Preskočiť na obsah

Bola som vo Zvolene na Metre 2033

Niekoľko výbu­chov, takých, že sa z nich otra­sú aj skle­ne­né výpl­ne okien – teda aspoň tie, kto­ré tam ešte sú. O chvíľ­ku sa pri dve­rách so syča­ním zasta­ví dymov­ni­ca a vzá­pä­tí sa ozve inten­zív­na streľ­ba z oboch strán.
Do streľ­by zaznie­va­jú výkri­ky rane­ných a poky­ny veliteľov. 

Ja sama sa neus­tá­le kry­jem a pre­sú­vam za svo­jím dedi­ko­va­ným ťaž­ko­oden­com, kto­rý jed­nak koor­di­nu­je sily a jed­nak má za úlo­hu ma v prí­pa­de poráž­ky vyviesť k taj­nej úni­ko­vej ces­te: k tune­lu s nastra­že­nou bom­bou, kto­rú odpá­lim a sama unik­nem aj s celým výsku­mom. Kričím na voja­kov vpra­vo aj vľa­vo, že to oni sú budú­ca civi­li­zá­cia Metra, nádej, pokrok, že kaž­dý z nich musí vziať pár nepria­te­ľov so sebou ak pad­ne a ku kon­cu, že musia bojo­vať do posled­né­ho a ústup neexistuje. 

Zvieram v ruke zaria­de­nie na kon­tro­lu mys­le, takz­va­né Žezlo moci* a vidím, ako spo­za mňa vybeh­ne muž len s kla­di­vom v ruke a zamie­ri k dve­rám s toxic­kou pavu­či­nou. Samovrah, pomys­lím si a vzá­pä­tí mi pad­ne sán­ka, keď vidím, ako sa v šprin­te skĺz­ne po kole­nách (pre­slaj­du­je) spod­ným okra­jom dve­rí, kam pavu­či­na nesia­ha a dosta­ne sa pria­mo medzi našich nepria­te­ľov a potom zopa­ku­je husár­sky kúsok ešte raz a začne oko­lo seba rúbať. Stihne zabiť troch, kým ho prestrieľajú. 

Myslím, že kri­čím nie­čo v zmys­le, že toto chcem od kaž­dé­ho voja­ka na našej stra­ne, ale už sa poma­ly sťa­hu­jem k úni­ko­vej ces­te. Je koniec. 

*tak­to sa volal jeden larp v roku 2004 😀

Zezlo moci
Hlavná ved­ky­ňa / Hypnotizérka + Žezlo moci

Toľko k načrt­nu­tiu atmo­sfé­ry Metra 2033 – lar­pu, kto­rý sa odo­hral v pries­to­roch býva­lé­ho mäso­kom­bi­ná­tu vo Zvolene 19.–22.09.2019.

Rada by som tu uvied­la pár svo­jich postre­hov a doj­mov z akcie. Bolo to moje prvé slo­ven­ské Metro 2033 a dru­há akcia od tých­to orga­ni­zá­to­rov. Začnem výhra­dou a potom sa dosta­nem k veciam, kto­ré sa mi páči­li ale­bo pod­ľa mňa fungovali. 

Predherná komunikácia

Informácie sú na dvoch-troch mies­tach, v dvoch sku­pi­nách na fb a v uda­los­ti na fb plus priš­li mai­lom. Bolo by skve­lé mať ujed­no­te­né infor­má­cie na jed­nom mies­te vše­obec­ne prí­stup­né (napr. pdf doku­ment), nará­žam naprí­klad na nejas­nosť ohľad­ne toho, koľ­ko fliaš s vodou sme mali pri­niesť (3 ale­bo 5?). V nie­koľ­ko málo prí­pa­doch aj bolo napí­sa­né, že infor­má­cie budú pred hrou ešte roz­ší­re­né a nebo­li, nie­čo sme sa dozve­de­li až na hre, deň vopred ale­bo v jej prie­be­hu. V tom prí­pa­de asi lep­šie nesľú­biť nie­čo takého. 

Laboratorium v bunkri
Laboratórium v bunkri

Ja sama som nema­la úpl­ne jas­no, do čoho idem. Čo som potre­bo­va­la nut­ne vedieť som sa dopý­ta­la pred hrou ale­bo na hre, ale uví­ta­la by som viac infor­má­cií vopred a ich jazy­ko­vú korektúru. 

S tým súvisí aj marketing

Larp nemá nedos­ta­tok hrá­čov, ale urči­te je pries­tor pre lar­pe­rov, kto­rí by mali záu­jem o postapo/airsoft hru a občas ani neve­dia, že táto akcia exis­tu­je. Na Slovensku nie je zas tak veľa lar­pov, tak tipu­jem, že by po takej prí­le­ži­tos­ti vcel­ku sko­či­li, ak by vede­li, o čo sa jed­ná a v akom duchu hra bude – tj. ak by sa hra pre­zen­to­va­la šir­šej lar­po­vej verej­nos­ti. Rozumiem, že larp obsa­hu­je nie­kto­ré oše­met­né prv­ky a tema­ti­ky, ale urči­te lar­pov, kto­ré pra­cu­jú s fašiz­mom, komu­niz­mom, nási­lím a pod. je viac a je mož­né ich korekt­ne prezentovať. 

Zároveň ale, popis akcie odpo­ve­dá rea­li­te. What you see is what you get. 

Mutant
Mutant

Ako cudzia posta­va som mala vlast­né úlo­hy, ale nikdy ma nepri­vied­li do Gulagu> ale­bo k rie­še­niu her­nej smr­ti posta­vy. Páči sa mi, že smrť má aj takú­to zlož­ku, kde sa hrá, pod­po­ru­je role-play a urči­te moti­vu­je hrá­ča aj k tomu pre­mys­lieť dva­krát, než sa pus­tí do nie­čo­ho veľ­mi riskantného. 

Náplň hry

Každá skupina/frakcia má nie­čo špe­ci­fic­ké, čo nikto iný nemá a záro­veň im nie­čo chý­ba, tak­že je nut­né inte­ra­go­vať, sem tam bojo­vať, sem tam spo­lu­pra­co­vať, ale nie je mož­né pre­žiť len tak sám za seba. Z môj­ho pozo­ro­va­nia je hra viac dru­ži­nov­ka než zame­ra­ná na jed­not­liv­ca, ale vo frak­ciách sa potom roz­bie­ha­jú indi­vi­du­ál­ne lin­ky – napr. vzťa­hy medzi jed­not­li­vý­mi člen­mi, rie­še­nie hie­rar­chie, prí­pad­ne špe­ci­fic­ky vyžiadané/dohodnuté/pridelené cie­le a pod. 

Nevypozorovala som v hre neja­ké hlu­ché mies­ta, kedy by sa nič nedia­lo – aspoň v rám­ci frak­cií, keď už nie von­ku, s výnim­kou pár hodín nad­rá­nom. Množstvo úloh spo­čí­va­lo v: choď tam, zožeň to, choď tam, kúp to, choď tam, zabi to, ale aj v dip­lo­ma­cii, obcho­do­va­ní, pát­ra­ní, atď.

Hru tiež roz­bie­ha­li neja­ké vstu­py orga­ni­zá­to­rov a CP do hry v urče­nú dobu. Čo sa týka frak­cií, tak tie mali dosť veľ­kú slo­bo­du v tom, čomu sa kedy veno­vať, ale z mojej stra­ny ako CP som vide­la aj ľah­ký rail­ro­ad, kto­rý vie­dol k maso­vej bit­ke na kon­ci hry a ku kto­rej vied­lo x ďal­ších men­ších úloh. Larp urči­te nie je čis­tý sand­box – čo si uro­bíš, to máš – sú tu pred­prip­ra­ve­né pod­ne­ty, úlo­hy, je kam sa zapo­jiť a čo si nájsť, čoho sa chytiť. 

Mrtvy stalker
Zátišie s mŕt­vym stalkerom

Dĺžka hry

Hrá sa tak­mer 48 hodín v kuse. V rám­ci hry je aj spá­nok, ale člo­vek v spa­cá­ku sa nebe­rie ako prí­tom­ný v hre, tak­že je mož­né si aj odpo­či­núť bez rizi­ka, že posta­vu zabijú. 

Survival

Hráči si zhá­ňa­jú v hre ako jed­lo, tak vodu, je mož­né mať u seba len chlieb, prí­pad­ne nie­čo iné­ho, ak má hráč špe­ciál­nu dié­tu a pod. Hrali sme v sep­tem­bri, tak­že hlav­ne v noci už bolo ako v budo­ve, tak v bun­kri pod ňou ale­bo von­ku pomer­ne chlad­no, ale nie natoľ­ko, že by to dob­ré oble­če­nie (kos­tým ale­bo tre­bárs aj pod kos­tý­mom) nedo­ká­za­lo vyriešiť. 

Na mies­te nie je tečú­ca voda, tre­ba s tým počí­tať. Je vhod­né mať so sebou dez­in­fekč­ný gél. V budo­vách je ako vo dne, tak v noci tma, sú tam scho­dy, pre­káž­ky, tros­ky, prach, špi­na. Treba mať dob­rú bater­ku (ale­bo dve) s čer­ve­ným svet­lom, ide­ál­ne nie úpl­ne oslepujúcu. 

Ak núdza a nedos­ta­tok je nie­čo, čo si chce­te zahrať, tak na tej­to hre je to ľah­ko možné. 

Keď už hovorím o priestore

Tento býva­lý mäso­kom­bi­nát je priam stvo­re­ný pre túto hru, pre­to­že je obrov­ský, má množ­stvo miest­nos­tí, hál, cho­dieb, prie­cho­dov, kto­ré tým pádom boli využi­té naprí­klad ako základ­ne frak­cií (kaž­dá vlast­ní väč­ší či men­ší pries­tor). Ostatné pries­to­ry repre­zen­to­va­li labo­ra­tó­rium, dúpä mutan­tov, tros­ky, kto­ré sa dali pre­hľa­dá­vať a nachá­dzať tam her­né pred­me­ty (poli­caj­ná sta­ni­ca, nemoc­ni­ca), Gulag, Väzenie, základ­ňa ban­di­tov, atď. 

Vzhľadom na stav budo­vy a roz­miest­ne­né rek­vi­zi­ty a loká­cie je pries­tor obrov­ským plu­som tej­to akcie, lebo na tom­to pries­to­re sa dá sta­vať hut­ná atmo­sfé­ra Metra. Naviac von­kaj­šie pries­to­ry pôso­bia tiež dosta­toč­ne posta­po­ka­lyp­tic­ky, tak­že hra stal­ke­rov von­ku nech už vo dne a tým viac v noci bola napí­na­vá a intenzívna. 

Rekvizity

Množstvo pred­me­tov, kto­ré sa pohy­bu­jú v hre, je veľ­ké a tiež ich pre­pra­co­va­nie ide od jed­no­du­chých papie­rov s nápi­som (Rastlina), cez 3D prin­ty (napr. svie­tia­ce spó­ry) a make­ty (telá stal­ke­rov, mutan­tie hniez­do..) až po reál­ne kús­ky – ja osob­ne som si naj­viac uži­la box na spó­ry, svie­tia­ce injekč­né strie­kač­ky, hyp­no­ti­zač­ný prí­stroj s nasa­dzo­va­cou hel­mou a žez­lo. Viem si pred­sta­viť, že inves­tí­cia do rek­vi­zít v penia­zoch a prá­ci muse­la byť obrovská. 

Hypnotizačný prí­stroj

Organizácia a CP

Viem, že orga­ni­zá­to­rom odpad­li CP na posled­nú chví­ľu, napriek tomu sa mi zdal ich počet únos­ný. Iste, pre mutan­tov by bolo lep­šie sa strie­dať a nie ťahať 48 hodi­nov­ku, čier­ny trh úspeš­ne impro­vi­zo­val, ale mys­lím si, že hrá­či nepo­cí­ti­li reál­ne neja­ký nedos­ta­tok v tej­to oblas­ti a to je fajn. 

Naháňačka s mutantami

Organizácia, tak ako už na pre­doš­lej akcii, je strikt­ná, až vojen­ská (čím to bude 😀 ), ale beriem to ako pozi­tív­ny fakt, lebo je neprí­jem­ným pre­ce­den­som mno­hých akcií je, že sa naprí­klad popí­ja pred akci­ou aj behom nej a orga­ni­zá­tor už s tým nedo­ká­že nič uro­biť. Vzhľadom na okol­nos­ti sa mi ten strikt­ný zákaz viac než len pozdá­val. Že vás za čosi vyho­dia z akcie sa píše v pra­vid­lách viac­krát, ale to sa apli­ku­je len na výni­moč­né prí­pa­dy so zvlášt­nou závaž­nos­ťou – úmy­sel­ný pod­vod, cho­va­nie vedú­ce k zra­ne­niu a pod., čo by vied­lo k zásad­né­mu naru­še­niu hry iných hrá­čov. Tento rok sa k nie­čo­mu také­mu nepris­tú­pi­lo, čo je opäť pozitívne. 

Organizátori mie­ri na cie­ľo­vú sku­pi­nu (air­sof­ťá­ci so záuj­mom o larp, lar­pe­ri so záuj­mom o air­soft a fanú­ši­ko­via Metra napr.) a vedia, čo jej ponúk­nuť, aby sa bavi­la. Zároveň ju tým roz­ví­ja a je to pre ňu nie­čo nové­ho – výzva. Nesnaží sa oslo­viť kaž­dé­ho a to je dobre. 

Hráči

Na tom­to roč­ní­ku hry bolo viac ako sto hrá­čov, dve naj­väč­šie frak­cie sú Reich a Červená lin­ka, kto­ré si kon­ku­ru­jú, idú si po krku, ale občas sa aj doha­du­jú a obcho­du­jú, kým sa zno­vu nevrh­nú do boja. Okrem toho je tu Hanza, Bieloruská obchod­ná sta­ni­ca a Sparta, kaž­dá so svo­jou základ­ňou, spô­sob­mi a pravidlami. 

Nemocnica

Pravidlá

Pravidlá sú jed­no­du­ché a väč­ši­nou samo­vys­vet­ľu­jú­ce, orga­ni­zá­to­ri vyža­du­jú ich zna­losť a pre­skú­ša­va­jú z nich pred hrou hráčov. 

Aby som to uzav­re­la, atmo­sfé­ra Metra – lar­pu – sa mi páči­la a pred­lo­hu mám rada. Takže ak máte radi post-apo, Metro, air­soft, a pod., akcia sa opla­tí. Nemusíte nut­ne byť bojo­vá posta­va a vlast­niť zbraň, bude­te mať dosta­tok pries­to­ru na hru tým ale­bo oným smerom. 

Prízrak

Ďakujem orga­ni­zá­to­rom, CP, pomoc­ní­kom a hrá­čom a keď to pôj­de, uvi­dí­me sa nabudúce. 

Viac infor­má­cií: https://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​3​0​6​7​0​0​3​7​9​4​7​1​2​45/
Fotografie: Martin Lovich

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.