Preskočiť na obsah

Nirnaeth Arnoediad

  • by

Príbeh: spo­je­nec­tvo elfov z Lothlannu a elfov z Gondolinu, spo­lu s ľuď­mi a trpas­lík­mi pro­ti hor­dám škre­tov z Angbandu, škre­tov z plá­ne Anfauglith a Unfalgovým ľuďom – zrad­com, sa na plá­ni Ard-galen pokú­sia zís­kať roz­ho­du­jú­cu pre­va­hu tisíc­ky rokov trva­jú­ce­ho spo­ru medzi prvo­ro­de­ný­mi elf­mi a tem­ným pánom Morgothom. Najväčšia bit­ka prvé­ho veku, tak ako ju opí­sal J.R.R. Tolkien, roz­hod­la o osu­de Beleriandu. V nej sa roz­hod­ne či Temný pán pad­ne ale­bo či sa celá kra­ji­na zrú­ti do hlbo­kej a stov­ky rokov trva­jú­cej tem­no­ty ! Príďte to rozhodnúť!

Čo sa týka pra­vi­diel, tak sú pris­pô­so­be­né pra­vid­lám západ­ných bojo­viek, to zna­me­ná, že sme skrá­ti­li dĺž­ku zbra­ní, upred­nost­ňu­jú sa trub­ko­vé meče, vyra­di­li sa luky a namies­to nich sú papie­ro­vé gule, atď. Pravidlá a bliž­šie info sú na strán­ke: http://​www​.nir​na​eth​.larp​.sk Nahlasovať sa môže­te na e‑mailovej adre­se: nirnaeth@centrum.sk. Uveďte vaše meno, pre­zýv­ku a stra­nu, ku kto­rej sa chce­te pridať.

Ak máte neja­ké otáz­ky, môže­te ich rie­šiť aj na fórach SLAD‑u v kate­gó­rii: „Bojovky“ a v miest­nos­ti: „Nirnaerth Arnoediad“ . Tam vám orga­ni­zá­to­ri odpo­ve­dia na všet­ky vaše prí­pad­né otáz­ky, čo najskôr.

Čo sa týka kos­tý­mov, tak s tým si hla­vu veľ­mi nelám­te, je to len bojov­ka a kos­tý­my sta­čia, keď budú jed­no­du­ché, hlav­ne aby boli dodr­ža­né far­by. Hlavne dbaj­te na to, aby ste mali bez­peč­né zbra­ne, lebo budú dôsled­ne kon­tro­lo­va­né a nebez­peč­né zbra­ne NEBUDÚ pri­pus­te­né na hru a po dobu trva­nia hry budú orga­ni­zá­tor­mi zabavené!!!

Chceme aby účasť bola vyso­ká, pre­to ak máte neja­kých zná­mych, kto­rí zatiaľ neokú­si­li čaro LARP-ov a bojo­viek a kto­rých to zau­jí­ma, tak nevá­haj­te, pomôž­te im spra­viť zbraň, aspoň jed­no­du­chý kos­tým a nahlás­te ich.

Organizátori: Erkenbrand, Romasail a Fragorth.

Tešíme sa na Vás!