Preskočiť na obsah

Temnohvozd – Larpovnica

Asi pol roka doza­du som bola náhod­ne pri­da­ná do sku­pi­ny Larpovnica, o kto­rej som pred­tým nepo­ču­la, ale pre­štu­do­va­la som info v ich sku­pi­ne. Fungujú dva roky, teda od 2016, v oko­lí Žiliny, Rajca a Považskej Bystrice a týž­deň doza­du som sa dosta­vi­la na ich akciu: Temnohvozd – Prelomenie Bartimeusa.

Ako teda bolo?

Informácií spo­čiat­ku nebo­lo veľa, ter­mín akcie sa dokon­ca menil kvô­li vyba­vo­va­niu mies­ta, ale dosta­toč­ne vopred pred lar­pom bolo jas­né, o aký typ akcie sa jed­ná a aké sú oča­ká­va­nia organizátorov.

Popis akcie bol jed­no­du­chý, ale výstiž­ný. Dovolím si cito­vať: Ide o sand­bo­xo­vý larp zame­ra­ný na ques­ty, hľa­da­nie pokla­dov a boj. Základné kos­tý­my a základ­ný rolep­lay je nut­ný. Akcia je vhod­ná aj pre nová­či­kov, ako aj pre skú­se­ných lar­pis­tov. Hráči budú roz­de­le­ní do nie­koľ­kých sku­pín, kto­ré budú násled­ne plniť ques­ty, bojo­vať pro­ti sebe, hľa­dať pokla­dy a súťa­žiť.

Osobne by som dopl­ni­la slo­vo dru­ži­nov­ka, ale inak všet­ko to, čo bolo napí­sa­né, pla­ti­lo. Ako jed­no mínus by som uvied­la, že začia­tok akcie sa posú­val – to sa ale ostat­ne stá­va na mno­hých larpoch.

Komunikácia s orga­ni­zá­to­rom bez­prob­lé­mo­vá, vždy keď som napí­sa­la, dosta­la som odpo­veď pre­važ­ne do pár hodín, tak­že som sa dopý­ta­la na všet­ky veci, kto­ré ma zaujímali.

Pravidlá na menej ako A5 obsa­ho­va­li všet­ko, čo bolo na hre tre­ba vedieť pre bež­né fun­go­va­nie. Jediné, čo sa dopl­ni­lo na mies­te boli nad­mie­ru jed­no­du­ché pra­vid­lá pre mágiu. Nie som si istá, či zazne­li zása­ho­vé plo­chy, čo by som dopo­ru­či­la s hráč­mi pre­brať pred kaž­dou jed­nou akci­ou, ale nebol to prob­lém, kto­rý by sa odzr­kad­lil v hre. Férové uzná­va­nie zása­hov bolo príjemné.

Miesto lar­pu bolo krás­ne, terén čle­ni­tý, stud­nič­ka dokon­ca s pit­nou vodou. Tu spo­me­niem krás­nu mecha­ni­ku smr­ti a re-spa­wnu. Postava nezom­re­la natrva­lo, hráč zobral v lese šiš­ku, pri­šiel k stud­nič­ke ako duch, polo­žil pri nej šiš­ku a napil sa (dôraz na pit­ný režim! 🙂 a na kon­ci hry bolo mož­né sa poko­chať riad­kom šišiek, kto­ré boli šta­tis­ti­kou našich smr­tí. Keďže boli behom dňa dve búr­ky, bolo super, že sme sa moh­li skryť v altán­ku, kde bol záro­veň her­ný obchod. Tam sme si vyz­dvi­há­va­li ques­ty, ohla­so­va­li ich spl­ne­nie a kupo­va­li si za zaro­be­né penia­ze zbra­ne, zbro­je, pred­me­ty a pod.

Každá dru­žin­ka mala svo­ju mapu, tak­že orien­tá­cia bola jed­no­du­chá. Z pek­ných detai­lov by som spo­me­nu­la ruč­ne písa­ný beš­tiár a iné tex­ty, bez­peč­né (a mno­hé aj veľ­mi pek­né) zbra­ne, poho­do­vú atmo­sfé­ru a obe­ta­vé hra­nie zboj­ní­kov a iných CP, z kto­ré­ho pre mňa vyply­nu­lo hneď nie­koľ­ko pek­ných scén.

Org/CP tím bol prí­stup­ný návrhom a nápa­dom, tak­po­ve­diac, boli za kaž­dú zlo­bu. Na záve­reč­nú bit­ku sme sa ešte s jed­ným hrá­čom pri­da­li na stra­nu tem­né­ho pána, čím sa tro­chu vyrov­nal pomer strán – na hre bolo vše­ho-všu­dy asi 12 ľudí.

Aby som to zhr­nu­la, hra bola jed­no­du­chá a prí­jem­ná, vhod­ná pre nová­či­kov, pre star­ších hrá­čov návrat k zákla­dom (osob­ne mi to pri­po­me­nu­lo ťaže­nia od Brotherhood of Steel and Sorcery 😉 a ľudia pria­teľ­skí a prí­stup­ní diskusii.

Ďakujem za larp a dúfam, že sa zno­vu sko­ro uvidíme.

Isi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.