­ko­ho­lic­ké mie­ša­né drinky. 
 • Miestami sa hra zme­ni­la v taneč­nú zábavu.
 • Prvý krát v his­tó­rii pla­vieb Teutonicu II bol hráč­mi odha­le­ný a usved­če­ný sku­toč­ný vrah.
 • Kostýmová úro­veň hry bola naj­lep­šia zo všet­kých šty­roch behov.
 • Cieľový prí­stav bol urče­ný demok­ra­tic­kým hla­so­va­ním. Väčšina neroz­hod­nu­tých hrá­čov bola uplatená.
 • Ako dezert boli prvý (a posled­ný) raz ser­ví­ro­va­né úde­né šproty.

Milí pria­te­lia, v najb­liž­šej dobe sem dodá­me odkaz na foto­do­ku­men­tá­ciu zo všet­kých šty­roch behov Nultého Poludníku.

Lodná kape­la The Droogs plá­nu­je už čosko­ro nahrať soundt­rack k hre, kto­rý bude obsa­ho­vať väč­ši­nu swin­go­vých a blu­e­so­vých skla­dieb, kto­ré ste moh­li počas pla­vieb počuť. Čakanie si zatiaľ môže­te sprí­jem­niť tu:

The Ink Spots – Maybe (Nultý Poludník Main Theme)
http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​i​x​1​D​T​_​o​s​n3M

Django Reinhardt – Minor Swing
http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​A​E​z​s​P​G​H​s​i90

Ďakujeme ešte raz srdeč­ne všet­kým, kto­rí sa zúčast­ni­li šty­roch behov hry Nultý Poludník. Sme veľ­mi radi, že sa u nás náj­de toľ­ko skve­lých ľudí, kto­rí sa doká­žu hodi­ny baviť hra­ním svo­jej posta­vy a to sko­ro úpl­ne bez toho, aby muse­li nie­čo rie­šiť, kves­to­vať, či vyhrá­vať. Ďalej nás nemier­ne teší, akú nefal­šo­va­nú detek­tív­ko­vú atmo­sfé­ru sú slo­ven­skí a čes­kí hrá­či schop­ní vytvo­riť, ako rých­lo a doslo­va z ničo­ho tak ucho­piť pod­sta­tu hry a baviť tým seba aj iných. A do tre­ti­ce ma osob­ne naj­viac teší, že tu už u nás máme toľ­ko hrá­čov, kto­rí sú ochot­ní zaob­sta­rať si sku­toč­ne his­to­ric­ké ale­bo aspoň his­to­ri­zu­jú­ce kos­tý­my a trá­viť veľa času osob­nou príp­ra­vou na hru, kto­rá bude sama trvať iba nie­koľ­ko hodín. Za to všet­ko vám ďaku­je­me. A pev­ne dúfa­me, že bude u nás na Slovensku pri­bú­dať takých výbor­ných lar­pe­rov, ako je tých 50 pasa­žie­rov zaoce­án­ske­ho par­ní­ka Teutonic II.

Za kapi­tá­na Edwardsa a celú jeho posád­ku lode

Váš Pete