Nirnaeth Arnoediad

Na zná­mosť sa všet­kým dáva, táto dlho oča­ká­va­ná sprá­va:
Na jar, 14. aprí­la roku 2007, sa v maleb­nom pro­stre­dí Košíc usku­toč­ní opäť Bojovka Nirnaeth Arnoediad. Bude to v lese nachá­dza­jú­com sa pri síd­lis­ku Furča. Chodia k nemu tro­lej­bu­sy a aj auto­bu­sy 15, 30, 32. Treba vystú­piť na zastáv­ke Poliklinika.
Zraz je o 8:00!

LARP Víkend

Kino? Všechno jsem videl.
Posilovna? Dnes se mi nech­ce.
Divadlo? Pěkná nuda.
Hospoda? Už zas?
Přijďte vyzkou­šet něco nové­ho!

Víkend pný 4 hodi­no­vých lar­pú. Múžete při­jít na jed­nu hru ze tří nabí­ze­ných, nebo zku­sit všech­ny. Každý larp pro­běh­ne v neko­li­ka reprí­zách, tak­že se urči­te vej­de i do vaší vol­né chví­le. Larpy jsou vhod­né i pro začá­teč­ní­ky, tak­že pokud jste chtěli začít a nevěli kde, tak larp víkend je tím správ­ným víken­dem.

DRACON 2006

Raz za čas, z výcho­du pri­le­tia čier­ny krkav­ci.
Raz za čas, sna­žia sa tiah­nuť za Slnkom.
Kto zasta­ví zimu? Kto zasta­ví mráz?!
Kto zomrie ako hrdi­na? Len bas­tar­di osta­li.
Umri, umri môj dra­hý
pre­to­že páni roz­hod­li, pre­to­že im sa máli
vidieť odraz svoj v ohrom­né sály.
Raz za čas…

Si Smrť náj­de krá­sy más.