GANGY PREŠPORKU 2007 – diskusia Slavcon07

Vážení pria­te­lia,

v mene pro­dukč­né­ho domu BHW&Friends by sme vás radi pozva­li na pod­ve­čer­né dis­kus­né stret­nu­tie z cyk­lu Otázky a odpo­ve­de, kto­ré sa usku­toč­ní v rám­ci podu­ja­tia Slavcon 2007.

Téma: GANGY PREŠPORKU 2007- ZAČÍNA SA VOJNABRATISLAVU ?

Pozvanie do našej dis­ku­sie prijali:

Tomáš „ESO“ Kratochvíl, čest­ný pred­se­da Pressburg Raiders Motorcycle Club

Attila Oláh, údaj­ný boss dunaj­sko­stred­ské­ho pod­sve­tia, hudob­ný producent

Julio Alberto Fernándes, minis­ter pre národ­nú jed­no­tu, rop­ný prie­my­sel a zahra­nič­né veci Karibskej Republiky Curaçao

Ľubica Dohnányi, pub­li­cis­t­ka, den­ník SME

Svoju účasť na posled­nú chví­ľu odrie­kol pplk. JUDr. Tomáš Novotný , Riaditeľ úra­du boja pro­ti orga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te PZSR, bez uda­nia dôvodu.

Programom vás bude spre­vá­dzať vždy šar­mant­ný mode­rá­tor Štefan Pišta.

Tešíme sa na vašu účasť.