Preskočiť na obsah

Na kafe po Odrazu

Jsou to dva měsí­ce, co skon­čil prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Odraz věno­va­né lar­pu a s ním sou­vi­se­jí­cí tema­ti­ce. Dostatečná doba, abych si mohl uva­řit kafe, rozp­ros­třít po sto­le zápis­ky z prùběhu plá­no­vá­ní i rea­li­za­ce, a shr­nout celou akci z pohle­du koor­di­ná­to­ra orga­ni­zač­ní­ho týmu.

Nečekejte žád­né pří­liš pikant­ní his­tor­ky, pra­ní špi­na­vé­ho prád­la, či očist­né emoč­ní zvra­ce­ní. Přesto bude celý doslov v duchu osob­ní­ho pohle­du, ovliv­něné­ho dis­ku­se­mi po skon­če­ní celé akce. Pokud máte zájem si pře­číst celý orga­ni­zá­tor­ský pohled, pak máte možnost.

Celý doslov nalez­ne­te v člán­ku na Larpy​.cz.