Preskočiť na obsah

Aprílová Mestská hra XXX

Toto nie je aprí­lo­vý žart!! Hoci to tak môže vyze­rať, no od prvé­ho aprí­la sa v Bratislave tre­ba mať napozore!!!

V uli­ciach mes­ta sa totiž obja­via agen­ti XXX. Po zuby ozb­ro­je­ní vod­ný­mi piš­to­ľa­mi sa pokú­sia zneš­kod­niť svo­jich kole­gov – iných agentov.

  1. aprí­la 0:00 to totiž štar­tu­je II. roč­ník neuve­ri­teľ­ne dob­rej akcie, plnej napä­tie a adre­na­lí­nu. Začína

Aprílová mest­ská hra XXX

Chceš sa pri­dať? Čítaj ďalej…

A začni mož­no tým, že sa pozrieš na prie­beh minu­lo­roč­nej hry na http://​www​.5pe​.sk/​xxx.
O via­ce­rých info o hre toh­to­roč­nej (hlav­ne o pra­vid­lách) sa dočí­taš na
http://​www​.5pe​.sk/​?​q​=​m​e​s​t​s​k​a​h​r​a02 .