Preskočiť na obsah

Subkultúra

Zhruba na šest hodin se sta­rá kamen­ná budo­va, kde­si na okra­je malé ves­ni­ce poblíž Nitry, pro­měni­la v mís­to jako vytr­že­né z Gaimanovských romá­nů a pra­zvlášt­ních snů. Na dva­cet slo­ven­ských a čes­kých hrá­čů zde vytvo­ři­lo pří­běh sku­pi­ny lidí, žijí­cích – beze vší obraz­nos­ti – na kra­ji naše­ho světa. Kompletní recen­ze na ten­to ste­am-pun­ko­vý larp je jen dvě klik­nu­tí od vás.

Subkultura (či správ­ně slo­ven­sky Subkultúra) byl indo­oro­vý larp pro dva­cít­ku hrá­čů, téma­tic­ky vol­ně ins­pi­ro­va­ný slav­ným romá­nem Neila Gaimana, Nikdykde. Stojí za ním slo­ven­ská tvůr­čí sku­pi­na Era, kte­rá je podep­sa­ná pod nitrans­kým měst­ským lar­pem Nox Mortis a komor­ním lar­pu Bytovka. Subkultura byla v mno­ha směrech netra­dič­ně pro­ve­de­ný larp, nejen na poměry slo­ven­ské, ale i ty čes­ké. V násle­du­jí­cí recen­zi se poku­sím rozeb­rat design a kon­cep­ci Subkultury, zhod­no­tit funkč­nost her­ních mecha­nik a poskyt­nout vám tak kon­krét­ní vhled do tohoh­le zda­ři­lé­ho lar­po­vé­ho počinu.

Celý člá­nek je uve­řej­něn na ser­ve­ru Larpy​.cz. (http://​www​.lar​py​.cz/)