Preskočiť na obsah

Dobrá správa o konci sveta

Záujem o lar­py ochla­dol nie­ke­dy na kon­ci vyso­kej ško­ly – nad­še­nie v slo­ven­skej komu­ni­te už dlh­ší čas upa­da­lo, nové hry boli vždy len recyk­lá­ci­ou tých sta­rých, novin­ky sa sem dostá­va­li zväč­ša spro­stred­ko­va­ne od expat­ri­otov, kto­rí si uží­va­li lar­po­vú ´žra­ni­cu´ v oko­lí Brna či Prahy. Snahy orga­ni­zá­to­rov stros­ko­tá­va­li na nezá­uj­me hrá­čov a záu­jem hrá­čov nará­žal na zne­chu­te­ných orga­ni­zá­to­rov. Napriek vše­obec­ne zlé­mu – ale­bo skôr prázd­ne­mu – ovzdu­šiu, som sa pred­mi­nu­lý rok roz­hod­la dať ešte lar­pom šan­cu. A ajhľa…

Stolen Lives

Znovuzrodenie žán­ru WoD so všet­ký­mi jeho krá­sa­mi, neres­ťa­mi a ešte o mno­ho viac – orga­ni­zá­to­ri vyrást­li na hrách, kto­ré sa odo­hrá­va­li v uli­ciach noč­ných miest a doká­za­li pre­niesť to naj­dô­le­ži­tej­šie z nich – tem­no­tu – do krás­nych inte­ri­é­rov a dodať im výpra­vu, akú si tie­to hry od začiat­ku zaslú­ži­li. Imerzia na tých­to hrách neh­rá až takú úlo­hu (aspoň u mňa nie), na dru­hej stra­ne sú nos­tal­gic­kou spo­mien­kou na časy, kedy si člo­vek oblie­kol čier­ne han­dry, do púzdra od gita­ry scho­val lar­po­vý meč+ rotač­ný guľo­met a bol v ťaž­kej poho­de. Stolen Lives sa v súčas­nos­ti hrá v podo­be ´kro­ni­ky´- na seba nad­vä­zu­jú­cich veľ­kých hier a men­ších udalostí.

(Tvorcovia: RG + Samo Šmahel, mies­to kona­nia: Bratislava + rôzne)

Prešporské hliadky

Mestský larp so všet­kým, čo k tomu pat­rí .Svet vychá­dza­jú­ci zo série o nad­pri­ro­dze­ných hliad­kach od S. Lukianenka sa opie­ra o pre­pra­co­va­ný blbu­vzdor­ný sys­tém i pra­vid­lá, works­ho­py a komu­ni­tu, kto­rá sa nepres­tá­va anga­žo­vať medzi veľ­ký­mi hra­mi. Hliadky sú tak isto hrou na pokra­čo­va­nie, kto­rú obo­ha­cu­jú nové posta­vy tvo­re­né hráčmi. 

(Tvorcovia: Event Horizon SK, mies­to kona­nia: Bratislava)

Mafia Chicago ’33

Ďalší mest­ský larp, kto­rý však pra­cu­je na úpl­ne odliš­nom prin­cí­pe ako pred­chá­dza­jú­ce. Postavy sú pri­pra­ve­né orga­ni­zá­tor­mi (je ich pre­to menej), vysky­tu­je sa tu mier­ny skript a cel­ko­vý šmrnc tomu dodá­va zasa­de­nie do doby ame­ric­kej pro­hi­bí­cie – tomu zod­po­ve­da­jú aj pries­to­ry, kos­tý­my a rek­vi­zi­ty. Celková výpra­va spo­lu s cha­rak­te­ris­tic­kým hlbo­kým vhľa­dom do his­tó­rie a zna­los­ťou reálií pre­po­ži­čia­va­jú tomu­to lar­pu tú správ­nu ‚atmo­š­ku’ a tá doká­že vše­li­čo zachrániť. 

Vrátim sa ešte k pri­pra­ve­ným cha­rak­te­rom – sú uve­ri­teľ­né a pôso­bia ľud­sky vďa­ka svo­jim chy­bám, čo je veľ­ká výho­da naprí­klad opro­ti vyš­ším dvom uve­de­ným lar­pom, kto­ré viac pra­cu­jú s nad­pri­ro­dze­nom. Postavy na Mafii sú v prvom rade ľudia, až potom mafiá­ni, čo dáva veľ­ký pries­tor pre imer­ziu (dovte­dy pre mňa na slo­ven­skom lar­pe vec nevídaná).

Hra bola uve­de­ná ako sequ­el Mafie ´22, pod­ľa mňa by však v poho­de moh­la pre­be­hnúť zno­va v rov­na­kej podobe. 

(Tvorcovia: Janči Doms + Martin Gallo, mies­to kona­nia: Trenčín)

Salem

Presudohistorický larp na motí­vy pro­ce­sov s čaro­dej­ni­ca­mi z Erkenovej diel­ne. Musím pove­dať, že ten­to larp bol pre mňa novou skú­se­nos­ťou – vyzna­čo­va­la sa naj­sil­nej­ším skrip­tom, aký som na hre zaži­la. Neznamená to však, že posta­va nema­la vlast­nú vôľu, prá­ve naopak – tvor­co­via doká­za­li cit­li­vo mani­pu­lo­vať hru tak, aby som chce­la to, čo aj oni 🙂

Spoločnými sila­mi sa tak poda­ri­lo vytvo­riť pre mňa veľ­mi sil­nú hru v kuli­sách lar­po­vé­ho mes­teč­ka, čo som najprv naozaj neča­ka­la. Salem je pres­ne opač­ným prí­pa­dom ako Mafia, kto­rú som si uži­la vďa­ka von­kaj­šej atmo­sfé­re – naopak hra zasa­de­ná do dôb pôvod­ne európ­skych osad­ní­kov Ameriky ma dosta­la vďa­ka ľah­ké­mu vži­tiu sa do posta­vy. Často som sa pri­stih­la pri tom, ako som nesú­hla­si­la s čin­mi ale­bo názor­mi môj­ho cha­rak­te­ru, napriek tomu som však doká­za­la konať tak, ako by kona­la ona a vôbec mi to neva­di­lo. Dopredu ma hna­la túž­ba po zážitku. 

Nedeliteľnou súčas­ťou boli pomer­ne roz­siah­le works­ho­py, kto­ré zahŕňa­li sériu pred­her­ných scé­nok pre všet­kých hrá­čov. Hra je vytvo­re­ná ako opa­ko­va­teľ­ná a ja dúfam, že v blíz­kej budúc­nos­ti sa doč­ká ďal­ších behov.

(Tvorcovia: EH Games – Erken&Havel Production, mies­to kona­nia: Skároš (oko­lie Košíc)

Oakfell: Origins

Ďalšia mest­ská hra, kto­rá sta­via na popu­la­ri­te komi­xov ( a fil­mov nato­če­ných na ich motí­vy). Na báze super­hr­di­nov a superz­lo­du­chov uvá­dza vlast­ný svet, obsa­de­ný priehrš­ťou ori­gi­nál­nych posta­vi­čiek, do kto­ré­ho môže hráč zasa­diť svo­ju vlast­nú. Hra má veľ­ký poten­ciál stať sa pre kaž­dé­ho tým, čím chce aby bola – orga­ni­zá­to­ri pri regis­trá­cií kla­dú dôraz na vyjad­re­nie hráčs­kych žela­ní. Z môj­ho pohľa­du je zatiaľ (odo­hral sa prvý diel) viac naklo­ne­ná ´gamis­tic­ké­mu´ poňa­tiu lar­pov, čomu nasved­ču­jú pomer­ne roz­siah­le pra­vid­lá a mecha­ni­ky. Ani imerz­nej­šie nala­de­ní hrá­či však neprí­du skrát­ka, naj­mä ak si pred hrou náj­du čas a v regis­trač­ných for­mu­lá­roch vyjad­ria svo­je žela­nie na psy­chic­ký teror/lásku/zradu/ whatever 🙂

Materiálne zabez­pe­če­nie hry je na slo­ven­ské pome­ry nadš­tan­dar­dom – sú zabez­pe­če­né pries­to­ry, jed­lo i veľ­ká časť rek­vi­zít. Navyše sa hra odo­hrá­va v Novej Dubnici, čím sa začle­ňu­je do poma­ly his­to­ric­kej tra­dí­cie lar­pov v tom­to mes­te a okolí.

(Tvorcovia F&F, mies­to kona­nia: Nová Dubnica)


S pote­še­ním môžem skon­šta­to­vať, že to s nami nie je úpl­ne zúfa­lé. Navštívila som aj nie­koľ­ko hier v Českej repub­li­ke, kto­rá je her­ne (aj hráčs­ky) nie­kde úpl­ne inde, avšak nevzdá­vam sa náde­je, že LARPy na Slovensku bude­me posú­vať dopre­du – či už vďa­ka skú­se­nos­tiam zo zahra­ni­čia, ale­bo nad­še­niu, kto­ré nás pred rok­mi k tej­to zába­ve pri­vied­lo – a kto­ré k nám zave­die ešte mno­ho nových tvárí. 

Mývalica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.