Preskočiť na obsah

Daysir

Osudy vězňů pohledem organizátora

  • by

Tábor byl jed­no­rá­zo­vým kro­kem do nezná­ma. Spolu s Rothasem jsme ho pořá­da­li z potře­by vyzkou­šet něco nové­ho, pros­vět­lit vybra­ná téma­ta a poru­šit něk­te­rá lar­po­vá tabu. Základním cílem bylo vytvo­řit hru, kte­rá bude co nejau­ten­tič­těj­ší, prak­tic­ky bez pra­vi­del, bude stát na přís­né roz­díl­nos­ti hráčs­kých sku­pin, bude zahr­no­vat fyzic­ký i psy­chic­ký nátlak a záro­veň bude zajiš­ťo­vat bezpečnost.