Preskočiť na obsah

Hrana

Základní infor­ma­ce

Hrana je víken­do­vý měst­ský larp pro osm­de­sát hrá­čů ze sou­čas­né doby z pros­tře­dí tzv. moder­ní mys­ti­ky. Hráči se stá­va­jí posta­va­mi, kte­ré se dosta­nou za Hranu. Mystickou hra­ni­ci, kte­rá oddělu­je náš běž­ný svět od světa, jenž je tomu naše­mu podob­ný. Má však vlast­ní pra­vid­la a zvy­ky. Není zřej­mé, jest­li se posta­vy vrá­tí zpět, přij­mou rea­li­tu za Hranou nebo se sta­nou obětí cizí­ho světa. Co mě čeká?

Každý hráč bude hrát jed­no­du­chou roli oby­čej­né­ho člo­věka, kte­rý žil svůj běž­ný život do chví­le, než přek­ro­čil Hranu. V tom­to okam­ži­ku začí­ná pro hrá­če samot­ná hra. Musí odha­lit mys­té­rium světa za Hranou. Pronikne do světa, kte­rý je podob­ný tomu naše­mu, ale jeho pra­vid­la i oby­va­te­lé jsou jiní.

Během něko­li­ka desí­tek hodin od páteč­ní­ho veče­ra do neděl­ní­ho odpo­led­ne bude mít kaž­dý hráč mož­nost hrát roli člo­věka, kte­rý zjis­tí, že rea­li­ta může být tro­chu jiná, než si mys­lel. Je jen na něm, jak se zacho­vá. Co to bude ode mě vyžadovat?

Hra samot­ná bude trvat sku­teč­ně celý víkend a hrá­či nebu­dou opouš­tět své role ani v noci. Nocleh bude zajiš­těn a v průběhu hry se může hráč pohy­bo­vat jen ve vyme­ze­ném her­ním pros­to­ru. Hra tedy může být poněkud nároč­něj­ší na psy­chi­ku i fyzič­ku, ale není jejím cílem na těch­to prv­cích sta­vět, tak­že nebu­de­te ani hla­do­vět, ani trpět nedos­tat­kem spán­ku. Pokud doj­de ve hře ke kon­flik­tu, nebu­de řešen fyzic­ky, ale bez­kon­takt­ním systémem.

Před hrou si kaž­dý hráč vytvo­ří roli na zákla­dě jed­no­du­chých pra­vi­del a vypl­nění přih­la­šo­va­cí­ho for­mu­lá­ře. Roli budou s hrá­čem kon­zul­to­vat orga­ni­zá­to­ři v dosta­teč­ném před­sti­hu před hrou. Pro kva­lit­ní pocho­pe­ní a zahrá­ní role by se měl kaž­dý hráč před hrou poku­sit se svo­jí odsou­hla­se­nou posta­vou tro­chu sžít, aby udělal záži­tek ze hry zají­ma­vý nejen sám sobě, ale i svým spoluhráčům.

Bližší infor­ma­ce je mož­né zís­kat na stán­ce http://​hra​na​.cour​tof​mo​ra​via​.com. Na této strán­ce je také mož­né se zaregistrovat.