Preskočiť na obsah

Bio

Nultý Poludník

  • by

V mene kom­pá­nie Osobné Kakavo Productions by som tým­to chcel poďa­ko­vať všet­kým cca 50 hrá­čom, kto­rí si toho roku zahra­li náš komor­ný larp Nultý Poludník. V sobo­tu v rám­ci LarpVíkendu 5 v Brne sme ten­to larp der­ni­é­ro­va­li a zrej­me necha­li navž­dy zaspať zim­ným spánkom.